ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Zákon 610/2003 o elektronických komunikáciách

Zákon o el. kom. |
01.01.2004 | Čítalo: 9298 | Diskusia: 2

Dňa 1. januára 2004 nadobudol účinnosť zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách (schválený Národnou radou SR dňa 3.12.2003), ktorý zrušil a nahradil zákon č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách. Zákonom o elektronických komunikáciách je implementovaný nový regulačný rámec EÚ pre elektronické komunikácie do právneho poriadku SR.

Zákon o elektronických komunikáciách svojimi ustanoveniami podporuje rozvoj efektívnej hospodárskej súťaže, tým aj výhodnejších cien pre užívateľov, kvalitu a lepší výber služieb. K dosiahnutiu tohto cieľa smeruje aj jedna z najdôležitejších zmien v zákone, posilnenie právomocí TÚ SR ako národného regulačného orgánu. Podstatnou zmenou v porovnaní s doterajším stavom je aj zjednodušenie mechanizmu začatia vykonávania činností na trhu elektronických komunikácií, ktorej súčasťou je napr. zrušenie inštitútu licencií. Zákon o elektronických komunikáciách zároveň smeruje k odstráneniu nedostatkov, ktoré sa zistili v súvislosti s uplatňovaním súčasnej telekomunikačnej legislatívy v praxi. V súčasnosti MDPT SR pripravuje na základe splnomocnenia vyplývajúceho zo zákona o elektronických komunikáciách návrh vyhlášky o univerzálnej službe, o zriadení a spravovaní osobitného účtu.


Priložené súbory:

 Zákon o elektronických komunikáciách

Späť | Domov