ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

REGULÁCIA A TRHY EURÓPSKYCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ 2005 (11. SPRÁVA)

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
20.02.2006 | Čítalo: 6760 | Diskusia: 0

Iniciatíva Komisie i20101 zdôrazňuje kľúčovú úlohu informačných a komunikačných technológií (IKT) pri dosahovaní cieľov hospodárskeho rastu a zamestnanosti Lisabonskej stratégie. Tieto ciele podporuje Európsky regulačný rámec elektronických komunikácií navrhnutý tak, aby podporoval hospodársku súťaž na trhu, prinášal investície a inovácie s možnosťou výberu, kvalitou a nižšími cenami pre spotrebiteľa. Členské štáty v implementácii týchto pravidiel značne pokročili. Existujú však ešte medzery a prioritou je teraz dosiahnuť plné zavedenie regulácie.

Sektor sa vždy vyznačoval rýchlymi technologickými a trhovými zmenami. Hranice medzi obsahom, službami a aplikáciami sa stávajú čoraz nejasnejšími. Súčasne tradičné trhy dozrievajú a hospodárska súťaž núti trhové subjekty investovať do nových technológií, aby mohli poskytovať inovované služby založené na konvergencii širokopásmových sietí, audiovizuálnych médií a elektronických zariadení, pričom spotrebiteľ má úžitok z vyšších rýchlostí prenosu údajov a zlepšenej kvality.

Toto oznámenie zdôrazňuje vývoj trhu, regulácie a spotrebiteľov tohto sektora v roku 2005 a vymedzuje hlavné otázky implementácie, ktoré ešte vyžadujú pozornosť. Je založené na súbežne prijatom pracovnom dokumente útvarov Komisie a dopĺňa nedávne oznámenia o politike spektra a prehľady trhu2. Je dodatkom k monitorovaniu pokroku členských štátov v realizácii cieľov Lisabonskej stratégie, ktoré Komisia vykonáva a ktorého výsledky prezentovala v správe jarnej Európskej rade.

Situácia v oblasti regulácie opísaná v tomto dokumente je situácia k 1. decembru 2005. Údaje o trhoch, ak nie je uvedené inak, pokrývajú obdobie do 1. septembra 2005 (v prípade údajov o širokopásmovom pripojení do 1. októbra 2005).


Priložené súbory:

 11th Report on the Implementation of the Telecommunications Regulatory Package - 2005

Späť | Domov