ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

TÚ SR uložil ST, ako významnému podniku, ďalšie povinnosti

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
09.06.2006 | Čítalo: 7989 | Diskusia: 4

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutiami z 5. júna a 6. júna 2006 určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na maloobchodných trhoch verejnej telefónnej služby miestnych, medzimestských alebo miestnych a medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými, resp. nebytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete (trh č. 5 a trh č. 3) a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. ST má zákonnú možnosť podať do 15 dní opravný prostriedok - rozklad.

TÚ SR rozhodnutím uložil ST, že nesmie požadovať neprimerane vysoké ceny, brániť vstupu na trh, požadovať neprimerane nízke ceny alebo brániť vstupu na trh a požadovať neprimerane nízke ceny s cieľom vylúčiť súťaž. TÚ SR na kontrolu týchto povinností určil mechanizmy – vzorce a metódy. ST ďalej nesmie nenáležito uprednostňovať určitú skupinu bytových, resp. nebytových zákazníkov a bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie služieb bytovým, resp. nebytovým zákazníkom na poskytovanie služby miestnych, medzimestských alebo miestnych a medzimestských odchádzajúcich volaní, ani viazať poskytovanie služby miestnych, medzimestských alebo miestnych a medzimestských odchádzajúcich volaní na poskytovanie inej služby.

Rozhodnutiam predchádzali analýzy trhu podľa kritérií stanovených zákonom. K výsledkom sa v rámci národných konzultácií mali možnosť vyjadriť subjekty na území Slovenska a v rámci medzinárodných konzultácií regulačné orgány krajín EÚ a na záver Európska komisia (EK). TÚ SR na základe kladného vyjadrenia EK viedol správne konanie voči ST a vydal rozhodnutie, ktorým ST určil ako významný podnik a uložil povinnosti.

Maloobchodný trh verejnej telefónnej služby miestnych, medzimestských alebo miestnych a medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými, resp. nebytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete, ktorou je verejná telefónna služba na pevnom mieste pripojenia poskytovaná bytovými, resp. nebytovým zákazníkom, ktorá spočíva v uskutočňovaní miestnych, medzimestských alebo miestnych a medzimestských volaní z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou (maloobchodný trh č. 3 a 5).

Výsledky analýzy trhu č. 3 - http://www.teleoff.gov.sk/sk/Sutaz/Analyza/mot3.html
Výsledky analýzy trhu č. 5 - http://www.teleoff.gov.sk/sk/Sutaz/Analyza/mot5.html

Späť | Domov