ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Predseda TÚ SR potvrdil povinnosť nákladovej orientácie cien pre ST

Info z domova | Roman Vavro, TÚ SR
12.01.2006 | Čítalo: 7351 | Diskusia: 1

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) rozhodnutím o rozklade spresnil povinnosti pre spoločnosť Slovak Telecom, a.s. (ST), ktoré súvisia so stanovením ceny za ukončovanie volaní v jej sieti tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním prepojenia podľa úradom určenej metódy kalkulácie cien. ST podľa rozhodnutia nemôže do cien započítavať náklady, ktoré s poskytovaním prepojenia nesúvisia, čím sa vytvárajú podmienky pre rozvoj konkurencie na trhu verejnej telefónnej služby poskytovanej prostredníctvom pevnej siete. Rozhodnutie je konečné a právoplatné dňom doručenia ST.

ST je podľa rozhodnutia predsedu TÚ SR z 20. decembra 2005 povinná stanoviť ceny za ukončovanie volaní vo svojej sieti tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním prepojenia podľa úradom určenej metódy kalkulácie cien rozhodnutím zo dňa 15. júla 2005, do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia predložiť úradu výpočet ceny ako aj vstupné informácie špecifikované modelom FL LRAIC bottom up, pričom všetky vstupné údaje musia vychádzať zo stavu, ktorý bol k 31. decembru 2004, uplatniť stanovené ceny stanovené štyridsiaty piaty deň odo dňa predloženia výpočtu ceny a vstupných informácií úradu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa zrušujú body rozhodnutí TÚ SR a predsedu TÚ SR z roku 2004, ktorými bol určený spoločnosti ST, a. s. postup pri stanovení ceny za služby prepojených volaní.

Rozhodnutie bolo vydané s cieľom vytvoriť podmienky na vznik a udržanie konkurenčného prostredia pri poskytovaní pevnej verejnej telefónnej služby v záujme ochrany koncových užívateľov. V súčasnosti uplatňované ceny za ukončovanie volaní, ktoré uplatňuje spoločnosť ST, a. s., voči alternatívnym operátorom, predstavujú zhruba dvojnásobok cien uplatňovaných v ostatných členských štátoch Európskej únie. Vysoké ceny za ukončovanie volaní sa premietajú do maloobchodných cien za jednotlivé volania a tým sa nepriaznivo odrážajú aj vo výške cien týchto volaní. Pokles cien za ukončovanie volaní vytvorí priestor pre pokles maloobchodných cien a bude tak pôsobiť v prospech koncových užívateľov.

TÚ SR už rozhodnutím z 9. augusta 2005 uložil spoločnosti ST povinnosť nákladovej orientácie cien za ukončovanie volaní vo svojej sieti, pričom spoločnosť mala postupovať podľa rozhodnutia úradu z polovice júla 2005, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien. ST podal opravný prostriedok – rozklad, o ktorom rozhodoval predseda TÚ SR, ako správny orgán 2. stupňa.

Súvisiace rozhodnutia - http://www.teleoff.gov.sk/Rozhodnutia/SMP/naklady2.html

Súvisiace tlačové správy

http://www.teleoff.gov.sk/Press/2005/nakladst.html
http://www.teleoff.gov.sk/Press/2005/fllraic.html
http://www.teleoff.gov.sk/Press/2003/fl-raic.html

Späť | Domov