ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Predseda TU SR potvrdil, že ST nesmie viazať služby a musí umožniť výber podniku

Info z domova | Roman Vavro, TÚ SR
02.11.2005 | Čítalo: 7347 | Diskusia: 1

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) svojimi rozhodnutiami z 20. októbra 2005 potvrdil rozhodnutia TÚ SR, že Slovak Telecom (ST) je významný podnik na maloobchodných trhoch pripojenia bytových, resp. nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete a zároveň upresnil niektoré uložené povinnosti. ST podľa rozhodnutí napr. nesmie nenáležito uprednostňovať určitú skupinu bytových a nebytových zákazníkov, bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie služieb bytovým a nebytovým zákazníkom a musí umožniť výber podniku aj priamou voľbou čísla. ST na základe zmlúv o prepojení umožňuje užívateľom výber podniku zatiaľ len predvoľbou čísla. Rozhodnutia sú právoplatné doručením spoločnosti ST.

TÚ SR rozhodnutiami z 13.7. 2005, resp. z 18.7. 2005 určil ST ako významný podnik na maloobchodných trhoch pripojenia bytových, resp. nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete a zároveň mu určil povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu. ST podal voči rozhodnutiam opravný prostriedok – rozklad. TÚ SR na svojich rozhodnutiach trval a postúpil ich predsedovi TÚ SR, ako správnemu orgánu 2. stupňa, ktorý vo veci s konečnou platnosťou rozhodol.

ST podľa rozhodnutí nesmie: nenáležito uprednostňovať určitú skupinu bytových, resp. nebytových zákazníkov a od 1.1. 2006 bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie služieb bytovým a nebytovým zákazníkom na poskytovanie služby pripojenia do pevnej verejnej telefónnej siete ani bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie služby pripojenia do pevnej verejnej telefónnej siete na poskytovanie inej elektronickej komunikačnej služby. ST má povinnosť najneskôr do 60 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutí umožniť svojim bytovým aj nebytovým zákazníkom uskutočňujúcim volania zo všetkých prístupových liniek, v prípade bytových zákazníkov s výnimkou voliteľného volacieho programu „ST Mini“ a „Zvýhodneného voliteľného volacieho programu“, podľa ich výberu prístup k službám ktoréhokoľvek prepojeného podniku poskytujúceho verejne dostupné telefónne služby, a to: individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania a predvoľbou čísla vybraného podniku s možnosťou zmeniť túto predvoľbu individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania

Rozhodnutiam úradu predchádzali analýzy maloobchodných trhov. TÚ SR počas analýzy, či je na trhu efektívna súťaž musel vyhodnotiť 13 kritérií stanovených v zákone. K výsledkom analýz sa vyjadril ST a na záver aj Európska komisia (EK). Úrad na základe výsledkov analýz a vyjadrení EK začal správne konanie a následne vydal rozhodnutia, ktorými určil významný podnik a uložil mu povinnosti s cieľom podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu.

Rozhodnutia sú dostupné na webe TÚ SR http://www.teleoff.gov.sk/Rozhodnutia/index.html

Späť | Domov