ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Novela zákona schválená

Zákon o el. kom. | Národná rada SR
21.12.2005 | Čítalo: 7963 | Diskusia: 0

Národná rada Slovenskej republiky na svojom rokovaní 13. decembra 2005 schválila vládny návrh novely zákona o elektronických komunikáciách. Dôvodom na vypracovanie novely zákona o elektronických komunikáciách je upraviť niektoré ustanovenia zákona podľa návrhov a pripomienok Európskej komisie a prijať zmeny a upresnenia, ktoré vyplynuli z praxe počas účinnosti zákona od 1. januára 2004.

Obsahom novely zákona o elektronických komunikáciách je predovšetkým zapracovanie pripomienok Európskej komisie (ďalej len „EK“) k vládnemu návrhu zákona o elektronických komunikáciách zo 17.11.2003.

EK poukázala na neúplnú transpozíciu niektorých ustanovení nového regulačného rámca elektronických komunikácií Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky aj v 10. Implementačnej správe (Európska regulácia elektronických komunikácií a trhy) o predpisoch v elektronických komunikáciách a trhoch, určenej Európskemu parlamentu a Rade zo dňa 2. 12. 2004. EK v 10. Implementačnej správy preskúmáva úplnosť zhody zákona o elektronických komunikáciách s novým regulačným rámcom (NRF – New Regulatory Framework), hlavne v ustanoveniach týkajúcich sa právomocí Telekomunikačného úradu SR pri regulácii na úrovni koncových užívateľov, prenositeľnosti čísel, konzultačného mechanizmu a poukazuje na vecné príčiny neprimeraného stavu dosiahnutej úrovne súťažného prostredia v SR, vo väzbe na možnosti aplikácie nasledovných ustanovení zákona:

1) Postavenie Telekomunikačného úradu SR (ďalej len „TU SR“) a pôsobnosť iných orgánov štátnej správy v elektronických komunikáciách.

2) Konanie a riešenie sporov, proces odvolania sa voči rozhodnutiam TU SR. Z praktického hľadiska trvá tento proces príliš dlho.

3) Analýza trhov, konzultačný mechanizmus a uplatňovanie špecifických opatrení podľa predošlého regulačného rámca.

4) Zásadné otázky regulácie v elektronických komunikáciách - prístup a prepojenie.

5) Zásadné otázky regulácie v elektronických komunikáciách - univerzálna služba.

6) Ciele politiky a zásady regulácie. V zákon o elektronických komunikáciách nie sú korektne transponované predmetné ustanovenia článku 8 Rámcovej smernice.

7) Ochrana súkromia.

Dňa 16. marca 2005 zaslala EK vláde Slovenskej republiky formálne oznámenia C(2005)690 a C(2005) 691, ktorými začala konania o porušení Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva podľa článku 226 Zmluvy. Konania boli začaté vo veci neúplnej transpozície niektorých ustanovení článkov dvoch smerníc NRF Európskej únie do zákona o elektronických komunikáciách. Ide o Smernicu o prístupe a Smernicu o ochrane súkromia. Ďalšie dve oznámenia EK týkajúce sa smerníc patriacich do NRF (C(2005) 926 a C(2005) 928) boli zaslané dňa 12. apríla 2005. Konkrétne ide o Rámcovú smernicu a Smernicu o univerzálnej službe. EK vo formálnom oznámení zo 7. júla 2005 upozornila na skutočnosť, že v Slovenskej republike doposiaľ nie je k dispozícii úplný telefónny zoznam, ani informácie prostredníctvom operátora, ktoré majú obsahovať údaje o všetkých účastníkoch pevných aj mobilných sietí.

Novela vychádza i z námetov na zmeny a doplnenie zákona Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, podnikov a združení, v záujme odstránenia jeho nedostatkov, ktoré sa od nadobudnutia účinnosti prejavili pri uplatňovaní zákona v praxi.


Priložené súbory:

 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov

Späť | Domov