ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Plán činnosti ATO na rok 2004

Projekty |
25.02.2004 | Čítalo: 9051 | Diskusia: 2

V roku 2004 sa Asociácia telekomunikačných operátorov bude naďalej venovať predmetu svojej činnosti – zasadzovať sa o vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj trhu elektronických komunikácií so zreteľom na kvalitu a cenovú dostupnosť telekomunikačných služieb širokej verejnosti. Bude vytvárať vhodné podmienky pre činnosť prevádzkovateľov sietí a poskytovateľov služieb v oblasti elektronických komunikácií. Postupne sa asociácia formuje ako partner štátnych inštitúcií (Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Telekomunikačný úrad SR) pri tvorbe a realizácii telekomunikačnej legislatívy, Národnej politiky pre elektronické komunikácie, Stratégie informatizácie spoločnosti a ochrane čistoty telekomunikačného prostredia.

Stretnutia s predstaviteľmi štátu a regulátora

V minulom roku sa uskutočnilo niekoľko stretnutí s najvyššími predstaviteľmi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, kde zástupcovia ATO informovali vedenie ministerstva o stave telekomunikačného prostredia a jeho potrebách. V týchto aktivitách bude asociácia pokračovať aj v roku 2004 a tieto stretnutia sa bude snažiť zintenzívniť.

Predstavitelia ATO sa budú pravidelne stretávať tiež s vedením Telekomunikačného úradu SR, ktorých účelom by malo byť riešenie aktuálnych otázok telekomunikačného sektora – Number Portability, LRAIC, všeobecné podmienky ST a.s. a pod.

Spolupráca s inými združeniami

Zámerom ATO na rok 2004 je nadväzovanie kontaktov a vytváranie priestoru pre odovzdávanie si vzájomných skúseností s členmi partnerských organizácií, jednak na Slovensku, ale aj v zahraničí. Snahou ATO bude pokračovať v snahách predošlých období o zbližovanie činnosti jednotlivých záujmových združení v oblasti elektronických komunikácií v SR.

Výbory Národnej rady SR

Na pôde výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie pracuje komisia pre transformáciu dopravy, pôšt a telekomunikácií, ktorej členmi sú okrem poslancov NR SR aj zástupcovia záujmových združení z príslušných oblastí. Členom komisie je aj predseda ATO. Na pôde tohto výboru sa po dobrých skúsenostiach z minulého roku bude asociácia aktívne zúčastňovať na pripomienkovaní legislatívy z rôznych oblastí, ktorá ovplyvňuje činnosť telekomunikačných spoločností na Slovensku. Koncom minulého roka bola takisto vytvorená komisia pre informatizáciu spoločnosti, ktorej štruktúra sa zatiaľ iba kreuje. Cieľom asociácie je získať členstvo aj v tejto komisii.

Mediálne aktivity

Po dobrých skúsenostiach z minulého obdobia bude asociácia pokračovať v organizovaní neformálnych stretnutí s novinármi, na ktorom zástupcovia členov ATO majú možnosť prezentovať svoje názory na aktuálny stav telekomunikačného prostredia a problémy, s ktorými sa pri svojej činnosti stretávajú. V prípade potreby bude asociácia organizovať tiež tlačové konferencie, na ktorej bude prezentovať postoje a stanoviská ATO k aktuálnej otázke. Ciele, činnosť a stanoviská asociácie bude asociácia prezentovať formou článkov a rozhovorov s novinármi.

Všetky informácie týkajúce sa činnosti asociácie nájdu záujemci na webovej stránke www.ato.sk, ktorá bude priebežne aktualizovaná a dopĺňaná.

Konferenčná a seminárna činnosť

Po skúsenostiach z minulého roku Asociácia telekomunikačných operátorov bude aj v roku 2004 organizovať medzinárodnú konferenciu, ktorej témou bude aktuálna problematika, ktorá trápi účastníkov telekomunikačného biznisu na Slovensku.

Zároveň chce asociácia rozvinúť tiež seminárnu činnosť, jednak v súvislosti s aplikáciou novej legislatívy, ale tiež z hľadiska vstupu Slovenska do Európskej únie a nástupom nových vzťahov vo všetkých oblastiach, telekomunikačný sektor nevynímajúc.

Interné aktivity

Asociácia bude v roku 2004 organizovať okrem zasadnutí štatutárnych orgánov organizovať aj neformálne stretnutia zástupcov členských spoločností ATO, ktorých cieľom bude prehĺbenie neformálnych vzťahov medzi členmi asociácie a významnými osobnosťami.

Externé aktivity – noví členovia

V roku 2004 bude vedenie ATO iniciovať stretnutia s telekomunikačnými operátormi, ktorí zatiaľ nie sú členmi asociácie a rokovať o ich prípadnom vstupe. Zároveň osloví nepodnikateľské subjekty, ktoré sa podieľajú na rozvoji telekomunikačného prostredia s ponukou podporného členstva v Asociácii telekomunikačných operátorov.

Späť | Domov