ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Klubový odborný večer ATO - NGN siete

Podujatia | Patrik Krauspe
02.06.2004 | Čítalo: 10808 | Diskusia: 3

18. mája 2004 sa v priestoroch Asociácie telekomunikačných operátorov uskutočnil klubový odborný večer na tému "NGN siete". Prítomní členovia asociácie si vypočuli prezentáciu zástupcov spoločnosti Alcatel - Ivana Fiačana a Milana Tekela a diskutovali o budúcnosti tejto technológie v podmienkach slovenských operátorov.

Termín NGN (Next Generation Networks) sa stáva v súčasnej dobe v oblasti telekomunikácií jedným z najdiskutovanejších. Technologický pokrok, konvergencia hlasu a dát, prenosovej a optickej technológie, liberalizácia telekomunikačného trhu, príchod nových tzv. alternatívnych operátorov, požiadavky na nové multimediálne služby, komunikačné technológie ako základný pracovný nástroj v obchode a súčasť bežného života a mnohé ďalšie aspekty dávajú nové pohľady na telekomunikačné siete a stavajú výrobcov a dodávateľov technológie ako aj operátorov do novej pozície.

NGN, a teda to ako budú siete v budúcnosti vyzerať, fungovať a samozrejme aj prinášať zisky pre operátorov je v centre pozornosti spoločnosti Alcatel niekoľko rokov. Alcatel, na jednej strane hlavný dodávateľ technológie pre klasické telefónne siete (TDM), na druhej strane vďaka akvizíciám významných firiem z oblasti dátových sietí (Newbridge, Packet Engines, Xylan, Assured Access, Internet Devices) popredný dodávateľ IP a ATM technológie, intenzívne pracuje na celkovej koncepcii NGN tak, aby ponúkol optimálne riešenie pre telecom operátorov so širokou bázou TDM technológie ako aj optimálne riešenia pre nastupujúcich nových operátorov budujúcich svoje siete "na zelenej lúke".

Výsledky analýz telekomunikačných trhov potvrdzujú predpovedané výrazné zmeny telekomunikačného prostredia. V úvode spomenuté trendy prinášajú nové spôsoby nazerania na celkovú koncepciu telekomunikačnej siete tak pre operátorov ako aj dodávateľov komunikačnej technológie. Koncepcia NGN , ako je naznačená na obrázku, je založená na jednotnom paketovom prenosovom prostredí pre všetky typy služieb - dáta, hlas, video, atď. Architektúra NGN je založená na štyroch oddelených vrstvách:

  • prístupovej a transportnej vrstve,
  • media vrstve,
  • riadiacej vrstve,
  • vrstve sieťových služieb (vrstva manažmentu).

Prostriedky prístupovej a transportnej vrstvy zabezpečujú pripojenie koncových účastníkov siete do media vrstvy. Realizujú spojenie koniec-koniec (end-to-end). Media vrstva zabezpečuje adaptáciu príchodzích tokov od prístupových systémov do jednotného paketového prostredia a následné spracovanie (smerovanie, prepínanie) prevádzky. Media vrstva je zabezpečená okrem prepínačov a smerovačov niekoľkými typmi brán (Trunking Gateways, Access Gateways, Residential Gateways, Wireless Gateways, …). Brány zabezpečia pripojenie a plnohodnotnú funkciu TDM zariadení a sietí v celkovej NGN architektúre. V riadiacej vrstve architektúry NGN je centralizovaná inteligencia siete. Riadenie spojení a všetkých operácií spojených so sprostredkovaním služieb zabezpečujú zariadenia typu Call servery, signalizačné brány a pod. V koncepcii NGN Alcatelu je riadiaca vrstva realizovaná pomocou integrovaného zariadenia Softswitch. Celkový manažment siete (OSS systém), prostriedky IN, a pod. sú v separovanej vrstve sieťových služieb.

Medzi jednotlivými vrstvami NGN architektúry sú štandardné otvorené rozhrania. Otvorené rozhrania dávajú široké možnosti škálovateľnosti a pružnosti telekomunikačných sietí, väčšie možnosti pre realizáciu, poskytovanie a správu služieb a nezávislosť siete na jednom dodávateľovi technológie.

Oproti architektúram dnešných sietí NGN koncepcia prináša dekompozíciu sieťových uzlov. Pôvodné uzly sietí s prepájaním okruhov predstavovali takmer monolitické bloky obsahujúce vlastné prepínacie matice, obvody linkových rozhraní, moduly s riadiacimi funkciami a moduly pre manažment. Dekompozícia sieťových uzlov predstavuje oddelenie a centralizáciu jednotlivých funkcií.

V celosvetovom meradle objem dátovej prevádzky v súčasnosti prevyšuje objem prevádzky hlasových služieb. Vďaka popularite Internetu a nástupu e-business aplikácií rapídny rast dátovej komunikácie bude v budúcnosti pokračovať. Oproti tomu objem prevádzky produkovaný hlasovými službami zaznamenáva iba lineárny nárast cca 10%. Príjmová stránka z prevádzkovania dátových služieb však stále zaostáva za výnosmi z prevádzkovania hlasových služieb. Podľa analytikov táto situácia bude pretrvávať v blízkej budúcnosti 3 až 4 rokov, ale pravdepodobne i v časovom období 5 až 8 rokov. Tento fakt je jedným zo základných pri tvorbe obchodných plánov zavedených „telecom" operátorov ako aj nastupujúcich alternatívnych operátorov.

Na liberalizovaných telekomunikačných trhoch je jednou z hlavných otázok pre telecom operátorov udržanie si zákazníckej bázy a tým aj úroveň príjmov z prevádzkovania hlasovej služby. Zavedení operátori sú postavení pred otázky optimalizácie investičných a prevádzkových nákladov (CAPEX, OPEX) a s tým súvisiacu konsolidáciu sietí (napr. redukcia počtu uzlov siete - znižovanie OPEX a zvyšovanie flexibility siete), konsolidáciu riadenia sietí (napr. vhodne načasované implementácie Call Serverov, brán - Gateways) a integráciu a rozširovanie manažmentu sietí (napr. automatizované poskytovanie služieb, integrované účtovania, apod.). Telecom operátori musia na jednej strane využiť v maximálnej miere existujúcu sieťovú infraštruktúru (zhodnotení nemalých investícií), na druhej strane citlivo a pružne rozširovať siete smerom k architektúre NGN. Popritom každé zmeny v sieti operátora nesmú ohroziť poskytovanie služieb v prevádzke.

Nastupujúci alternatívni operátori sú v opačnej pozícii. Aby sa presadili na tvrdom telekomunikačnom trhu a prilákali zákazníkov , musia priniesť na trh nové služby, nové možnosti pre svojich klientov. Musia zatraktívniť svoju ponuku služieb. Týmto podmienkam podriaďujú návrh a výstavbu svojich sietí. Výhodou v tomto smere pre nastupujúcich operátorov je, že budujú svoje siete od základu, a preto nepotrebujú riešiť otázku migrácie k NGN. Návrh a koncepcia siete môže byť stavaná priamo na paketovej technológii s konvergenciou hlasu a dát rešpektujúc obchodný zámer operátora.

Napriek tomu ani tu nie je situácia jednoznačná. Realizácia hlasových služieb na paketovo-orientovanom základe predstavuje v porovnaní s klasickou TDM technológiou nižšie investície a prevádzkové náklady, na druhej strane sa jedná v súčasnosti o nie plne vyzretú technológiu. Hlavným problémom VoIP služieb ostáva garancia kvality, ale aj bezpečnosť. Napriek usilovnému vývoju v tejto oblasti (MPLS, DiffServ, RSVP, atd.) hlas cez IP neumožňuje ponúknuť zákazníkom úroveň kvality na ktorú sú zvyknutí od telekom operátora (s plne digitálnou sieťou). Tento status potvrdzujú koncepcie sietí niektorých alternatívnych FWA operátorov v západnej Európe s plne liberalizovaným trhom. Pre realizáciu hlasovej služby implementovali klasické ISDN ústredne.

Späť | Domov