ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Vstup tretieho operátora: prispenie k posilneniu konkurencie je najvýznamnejšie kritérium výberu

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
28.07.2006 | Čítalo: 7373 | Diskusia: 0

Podľa kritérií, ktoré stanovil Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pred zverejnením výzvy na predkladanie ponúk do výberového konania na tretieho mobilného operátora má váhu až 50 % kritérium „prispenie účastníka k posilneniu konkurenčného trhu v oblasti elektronických komunikácií“ a naopak najmenšiu váhu len 5 % „ponúkaná výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvenčných blokov“.

Zákon o elektronických komunikáciách úradu nepredpisuje uvádzať váhu kritérií vo výzve. Podľa doterajšej praxe úradu zverejnenie váhy kritérií môže ovplyvniť žiadateľov. Cieľom bolo získať ponuky reálne a nie tendenčné. TÚ SR z uvedeného dôvodu zverejňuje váhy kritérií až v závere procesu výberu.

Kritériá výberu majú nasledovnú váhu: prispenie účastníka k posilneniu konkurenčného trhu v oblasti elektronických komunikácií – 50 %, pripravenosť a časová postupnosť budovania siete a poskytovania služieb – 20 %, skúsenosti účastníka s poskytovaním elektronických komunikačných služieb – mobilných telefónnych sietí GSM a UMTS – 15 %, rozsah služieb poskytovaných vo frekvenčných blokoch podľa výzvy – 10 % a ponúkaná výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvenčných blokov – 5 %.

Predložené ponuky vyhodnocuje deväťčlenná výberová komisia, ktorej členov vymenoval predseda TÚ SR. Výberová komisia určí poradie uchádzačov. TÚ SR môže zverejniť mená členov, resp. osobné údaje členov výberovej komisie podľa príslušného zákona len so súhlasom výberovej komisie. Úrad tento súhlas nemá. TÚ SR udelí najúspešnejšiemu uchádzačovi, t.j. budúcemu tretiemu mobilnému operátorovi, povolenie na využívanie frekvencií v pásmach GSM 900 a 1800 MHz, v pásme UMTS a FS 29 GHz.

V pondelok 17.7. 2006 v poobedných hodinách deväťčlenná výberová komisia prevzala od TÚ SR neotvorené a nepoškodené ponuky a začala posudzovať, či žiadatelia splnili stanovené podmienky. Ponuku do výberového konania predložili: B Four, a.s., Telefónica O2 Slovakia s.r.o. a MOBILKOM – Austria.

Do stanoveného termínu 14.7. 2006 do 13,30 hod. predložili na (TÚ SR) traja záujemcovia ponuku do výberového konania. Vzhľadom na to, že ponuky neboli vo všetkých prípadoch riadne označené názvami spoločností, ktoré ich podali, mená záujemcov sú známe až po otvorení ponúk výberovou komisiou.

Dňa 31. mája 2006 TÚ SR zverejnil vo svojom vestníku, v Hospodárskych novinách a na internete výzvu na predkladanie ponúk, ktorou začne výberové konanie na pridelenie frekvencií GSM a UMTS pre tretieho mobilného operátora. TÚ SR reagoval na záujem zo zahraničia o vstup na náš trh.

Späť | Domov