ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Welcome to ATO site!

Association of Telecommunication Operators was founded on July 20th, 2001 in Bratislava. The subject of the Association activities is to persuade the formation of optimum conditions for the development of the Slovak telecommunication market concerning the quality and affordability of the telecommunication services to broad consumer public by development of suitable conditions for the activities of the telecommunication services providers in the Slovak Republic. Since the optimum conditions for the development of business activities of the Association members are based on the open competitiveness, the essential objective of the Association is to support and protect the open telecommunication market in the Slovak Republic.

|
05.10.2014 | Read: 6894 | Discussion: 0


TÚ SR uložil ST pokutu 1 mil. Sk za neprenesenie čísel

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
14.05.2007 | Read: 1283530 | Discussion: 38527

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) uložil spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) pokutu vo výške 1 mil. Sk z dôvodu neumožnenia ponechania si čísla pri zmene operátora. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. ST má zákonnú možnosť podať do 15 dní od doručenia rozhodnutia opravný prostriedok - rozklad. Rozhodnutie bolo doručené 2.5. 2007.


Až 339 podnikom hrozí od TÚ SR pokuta do 10 mil. Sk

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
11.05.2007 | Read: 12144 | Discussion: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) verejne upozorňuje podniky, ktoré napriek písomnej výzve nezaslali úradu údaje potrebné na vydanie platobného výmeru za poskytovanie sietí a služieb, aby tak bezodkladne urobili. Podnikom, ktoré tak neurobia hrozí za porušenie zákona pokuta až do výšky 10 mil. Sk. TÚ SR voči 59 podnikom, ktoré si v minulom roku napriek písomnej výzve a výzve prostredníctvom masmédií nesplnili povinnosť, vedie správne konania, ukladá pokuty a v niektorých prípadoch ukladá zákaz poskytovať siete a služby.


Uložené povinnosti zlepšia podmienky na poskytovanie širokopásmového prístupu

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
05.04.2007 | Read: 12590 | Discussion: 0

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Branislav Máčaj rozhodnutím o rozklade z 2.4. 2007 upravil rozhodnutie TÚ SR z 2.11. 2006, ktorým úrad určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na veľkoobchodnom trhu širokopásmového prístupu (veľkoobchodný trh č. 5) a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Uložené povinnosti prispejú k zlepšeniu podmienok pre rozvoj konkurencie napr. pri poskytovaní vysokorýchlostného internetu prostredníctvom technológie ADSL, čo vyvolá tlak na ďalšie zvyšovanie kvality a znižovanie cien služieb. Rozhodnutie je konečné.


Povinnosti ST pri poskytovaní služby prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
05.04.2007 | Read: 12475 | Discussion: 0

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Branislav Máčaj rozhodnutím o rozklade zo 4.4. 2007 potvrdil rozhodnutie TÚ SR, ktorým úrad určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na veľkoobchodnom trhu služby prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti (veľkoobchodný trh č. 3) a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutie je konečné.


Nová organizačná štruktúra TÚ SR umožní jeho efektívne riadenie

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
02.04.2007 | Read: 12631 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) má od apríla 2007 novú organizačnú štruktúru, ktorá umožní jeho efektívne riadenie. Nová organizačná štruktúra redukuje počet odborov na úrade a znižuje počet riaditeľov podriadených predsedovi úradu na tretinu z pôvodného počtu. Odbor štátneho dohľadu je už len jeden, ktorý má krajské pracoviská v každom krajskom meste. Na krajských pracoviskách boli zrušené oddelenia a miesta vedúcich oddelení. Predseda úradu bude s riaditeľmi odborov spolupracovať na prípadnom dolaďovaní zmien.


TÚ SR v minulom roku vybavil 288 prípadov rušenia rozhlasu a televízie

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
26.03.2007 | Read: 15154 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) v roku 2006 vybavil v rámci ochrany proti rušeniu 288 prípadov rušenia rozhlasového a televízneho príjmu. Z uvedeného počtu bolo 16 prípadov rušenia rozhlasového príjmu a 272 prípadov rušenia televízneho príjmu. TÚ SR riešil aj 56 hlásení rušenia rádiových sietí a 43 prípadov iného, napr. priemyselného rušenia. Najčastejšia príčina rušenia, resp. nekvalitného príjmu rozhlasového a televízneho vysielania je chyba prijímacieho zariadenia, ktorá bola zaznamenaná v až 102 prípadoch.


Telecom rules: EU takes 5 Member States to court for 112 caller location deficiencies

Info from abroad | europa.eu
22.03.2007 | Read: 15808 | Discussion: 2

In a new round of proceedings for infringements of EU telecom rules, the European Commission has decided to refer six Member States to the European Court of Justice: Italy, Lithuania, The Netherlands, Portugal and Slovakia for deficiencies related to Europe’s emergency number 112; and against Estonia for failing to carry out the required market analysis under the EU telecom rules. The Commission has also opened one new infringement case against Cyprus on rights of way for mobile markets. The Commission could also close four pending cases in this round.


O2 hrozí pokuta za porušenie zákona

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
21.03.2007 | Read: 13239 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vedie správne konanie voči spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. (O2) z dôvodu, že nezverejnila včas tarifu (cenník). O2 hrozí za porušenie zákona pokuta až do výšky 3 mil. Sk. TÚ SR kontrolou zistil, že O2 zhromažďuje a eviduje osobné údaje všetkých účastníkov v súlade so zákonom. TÚ SR ďalej zistil, že O2 uviedla vlastnú mobilnú sieť GSM do prevádzky v lehote do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia, čím splnila svoj záväzok z výberového konania.


Predseda TÚ SR nevyhovel protestu prokurátora

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
21.03.2007 | Read: 12916 | Discussion: 0

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Mgr. Branislav Máčaj konštatuje, že napadnutým rozhodnutím (povolenie pre Telefónica O2 Slovakia s.r.o.) zákon porušený nebol a že rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom. Predseda TÚ SR sa rovnako, ako predtým TÚ SR, Odbor správy frekvenčného spektra nestotožnil s právnym názorom prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava, že výberové konanie na tretieho mobilného operátora prebehlo nezákonne, a preto protestu prokurátora nevyhovel. TÚ SR v tomto momente považuje záležitosť výberového konania na pôde úradu za ukončenú.