ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Nová organizačná štruktúra TÚ SR umožní jeho efektívne riadenie

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
02.04.2007 | Čítalo: 12741 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) má od apríla 2007 novú organizačnú štruktúru, ktorá umožní jeho efektívne riadenie. Nová organizačná štruktúra redukuje počet odborov na úrade a znižuje počet riaditeľov podriadených predsedovi úradu na tretinu z pôvodného počtu. Odbor štátneho dohľadu je už len jeden, ktorý má krajské pracoviská v každom krajskom meste. Na krajských pracoviskách boli zrušené oddelenia a miesta vedúcich oddelení. Predseda úradu bude s riaditeľmi odborov spolupracovať na prípadnom dolaďovaní zmien.

„Zásadne som zredukoval počet riaditeľov, ktorí sú priamo podriadení predsedovi úradu. Od apríla ich je len tretina z pôvodného počtu“, vysvetľuje Branislav Máčaj, predseda TÚ SR. V zásade po zmene zostali odbormi tie odbory, ktoré tvoria „jadro činnosti úradu“, t.j. vykonávajúce činnosti podľa zákona o elektronických komunikáciách. Tieto naďalej spadajú pod predsedu úradu. Od apríla bývalé odbory sa stali oddeleniami, ktoré spadajú pod Kanceláriu úradu. Ďalšia významná zmena sa dotýka odborov štátneho dohľadu (OŠD). „Považoval som za mimoriadne dôležité, aby táto činnosť bola riadená jedným riaditeľom. Pôvodný počet nebolo možné efektívne riadiť“, doplnil predseda TÚ SR. Navyše v jednotlivých krajoch, pri rovnakých činnostiach zamestnanci mohli postupovať rozdielne. Z doterajších deväť OŠD bude len jeden OŠD. Doterajšie OŠD sídliace v krajských mestách sa od 1.4. 2007 stali krajskými pracoviskami OŠD.

„O potrebe zmeny organizačnej štruktúry som mal jasno od začiatku. K samotnej zmene som však pristúpil až vtedy, keď som nadobudol presvedčenie, ako má nová organizačná štruktúra vyzerať“, povedal predseda. Obraz si vytváral postupne, pohovormi s ľuďmi, osobnou návštevou krajských odborov, riešením konkrétnych praktických problémov atď. „Netajím, že som sa inšpiroval aj štruktúrou iných orgánov štátnej správy a samozrejme som využil aj moje skúsenosti z komerčnej praxe. Z komerčnej praxe by som rád vniesol do činnosti úradu, tam kde to je možné, niektoré pozitívne prvky, ktoré odstránia zbytočne veľkú mieru oficiality a byrokracie a uvoľnia tak priestor pre iniciatívu zamestnancov“, uzatvára Máčaj. TÚ SR služby externej poradenskej spoločnosti nevyužil, nepovažoval to z rôznych dôvodov za dobré riešenie.

Dňa 21.3. 2007 Branislav Máčaj, predseda TÚ SR prezentoval riaditeľom odborov na TÚ SR očakávanú organizačnú zmenu, ktorá nadobudla účinnosť 1.4. 2007. TÚ SR zmeny publikoval a vysvetlil svojim zamestnancom aj pomocou interného periodika úradu. Organizačná zmena bola ešte predtým prerokovaná s odborovým zväzom.

Späť | Domov