ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Vstup tretieho operátora: ponuky predložili traja záujemcovia

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
14.07.2006 | Čítalo: 6591 | Diskusia: 0

Do stanoveného termínu 14.7. 2006 do 13,30 hod. predložili na Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) traja záujemcovia ponuku do výberového konania na tretieho mobilného operátora. Vzhľadom na to, že nie je možné jednoznačne identifikovať mená záujemcov úrad zverejní ich mená až po zasadnutí výberovej komisie. Predložené ponuky vyhodnotí deväťčlenná výberová komisia, ktorej členov vymenoval predseda TÚ SR. Výberová komisia určí poradie uchádzačov. TÚ SR udelí najúspešnejšiemu uchádzačovi, t.j. budúcemu tretiemu mobilnému operátorovi, povolenie na využívanie frekvencií v pásmach GSM 900 a 1800 MHz, v pásme UMTS a FS 29 GHz.

V pondelok 17.7. 2006 v poobedných hodinách deväťčlenná výberová komisia prevezme od TÚ SR neotvorené ponuky a začne posudzovať, či žiadatelia splnili stanovené podmienky. TÚ SR po prvom zasadnutí výberovej komisie zverejní menný zoznam záujemcov o povolenie. Účastníka výberového konania, ktorého ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve, komisia vylúči z výberového konania, pričom mu úrad v písomnom oznámení uvedie dôvody vylúčenia. Komisia určí poradie účastníkov výberového konania podľa piatich kritérií stanovených vo výzve. Neúspešným účastníkom výberového konania úrad oznámi výsledok výberového konania a zároveň konanie o ich žiadosti zastaví.

Dňa 31. mája 2006 TÚ SR zverejnil vo svojom vestníku, v Hospodárskych novinách a na internete výzvu na predkladanie ponúk, ktorou začne výberové konanie na pridelenie frekvencií GSM a UMTS pre tretieho mobilného operátora. TÚ SR reagoval na záujem zo zahraničia o vstup na náš trh. Vo výzve určil frekvencie, ktoré sú predmetom výberového konania, hodnotiace kritériá, termín, do ktorého sa musí predložiť ponuka, požiadavky na predkladané podklady, výšku jednorazovej úhrady, ako očakávanú minimálnu ponuku a ďalšie informácie.

Príprave podmienok prechádzala verejná diskusia k podmienkam vstupu tretieho mobilného operátora na trh, ktorú v polovici marca 2006 otvoril TÚ SR na základe záujmu zo zahraničia o vstup na trh. Verejnú diskusiu už v minulosti TÚ SR aj regulačné úrady v ďalších štátoch využili pri príprave výberových konaní. TÚ SR v prvej fáze prípravy využil aj služby renomovanej poradenskej spoločnosti.

O zaslanie dotazníka požiadalo približne 80 záujemcov o účasť vo verejnej diskusii. TÚ SR do 15. apríla 2006 dostal 17 vyplnených dotazníkov. Medzi subjektmi, ktoré zaslali vyplnený dotazník boli slovenské aj zahraničné telekomunikačné podniky, poradenské spoločnosti, odborná verejnosť a slovenský novinár. TÚ SR veril, že mu takáto forma získavania informácií pomôže vytvoriť solídny základ pre vyhlásenie výberového konania, jeho úspešne zavŕšenie ako aj pre budúce regulačné rozhodnutia.

Zákonom stanovený postup pri výberovom konaní –
http://www.teleoff.gov.sk/sk/Vyb.konania/index.html

Výzva na predkladanie ponúk –
http://www.teleoff.gov.sk/sk/Vyb.konania/Vyzva/2006/gsm-umts.html

Späť | Domov