ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Novela VP zefektívni kontrolu a zníži rušenie v pásme 2,4 GHz

Info z domova | Roman Vavro, TÚ SR
20.12.2005 | Čítalo: 7295 | Diskusia: 3

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil zmenu vo všeobecnom povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení (RLAN) v pásme 2,4 GHz, ktoré sa využívajú aj na budovanie lokálnych sietí umožňujúcich prístup na internet. Prevádzkovatelia zariadení s externou anténou alebo zariadenia umiestneného na streche príp. fasáde výškovej budovy alebo inej stavby majú povinnosť informovať úrad o termíne uvedenia zariadení do prevádzky. Nová povinnosť pomôže zefektívniť kontrolu dodržiavania stanovených podmienok. Kontroly pomôžu odstrániť problém s rušením iných služieb, ktoré prednostne pracujú v tomto pásme alebo s rušením zariadení RLAN, ktoré spôsobujú prevádzkovatelia nedodržiavaním podmienok. Zmena nadobudla účinnosť 20. decembra 2005.

Úrad chcel vyjsť prevádzkovateľom a koncovým užívateľom maximálne v ústrety, preto zástupcom prevádzkovateľov a koncových užívateľov, nad rámec povinností stanovených v zákone, navrhol stretnutie a prerokovanie všetkých pripomienok k navrhovanému zneniu. TÚ SR ponúkol spoluprácu OZ Internet pre všetkých (IPV), Partnerstvám pre prosperitu (PPP) a Iniciatíve za dobré všeobecné povolenie. Na rokovaní sa napokon zúčastnili len zástupcovia Iniciatívy za dobré všeobecné povolenie, ostatné združenia sa ospravedlnili.

TÚ SR zástupcov Iniciatívy za dobré všeobecné povolenie oboznámil s tým, že počas pripomienkovacieho konania dostal vyjadrenia od desiatich subjektov. Väčšina z nich kládla otázky, alebo nepoznala zákon a súvisiace podmienky. Z pripomienok, ktoré prišli úrad akceptoval takmer všetky. Napr. jasne stanovil koho sa povinnosť zasielania údajov týka, umožnil plnenie povinnosti aj elektronickou poštou a oproti návrhu údaje o začatí prevádzky nebudú využívané na „právo určitej prednosti“ pri vzájomnom rušení zariadení. Obe strany si napokon vysvetlili svoje stanoviská a úrad uviedol, že v budúcnosti na podnet užívateľov zariadení nevylučuje ďalšie zmeny v podmienkach.

Úrad zverejnil vo Vestníku TÚ SR č. 8 z 20. decembra 2005 a na svojej stránke http://www.teleoff.gov.sk/Vpovolenia/zmena-rlan.html zmenu vo všeobecnom povolení na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich na princípe rozprestretého spektra (RLAN). Pre zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra a predchádzania škodlivému rušeniu platí nová povinnosť pre prevádzkovateľov vopred informovať úrad o termíne uvedenia rádiového zariadenia do prevádzky. Táto povinnosť sa týka aj zariadení uvedených do prevádzky pred nadobudnutím účinnosti zmeny. V takom prípade bude nutné splniť povinnosť najneskôr do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti zmeny a namiesto dátumu uvedenia zariadenia do prevádzky uviesť „pred účinnosťou zmeny podmienok“. Údaje je potrebné zaslať na predpísanom tlačive. Tlačivo je možné zasielať aj elektronickou poštou. Splnenie povinnosti nie je spojené so žiadnymi poplatkami. Bezplatné využívanie frekvencií bude zachované aj naďalej.

Zmeny všeobecného povolenia si vyžiadalo prijatie zákona o elektronických komunikáciách (zmena odkazov na zákon) a doterajšie skúsenosti úradu a prevádzkovateľov zariadení s rušením v tomto frekvenčnom pásme. Úlohou novely nebolo zmeniť existujúce technické podmienky.

Späť | Domov