ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Výsledky analýzy veľkoobchodného trhu č. 6

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
28.02.2006 | Čítalo: 8356 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojej stránke výsledky analýzy trhu veľkoobchodných ukončovacích častí prenajatých okruhov, ktoré spájajú koncové body siete s bodom prepojenia.

Úrad konštatuje, že trhový podiel spoločnosti Slovak Telecom vyjadrený prostredníctvom jednotlivých ukazovateľov je vyšší ako 80%, pričom zvyšných 20% pripadá na ostatné podniky pôsobiace na trhu. Úrad na základe výsledkov analýzy trhu skonštatoval, že na tomto veľkoobchodnom trhu nie je efektívna súťaž. Spoločnosť Slovak Telecom má na tomto veľkoobchodnom trhu významný vplyv a také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov.

TÚ SR na základe výsledkov analýzy navrhuje po skončení národných a medzinárodných konzultácií uložiť ST tieto povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu: transparentnosť prístupu (ST bude mať povinnosťzverejniť referenčnú ponuku na prístup k ukončovacím častiam prenajatých okruhov), nediskriminácia prístupu, oddelená evidencia, umožniťprístup k ukončovacím častiam prenajatých okruhov a povinnosť stanoviť ceny za prístup k ukončovacím častiam prenajatých okruhov tak, aby tieto ceny obsahovali iba náklady spojené s týmto prístupom a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré s týmto prístupom nesúvisia.

Ceny stanovené spoločnosťou Slovak Telecom nesmú presiahnuť maximálne ceny stanovené v prílohe odporúčania Európskej Komisiez 29. marca 2005 o poskytovaní prenajatých okruhov v Európskej únii – Časť 2 – Cenové aspekty čiastkových veľkoobchodných prenajatých okruhov č. 2005/268/EShttp://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_083/l_08320050401en00520055.pdf

Písomné pripomienky k tomuto materiálu je možné zasielať na adresu úradu najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa jeho zverejnenia na internetovej stránke úradu. Vyjadrenia a pripomienky doručené po tomto termíne úrad nebude akceptovať.

Roman Vavro, hovorca TÚ SR
tel.: 02/57 88 15 52

Vysvetlivka:

Ukončovacia časť prenajatého okruhu na definovanom trhu je časť, ktorá sa nachádza medzi koncovým bodom jednej siete a bodom prepojenia dvoch podnikov a zahŕňa koncový bod, účastnícke vedenie, sieť medzi účastníckym vedením a bodom prepojenia, bod prepojenia, v ktorom je prepojená sieť poskytovateľa služby prenájmu ukončovacej časti prenajatého okruh a podniku, ktorý si túto časť okruhu prenajal.

Späť | Domov