ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

FWA 3,5 GHz: Frekvencie získajú štyri spoločnosti

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
14.07.2005 | Čítalo: 7401 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na základe poradia účastníkov výberového konania, ktoré určila výberová komisia, udelí spoločnostiam Amtel Slovensko, GlobalTel, Telenor Networks a WiMax telecom individuálne povolenie na používanie frekvencií v pásme 3,5 GHz. Úrad týmto vytvára lepšie podmienky najmä pre ďalší rozvoj vysokorýchlostného internetu a verejnej telefónnej služby. TÚ SR v zmysle zákona oznámi neúspešným žiadateľom výsledok výberového konania písomne spolu s uvedením dôvodov.

Podmienky výberového konania boli v zmysle zákona o elektronických komunikáciách (§ 1 ods. 2, § 6 ods. 3 a § 32 ods. 6) stanovené tak, aby sa vo verejnom záujme vytvorili podmienky na rozvoj konkurencie v oblasti elektronických komunikácií v Slovenskej republike, aby bola dosiahnutá efektívna hospodárska súťaž a zároveň boli podporené záujmy koncových užívateľov s ohľadom na kvalitu a ceny služieb.

TÚ SR v zmysle zákona 8.3. 2005 zverejnil vo Vestníku TÚ SR a v jednom celoštátnom periodiku výzvu na predloženie ponúk na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej siete (FWA) vo frekvenčnom pásme 3,5 GHz. V stanovenom termíne 19.5. 2005 do 13,30 hod. doručili na Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) ponuky 14 - ti záujemcovia. Predseda TÚ SR v zmysle zákona (§ 32 ods. 8) vymenoval výberovú komisiu, ktorá určila poradie v zmysle hodnotiacich kritérií stanovených vo výzve. Poradie, ktoré určila komisia je v zmysle zákona (§ 32 ods. 13) pre úrad záväzné. Úspešní účastníci výberového konania získajú frekvencie, ktoré využijú na vybudovanie prístupových sietí, t.j. pre pripojenie svojich zákazníkov do siete prostredníctvom ktorej poskytujú služby.

Späť | Domov