ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Výnos o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb

Info z domova | MDPT SR
04.07.2005 | Čítalo: 7375 | Diskusia: 1

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vydalo s účinnosťou od 1. júla 2005 výnos o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb. Výnos ustanovuje možnosť poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva na financovanie projektov výskumu a vývoja v oblasti rozvoja elektronických komunikácií a poštových služieb. V rozpočtovom roku 2005 sa žiadosti o poskytnutie dotácie predkladajú najneskôr do 31. augusta.

Dotáciu na výskum a vývoj z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť na financovanie projektov výskumu a vývoja v oblasti rozvoja elektronických komunikácií, alebo poštových služieb.

Dotáciu možno poskytnúť aj na spolufinancovanie projektov riešených v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci a projektov v rámci medzinárodných programov a iniciatív v oblasti výskumu a vývoja elektronických komunikácií alebo poštových služieb, vrátane nákladov na ich prípravu.

O dotáciu môžu žiadať fyzické alebo právnické osoby - podnikatelia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ako aj vysoké školy.


Priložené súbory:

 Výnos z 13. júna 2005 č. 1300/M-2005 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb

Späť | Domov