ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

TÚ SR upozornil ST na nesúlad upraveného návrhu zmluvy

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
01.12.2004 | Čítalo: 7144 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úradu SR (TÚ SR) v zmysle zákona o správnom konaní listom z 29. novembra 2004 upozornil spoločnosť Slovak Telecom, a.s. (ST) na nesúlad niektorých ustanovení návrhu zmluvy o prepojení verejných telefónnych sietí a zmluvy o prenájme spojovacích okruhov s právoplatným rozhodnutím úradu a zároveň ST vyzval na odstránenie nedostatkov v lehote do 10 dní. V prípade, že ST túto povinnosť v uvedenej lehote nesplní, úrad pristúpi k vymáhaniu rozhodnutím uloženej povinnosti.

Dňa 9. novembra.2004 bol TÚ SR listom spoločnosti ST doručený návrh zmluvy o prepojení verejných telefónnych sietí. V predmetnom liste ST tvrdí, že návrh je vypracovaný v súlade s podmienkami určenými predsedom Telekomunikačného úradu SR v rozhodnutí o rozklade zo dňa 28. septembra 2004. Dňa 19. novembra 2004 bol úradu listom spoločnosti ST doručený návrh zmluvy o prenájme spojovacích okruhov. Po preštudovaní oboch návrhov úrad dospel k názoru, že časť návrhu zmluvy nie je v súlade s právoplatným rozhodnutím úradu. TÚ SR v zmysle zákona o správnom konaní ST uložil, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tejto výzvy zosúladil ustanovenia návrhov zmlúv s výrokom rozhodnutia. V prípade, že ST túto povinnosť v uvedenej lehote nesplní, úrad pristúpi k vymáhaniu rozhodnutím uloženej povinnosti.

Predseda TÚ SR rozhodnutím z 28. septembra 2004 definitívne určil podrobné technické a prevádzkové podmienky prepojenia sietí a metodiky výpočtu ceny. Rozhodnutie predsedu je konečné. ST mal povinnosť v termíne do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia upraviť návrh zmluvy v zmysle rozhodnutia.

TÚ SR rozhodnutím z 18. júna uložil spoločnosti Slovak Telecom, a. s. (ST) dať do súladu terminológiu použitú v návrhu zmluvy o prepojení, ktorý spol. ST predložila úradu a upraviť návrh zmluvy podľa technických a prevádzkových podmienok prepojenia a metodiky výpočtu ceny za prepojenie určených úradom a to v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Spoločnosti eTel Slovensko s.r.o., GTS Slovakia s.r.o. a Slovak Telecom podali opravný prostriedok – rozklad, o ktorom rozhodoval správny orgán 2. stupňa, ktorým je predseda TÚ SR. Rozklady spoločností eTel a GTS boli totožné, pričom tieto spoločnosti sa odvolali voči piatim z trinástich bodov rozhodnutia. Spoločnosť ST sa vo svojom rozklade odvolala voči dvanástim bodom rozhodnutia.

Späť | Domov