ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Druhá správa programu eEurope+

Info zo zahraničia |
27.02.2004 | Čítalo: 7484 | Diskusia: 0

Ambície Európskej únie, nových členských štátov a kandidátskych krajín týkajúce sa informačnej spoločnosti sú rozhodujúce pre ďalší rozvoj ekonomickej integrácie, sociálnej kohézie a kultúrnej rozmanitosti v Európe. Európska ministerská konferencia o informačnej spoločnosti "Nové možnosti rastu v rozšírenej Európe" poskytla jedinečnú možnosť na diskusiu o realizácii týchto ambícií vytýčených v akčnom pláne eEurope 2005. Pri tejto príležitosti bola vydaná záverečná správa o pokroku v programe eEurope+.

Údaje a informácie prezentované v Druhej správe o programe eEurope+ naznačujú značný pokrok v mnohých oblastiach súvisiacich s informačnou spoločnosťou od roku 2001, kedy bol tento program spustený v pristupujúcich i kandidátskych krajinách. Avšak na druhej strane správa ukazuje, že pred väčšinou týchto krajín je ešte dlhá cesta, ak sa chcú priblížiť stupňu rozvoja informačnej spoločnosti v súčasných členských krajinách EÚ.

Ako zo správy vyplýva, Slovenská republika sa celkovo v ukazovateľoch ocitla v tej horšej polovici krajín. Slovensko patrí medzi krajiny, kde je možné vidieť čistý pokles penetrácie pevných liniek, spolu s Maďarskom, Litvou a Lotyšskom.

Preferované miesta prístupu na internet v pristupujúcich a kandidátskych krajinách sú domov, pracovisko a škola. V Bulharsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku sú často využívané internetové kaviarne. Je to zapríčinené pravdepodobne nízkym stupňom penetrácie počítačov a pripojenia na internet v domácnostiach. Na Slovensku má počítač doma 38% respondentov (pre porovnanie v Českej republike 57%), avšak pripojenie na internet domá má len 13% respondentov (v ČR 37%). Cena počítača je jeden z rozhodujúcich fakorov - na Slovensku je na kúpu počítača potrebné použiť 164 percent priemerného mesačného príjmu domácnosti (priemer pristupujúcich a kandidátskych krajín je 91%). Slabá penetrácia môže byť zapríčinená okrem iného aj vysokou cenou dial-up internetu. 20 hodín pripojenia na internet v silnej prevádzke tvorí 15% celkových nákladov domácnosti, v susednej Českej republike je to len 5,5 percenta.


Priložené súbory:

 eEurope+ Final Progress Report

 Závery konferencie

Späť | Domov