ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Zákon o el. kom.

Národná rada SR schválila prezidentom vrátenú novelu zákona o elektronických komunikáciách

Zákon o el. kom. | ATO
06.02.2006 | Čítalo: 8665 | Diskusia: 0

2. februára 2006 Parlament schválil novelu zákona o elektronických komunikáciách, ktorú vrátil do Národnej rady SR prezident SR na opätovné prerokovanie. Prezident navrhol vypustiť nepriamu novelizáciu zákona o Železničnej spoločnosti, ktorou poslanci vypustili zo zákona ustanovenie o zachovaní minimálne 51-percentnej účasti štátu na podnikaní Železničnej spoločnosti. Poslanci NR SR si pripomienku prezidenta neosvojili a schválili novelu zákona v pôvodnom znení.


Novela zákona schválená

Zákon o el. kom. | Národná rada SR
21.12.2005 | Čítalo: 8295 | Diskusia: 0

Národná rada Slovenskej republiky na svojom rokovaní 13. decembra 2005 schválila vládny návrh novely zákona o elektronických komunikáciách. Dôvodom na vypracovanie novely zákona o elektronických komunikáciách je upraviť niektoré ustanovenia zákona podľa návrhov a pripomienok Európskej komisie a prijať zmeny a upresnenia, ktoré vyplynuli z praxe počas účinnosti zákona od 1. januára 2004.


NR SR posunula do druhého čítania novelu zákona o elektronických komunikáciách

Zákon o el. kom. | TASR
28.10.2005 | Čítalo: 8589 | Diskusia: 0

Národná rada (NR) SR posunula do druhého čítania návrh novely zákona o elektronických komunikáciách, ktorý predložilo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR.


Vláda SR schválila novelu zákona o elektronických komunikáciách

Zákon o el. kom. | www.vlada.gov.sk
12.09.2005 | Čítalo: 8450 | Diskusia: 1

Vláda SR na svojom rokovaní 7. septembra 2005 prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Novela zákona o elektronických komunikáciách reaguje na výhrady Európskej komisie k transpozícii niektorých ustanovení príslušných smerníc do právneho poriadku SR prostredníctvom zákona o elektronických komunikáciách a zároveň pokrýva aj niektoré podnety z aplikačnej praxe tohto zákona.


Legislatívna rada vlády SR schválila návrh novely ZEKu

Zákon o el. kom. | www.vlada.gov.sk
16.08.2005 | Čítalo: 8295 | Diskusia: 1

Trinástym bodom rokovania Legislatívnej rady vlády SR bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu zákona je zapracovanie pripomienok Európskej komisie k zákonu o elektronických komunikáciách, ako aj zapracovanie zmien, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.


Konzultácia podľa § 10 ods. 2 zákona k uloženiu povinnosti nákladovej orientácie podľa § 22 zákona významnému podniku na veľkoobchodnom trhu č. 2

Zákon o el. kom. | www.teleoff.gov.sk
10.03.2005 | Čítalo: 9545 | Diskusia: 0

Európska Komisia vo svojom liste Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky zo dňa 24.11.2004, ktorým vyjadrila svoje pripomienky podľa článku 7(3) smernice 2002/21/ES k implementácii navrhovanej povinnosti nákladovej orientácie na trhu ukončovania hovorov uviedla: „Pokiaľ ide o navrhovanú povinnosť nákladovej orientácie, Komisia zaznamenala, že TÚ SR ani nešpecifikoval v rámci svojho opatrenia podrobnosti ohľadom navrhovaného modelu LRAIC ako ani podrobnosti ohľadom cieľových poplatkov za ukončovanie. Komisia má za to, že prístup TÚ SR k nápravným opatreniam zdá sa nevykazuje adekvátnu transparentnosť a právnu istotou pre účastníkov trhu a mohol by ďalej oddialiť znižovanie poplatkov za ukončovanie. Nešpecifikovaním LRAIC modelu a nákladov, ktoré môžu byť vopred vzaté do úvahy, navyše nevzniká nijaká záruka, že poplatky za ukončovanie budú založené iba na účelných nákladoch. Na tomto základe prístup TÚ SR k implementácii povinnosti nákladovej orientácie môže obmedziť efektivitu daného opatrenia.“ Zároveň Komisia vyzvala TÚ SR, aby oznámil podľa Článku 7(3) Rámcovej smernice tieto návrhy implementačných opatrení vytyčujúce časový rámec a etapy znižovania poplatkov za ukončovanie. Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky v súlade s §10 ods.4 zákona č. 610/2003 Z.z. v znení zákona č. 716/2004 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon“) ako aj v súlade s článkom 7(5) Rámcovej smernice, zohľadniac pripomienky Komisie a v záujme zabezpečenia transparentnosti a právnej istoty pre účastníkov trhu, predkladá v zmysle § 10 ods. 2 zákona návrh opatrenia, ktorým špecifikuje model na výpočet poplatkov za ukončovanie volaní v sieti významného podniku podľa § 22 zákona.


V Zbierke zákonov SR bola uverejnená novela zákona o elektronických komunikáciách

Zákon o el. kom. | Patrik Krauspe
03.01.2005 | Čítalo: 8764 | Diskusia: 1

Za pridelenie frekvencie bude môcť Telekomunikačný úrad požadovať úhradu v trhovej cene. Zároveň bude môcť zrušiť povolenie na používanie frekvencií v prípade, ak používateľ neuhradil poplatok za jej užívanie do troch mesiacov od jej platnosti. Rozhodli o tom poslanci, keď schválili novelu zákona o elektronických komunikáciách. Zákon bol schválený 2. decembra 2004 a uverejnený v Zbierke zákonov pod číslom 716/2004.


Vážny uspel s novelou zákona o elektronických komunikáciách

Zákon o el. kom. | TASR
29.10.2004 | Čítalo: 8501 | Diskusia: 1

Poslanci posunuli do druhého čítania novelu zákona o elektronických komunikáciách Ľubomíra Vážneho (Smer), ktorá má odstrániť nejednoznačnosť výkladu zákona. Tá bola nedávno príčinou zrušenia výberového konania Telekomunikačného úradu (TÚ) SR na udelenie frekvencií FWA 3,5 GHz. Novela by mala v budúcnosti umožniť zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu.


Návrh novely zákona o elektronických komunikáciách

Zákon o el. kom. | www.nrsr.sk
13.10.2004 | Čítalo: 8840 | Diskusia: 1

Podľa doterajšieho znenia zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách a na základe skúseností z výberových konaní na právo používať frekvencie, súčasná právna úprava neumožňuje vyžadovať úhradu za právo používať frekvencie v trhovej cene, nezohľadňuje náklady na správu frekvencií, plánovanie, koordináciu a pokračovanie používania frekvencií, dohľad nad používaním frekvencií vrátane potrebných meraní, skúšok a prieskumov zlučiteľnosti na zaručenie efektívneho a bezporuchového použitia frekvencie.


Opatrenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla

Zákon o el. kom. | Telekomunikačný úrad SR
19.04.2004 | Čítalo: 8779 | Diskusia: 2

Telekomunikačný úrad zverejnil návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla. Podľa návrhu prenesenie čísla je činnosť, ktorou podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu zabezpečuje tam, kde je to technicky možné vrátane mobilných služieb, aby si užívateľ mohol ponechať svoje telefónne číslo a pokračovať vo využívaní verejnej telefónnej služby u iného podniku a identifikovať podnik poskytujúci túto službu.


Návrh vyhlášky o podrobnostiach univerzálnej služby a jej financovaní

Zákon o el. kom. | MDPT SR
25.02.2004 | Čítalo: 8781 | Diskusia: 0

Sekcia pošty a telekomunikácií Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR predkladá na vnútrorezortné pripomienkové konanie návrh materiálu "Návrh vyhlášky o podrobnostiach univerzálnej služby a jej financovaní".


Návrh všeobecného povolenia

Zákon o el. kom. | TÚ SR
04.02.2004 | Čítalo: 8921 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky v zmysle § 13 ods. 4 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách zverejňuje návrh všeobecného povolenia. Úrad vyzýva na predkladanie pripomienok k návrhu, ktoré je možné v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu zasielať na Telekomunikačný úrad SR, Odbor technickej regulácie, Továrenská 7, P.O. BOX 18, 810 06 Bratislava 16, e-mail: jozef.maslen@teleoff.gov.sk.


Zákon 610/2003 o elektronických komunikáciách

Zákon o el. kom. |
01.01.2004 | Čítalo: 9395 | Diskusia: 2

Dňa 1. januára 2004 nadobudol účinnosť zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách (schválený Národnou radou SR dňa 3.12.2003), ktorý zrušil a nahradil zákon č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách. Zákonom o elektronických komunikáciách je implementovaný nový regulačný rámec EÚ pre elektronické komunikácie do právneho poriadku SR.


Iniciatíva za dobrý zákon o elektronických komunikáciách

Zákon o el. kom. |
12.06.2003 | Čítalo: 8853 | Diskusia: 1

Zámerom tohto projektu je podnietiť verejnú diskusiu o návrhu zákona o elektronických komunikáciách. Účelom zákona je implementácia nového regulačného rámca EÚ do právneho poriadku SR, ktorý sa bude v členských krajinách EÚ uplatňovať od 25. júla 2003. Zákon o elektronických komunikáciách zruší a nahradí súčasný zákon o telekomunikáciách a v porovnaní s ním bude prispôsobený zmeneným podmienkam na trhu produktov a služieb. Iniciatíva považuje za dôležité aktívne sa zúčastniť na príprave kvalitného zákona o elektronických komunikáciách, ktorý by mal okrem implementácie nového regulačného rámca EÚ tiež odstrániť nedostatky súčasnej telekomunikačnej legislatívy v súvislosti s doterajšími poznatkami z činnosti úradu, ministerstva, telekomunikačných podnikov a ďalších subjektov telekomunikačného trhu na Slovensku. Chceme, aby príprava i schvaľovanie zákona boli čo najviac transparentné, aby nevznikol priestor na korupciu.


Návrh zákona o elektronických komunikáciách

Zákon o el. kom. |
03.06.2003 | Čítalo: 8944 | Diskusia: 0

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií zverejnilo pracovnú verziu paragrafového znenia zákona o elektronických komunikáciách. Účelom zákona je implementácia nového regulačného rámca EÚ do právneho poriadku SR, ktorý sa bude v členských krajinách EÚ uplatňovať od 25. júla 2003. Zákon o elektronických komunikáciách zruší a nahradí súčasný zákon o telekomunikáciách a v porovnaní s ním bude prispôsobený zmeneným podmienkam na trhu produktov a služieb.