ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Nové všeobecné povolenie na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
29.07.2005 | Čítalo: 7053 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na internete a zverení vo svojom vestníku z 1. augusta 2005 nové všeobecné povolenie (VP) na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb. Nové VP je jednoduchšie a prehľadnejšie, zároveň zavádza niekoľko zmien, ktoré sa opierajú o doterajšie skúsenosti a požiadavky operátorov.

Medzi najdôležitejšími zmenami je to, že administratívne úhrady budú vychádzať už len z percentuálnej čiastky ročného obratu z poskytovania sietí a/alebo služieb, ktorá sa vráti na pôvodnú úroveň, aká bola v nedávnej minulosti. Administratívnu úhradu už nebude tvoriť aj pevná ročná čiastka, ktorá bola závislá od súhrnného počtu obyvateľov žijúcich vo všetkých oblastiach, v ktorých podnik poskytuje siete a/alebo služby. Oznamovaciu povinnosť si budú musieť plniť aj malé podniky, ktoré boli doteraz od nej oslobodené. Podniky, ktoré si oznamovaciu povinnosť nemuseli plniť si ju podľa prechodných ustanovení splnia do 60 dní od účinnosti nového VP. TÚ SR na základe doručenia úplného oznámenia zaeviduje oznamovateľa a čo je novinka, potvrdí mu splnenie oznamovacej povinnosti aj bez vyžiadania. Úrad zároveň oznámi podniku variabilný symbol. Oznamovacia povinnosť sa naďalej nevyžaduje pri poskytovaní siete a/alebo služby výlučne pre vlastné použitie.

Späť | Domov