ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Uložené povinnosti zlepšia podmienky na poskytovanie širokopásmového prístupu

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
05.04.2007 | Čítalo: 12676 | Diskusia: 0

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Branislav Máčaj rozhodnutím o rozklade z 2.4. 2007 upravil rozhodnutie TÚ SR z 2.11. 2006, ktorým úrad určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na veľkoobchodnom trhu širokopásmového prístupu (veľkoobchodný trh č. 5) a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Uložené povinnosti prispejú k zlepšeniu podmienok pre rozvoj konkurencie napr. pri poskytovaní vysokorýchlostného internetu prostredníctvom technológie ADSL, čo vyvolá tlak na ďalšie zvyšovanie kvality a znižovanie cien služieb. Rozhodnutie je konečné.

ST musí na základe právoplatného rozhodnutia plniť povinnosť transparentnosti, v zmysle ktorej je povinná zverejniť referenčnú ponuku na veľkoobchodný širokopásmový prístup a predložiť ju úradu v písomnej aj v elektronickej forme na zverejnenie najneskôr do 60 dní. Referenčná ponuka musí obsahovať podmienky prístupu na všetkých geografických úrovniach siete ST ako aj podmienky prístupu na úrovni ATM a IP. TÚ SR ďalej ST uložil povinnosť nediskriminácie prístupu, povinnosť oddelenej evidencie, povinnosť umožniť prístup k určitým sieťovým prostriedkom a povinnosť nákladovej orientácie.

ST je povinná stanoviť ceny za veľkoobchodný širokopásmový prístup tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s týmto prístupom a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré s týmto prístupom nesúvisia. V prípade, že služba veľkoobchodného širokopásmového prístupu pozostáva z dvoch alebo viacerých súvisiacich služieb poskytovaných spoločnosťou Slovak Telekom, pričom veľkoobchodný širokopásmový prístup na danej úrovni nie je možné poskytnúť bez týchto súvisiacich služieb, je ST povinná zabezpečiť, aby vyššie uvedené princípy pre stanovenie cien boli uplatnené aj pri stanovení cien týchto súvisiacich služieb. ST nesmie podmieňovať poskytnutie služby veľkoobchodného širokopásmového prístupu poskytnutím takej služby, ktorú je podnik žiadajúci o prístup schopný zabezpečiť si sám alebo ktorú mu je schopný poskytnúť iný podnik. Ceny veľkoobchodného širokopásmového prístupu musia byť stanovené tak, že čím bližšie ku koncovému bodu siete je prepojenie (prístup) realizované, tým nižšia musí byť cena veľkoobchodného širokopásmového prístupu. Zníženie ceny v závislosti od úrovne prepojenia (prístupu) musí byť minimálne v rozsahu zodpovedajúcom cene za súvisiacu službu, ktorej odobratie, vzhľadom na danú úroveň prepojenia, nie je potrebné. Akékoľvek dočasné ako aj trvalé zníženie ceny voči vlastným účastníkom je ST povinná primeraným spôsobom a v rovnakom čase premietnuť aj do ceny za veľkoobchodný širokopásmový prístup. Táto povinnosť sa nevzťahuje na zníženie ceny, dosiahnuté v dôsledku úspory nákladov, ktoré sú súčasťou ceny účtovanej účastníkom ST, ale nesúvisia s veľkoobchodným širokopásmovým prístupom. V prípade uvedenia nových služieb pre svojich účastníkov je ST povinná doplniť o zodpovedajúcu veľkoobchodnú službu referenčnú ponuku. Rovnaká povinnosť sa na ST vzťahuje aj v prípade zmeny ceny alebo technických parametrov existujúcich služieb poskytovaných svojim účastníkom.

Rozhodnutiu predchádzala analýza trhu podľa kritérií stanovených zákonom. K výsledkom sa v rámci národných konzultácií mali možnosť vyjadriť subjekty na území Slovenska a v rámci medzinárodných konzultácií regulačné orgány krajín EÚ a na záver Európska komisia (EK). TÚ SR na základe vyjadrenia EK viedol správne konanie voči ST a vydal rozhodnutie, ktorým ST určil ako významný podnik a uložil povinnosti. ST podala voči rozhodnutiu rozklad, o ktorom rozhodoval predseda TÚ SR, ako správny orgán 2. stupňa.

Veľkoobchodný relevantný trh č. 5 je trh širokopásmového prístupu, ktorým je sprístupnenie elektronických komunikačných sietí rýchlosťou vyššou ako 256 kbit/s.

Späť | Domov