ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Návrh novely zákona o elektronických komunikáciách

Zákon o el. kom. | www.nrsr.sk
13.10.2004 | Čítalo: 8518 | Diskusia: 1

Podľa doterajšieho znenia zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách a na základe skúseností z výberových konaní na právo používať frekvencie, súčasná právna úprava neumožňuje vyžadovať úhradu za právo používať frekvencie v trhovej cene, nezohľadňuje náklady na správu frekvencií, plánovanie, koordináciu a pokračovanie používania frekvencií, dohľad nad používaním frekvencií vrátane potrebných meraní, skúšok a prieskumov zlučiteľnosti na zaručenie efektívneho a bezporuchového použitia frekvencie.

V § 33 ods. 1, 2 doposiaľ platná právna úprava limituje kumulatívne jednorazovú úhradu za vymedzenie alebo pridelenie frekvencie a opakovanú úhradu za používanie každej frekvencie do výšky 1 mil. Sk alebo ich ekvivalent v EUR, čo je v rozpore s § 32 ods. 6 písm. f), na základe ktorého žiadateľ o frekvencie sám ponúka výšku jednorazovej úhrady za vymedzenie alebo pridelenie frekvencií. V záujme odstránenia tohto rozporu sa navrhuje upraviť znenie § 33 konkrétne odseku 2, ktoré umožní úradu vyberať jednorazovú úhradu vo výške ponúknutej žiadateľom a opakované úhrady vo výške stanovenej sadzobníkom. Ďalej sa v praxi vyskytujú prípady, kedy používateľ zneužíval doterajšie znenie § 34 ods. 1 písm. d) a neuhradil jednorazovú úhradu za frekvencie do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti. Preto sa pre jednoznačnosť dikcie zákona navrhuje v § 34 ods.1 písm. d) vypustiť slovo ročnú. Je potrebné, aby úrad mohol zrušiť povolenie na používanie frekvencií v prípade omeškania akejkoľvek úhrady za frekvencie. Súčasná dikcia § 34 ods. 1 písm. d) neumožňuje úradu zrušiť povolenie za neuhradenie jednorazovej úhrady za vymedzenie alebo pridelenie frekvencie.


Priložené súbory:

 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra VÁŽNEHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách

Späť | Domov