ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

ST je definitívne významný podnik zatiaľ na troch veľkoobchodných trhoch

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
21.06.2005 | Čítalo: 7264 | Diskusia: 0

Dňa 21. júna 2005 predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) doručil rozhodnutie o opravnom prostriedku (o rozklade), ktorý podala spoločnosť Slovak Telecom (ST) voči rozhodnutiu TÚ SR o uložení povinností významnému podniku na veľkoobchodnom trhu zostavenia volania v pevnej telefónnej sieti. Predseda TÚ SR zmenil rozhodnutie TU SR so zámerom spresniť uložené povinnosti pre ST, s cieľom zabezpečenia právnej istoty pre všetkých účastníkov trhu. Je to už v poradí tretie rozhodnutie, ktorým sú ST, ako významnému podniku, s konečnou platnosťou uložené povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu.

TÚ SR rozhodnutím z 3. marca 2005 určil ST ako významný podnik na veľkoobchodnom trhu zostavenia volania v pevnej telefónnej sieti a zároveň mu uložil povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu. ST v zákonom stanovenej lehote podal proti rozhodnutiu opravný prostriedok – rozklad, rozhodnutie preto nebolo právoplatné. TÚ SR na svojom rozhodnutí trval, preto rozklad aj so svojim vyjadrením postúpil predsedovi TÚ SR, ktorý ako správny orgán 2. stupňa o veci definitívne rozhodol.

Dňa 14. júna 2005 predseda TÚ SR vydal dve rozhodnutia o rozkladoch, ktoré podala spoločnosť ST voči rozhodnutiam TÚ SR o uložení povinností významnému podniku na veľkoobchodných trhoch ukončovania volania v pevných sieťach a uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu. Spoločnosť ST je v zmysle rozhodnutí napr. povinná najneskôr do 60 dní odo dňa právoplatnosti týchto rozhodnutí vydať a predložiť úradu na zverejnenie referenčnú ponuku na prepojenie a referenčnú ponuku uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu.

Medzi uložené povinnosti na všetkých troch veľkoobchodných trhoch patria: nediskriminácia prístupu, transparentnosť prístupu, povinnosť viesť oddelenú evidenciu a povinnosť včas a za primeraných a objektívnych podmienok splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov.

Všetkým spomenutým rozhodnutiam predchádzala analýza relevantného trhu. TÚ SR počas analýzy, či je ST významný podnik musel vyhodnotiť 13 kritérií stanovených v zákone. K výsledkom analýzy sa vyjadrili dotknuté subjekty a na záver aj Európska komisia (EK). Úrad na základe výsledkov analýzy a vyjadrení EK začal správne konanie voči ST a následne vydal rozhodnutie.

Späť | Domov