ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

ST ma významný vplyv na veľkoobchodnom trhu prenajatých okruhov

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
21.04.2006 | Čítalo: 7468 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na základe vykonaného šetrenia a výsledkov analýzy veľkoobchodného trhu č. 7 (Veľkoobchodné prenosové časti prenajatých okruhov) skonštatoval, že na tomto trhu nie je efektívna súťaž a spoločnosť Slovak Telekom (ST) má významný vplyv a také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov.

TÚ SR na základe výsledkov analýzy navrhuje po skončení národných a medzinárodných konzultácií uložiť ST tieto povinnosti: transparentnosť prístupu - ST bude povinná zverejniť referenčnú ponuku na prístup k prenosovým častiam prenajatých okruhov, nediskriminácia prístupu, oddelená evidencia, ktorá musí poskytnúť úradu objektívne a prehľadné informácie o štruktúre nákladov, výnosoch a vloženom kapitále, ktoré súvisia s prístupom k prenosovým častiam prenajatých okruhov, povinnosť včas a za primeraných a objektívnych podmienok splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov a regulácia cien ST bude povinná stanoviť ceny za prístup k prenosovým častiam prenajatých okruhov tak, aby tieto ceny obsahovali iba náklady spojené s týmto prístupom a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré s týmto prístupom nesúvisia.

Úlohou uložených povinností bude podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu.

Písomné pripomienky k tomuto materiálu je možné zaslať úradu najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa jeho zverejnenia na internetovej stránke úradu. Vyjadrenia a pripomienky doručené úradu po tomto termíne nebudú akceptované.

Veľkoobchodné prenosové časti prenajatých okruhov sú časti prenajatých okruhov, ktoré spájajú dva body prepojenia.

Úplný dokument je zverejnený na http://www.teleoff.gov.sk/sk/Sutaz/Analyza/vot7.html

Späť | Domov