ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV

Info z domova | www.telecom.gov.sk
20.01.2005 | Čítalo: 7803 | Diskusia: 0

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie projektov pre nasledujúce priority. Žiadosti o dotácie a spracované projekty sa budú prijímať priebežne do 28. februára 2005

  • podpora vzdelávacích aktivít pre zvyšovanie vzdelanosti v oblasti informačných a komunikačných technológií špecifických skupín obyvateľstva,
  • podpora tvorby a šírenia digitálneho obsahu, ktorý zvýši pripravenosť širokých skupín obyvateľstva na život v informačnej a vedomostnej spoločnosti.

Oprávnení žiadatelia pre túto výzvu sú definovaní vo výnose č. 2424/M-2004.

Bližšie informácie sú uvedené v predmetnom výnose a v Metodickom pokyne a zásadách k vypracovania a predkladaniu žiadostí a projektov.

Kontakt:

MDPT SR
Odbor informatizácie spoločnosti
Nám. slobody 6
810 05 Bratislava 15
tel. 02/59494217
katarina.mandikova@telecom.gov.sk


Priložené súbory:

 Metodický pokyn a zásady k vypracovania a predkladaniu žiadostí a projektov

 Výnos č. 2424/M-2004

 Žiadosť (Príloha č. 1 k výnosu č. 2424/M-2004)

 Popis projektu (Príloha č. 2 k výnosu č. 2424/M-2004)

Späť | Domov