ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

TÚ SR upozorňuje dovozcov a predajcov na chyby pri predaji telekomunikačných zariadení

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
12.03.2007 | Čítalo: 7297 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pri kontrolách dodržiavania podmienok uvádzania koncových telekomunikačných zariadení a rádiových zariadení na trh sa neustále stretáva s tým, že výrobcovia, dovozcovia, distribútori, dodávatelia a predajcovia týchto zariadení sa dopúšťajú opakujúcich sa chýb a porušujú tým zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a príslušné nariadenie vlády. Toto nie je len slovenský problém, s podobnými problémami sa stretávajú aj orgány ostatných členských štátov EÚ. TÚ SR sa snaží informovaním prispieť k tomu, aby spoločnosti, ktoré uvádzajú zariadenia na trh neporušovali zákon a nevystavovali sa tak hrozbe sankcií zo strany štátnych orgánov.

Pri vydávaní vyhlásení o zhode sa vyššie uvedené subjekty dopúšťajú najmä týchto chýb:

1. Vydajú vyhlásenie o zhode aj keď už bolo vydané výrobcom, ním splnomocneným zástupcom so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo osobou zodpovednou za uvedenie výrobku na trh Európskej únie. Potrebné informácie sú dostupné na http://www.teleoff.gov.sk/sk/Zariadenia/index.html

2. Vydajú vyhlásenie o zhode bez toho, aby zhodu výrobku posúdili niektorým z postupov uvedených v nariadení vlády (bez technickej dokumentácie umožňujúcej posúdenie zhody s požiadavkami uvedenými v § 3 nariadenia vlády).

3. Nezabezpečia, aby používateľovi (kupujúcemu) bolo poskytnuté vyhlásenie o zhode. Informácie o tom akým spôsobom môže byť vyhlásenie o zhode poskytnuté sú dostupné na http://www.teleoff.gov.sk/sk/Zariadenia/index.html

4. Nezabezpečia, aby bol používateľ informovaný o rozhraniach verejných telekomunikačných sietí, ku ktorým môže byť koncové telekomunikačné zariadenie pripojené. Toto sa týka hlavne analógových telefónnych prístrojov - pri použití telefónneho prístroja, ktorý nie je určený na pripojenie k verejnej telefónnej sieti v Slovenskej republike sa môže stať, že prístroj nebude s touto sieťou správne spolupracovať, čo môže používateľovi takéhoto telefónneho prístroja spôsobiť rôzne problémy, napr. problémy s uskutočnením volania.

5. Neinformovaním používateľa o možnostiach prevádzkovania rádiového zariadenia v Slovenskej republike. Nie každé rádiové zariadenie je možné u nás prevádzkovať. Používateľ musí byť informovaný o tom, či zakúpené zariadenie môže prevádzkovať ako aj o tom za akých podmienok ho môže prevádzkovať. Informácia o možnosti prevádzkovania môže byť poskytnutá napr. odkazom na všeobecné povolenie vydané úradom a uvedením jeho znenia v návode na obsluhu. Všeobecné povolenia sú dostupné na http://www.teleoff.gov.sk/sk/Vpovolenia/obsah_gp.html

- Koncové telekomunikačné zariadenia sú napr. telefónne prístroje a modemy pre pevné linky.

- Rádiové zariadenia sú napr. rádiové zariadenia pre siete LAN, hračky na diaľkové ovládanie obsahujúce rádiový vysielač, rôzne diaľkové ovládače a podobne.

Späť | Domov