ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

TÚ SR určil metódu kalkulácie cien za ukončovanie volaní v pevnej sieti

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
28.07.2005 | Čítalo: 7266 | Diskusia: 0

Významný podnik bude mať povinnosť nákladovej orientácie cien za službu ukončovania volaní v jeho sieti, pričom na overenie nákladov bude slúžiť model, ktorý určil Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR). TÚ SR zverejnil na internete http://www.teleoff.gov.sk/Rozhodnutia/fllraic.html a zverejní vo svojom vestníku z 1. augusta 2005 rozhodnutie z 15. júla 2005, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby ukončovania volaní v sieti významného podniku. TÚ SR už dávnejšie určil rozhodnutím Slovak Telecom (ST) ako významný podnik, zároveň mu uložil viaceré povinnosti a ďalším pripravovaným rozhodnutím mu uloží povinnosť nákladovej orientácie.

Významný podnik je podľa rozhodnutia úradu povinný každoročne najneskôr do 30.júna príslušného roka predkladať úradu vstupné údaje do nákladového modelu aktualizované k 31.12. predchádzajúceho roka. Úrad na základe predložených a preverených údajov upraví cenu za ukončovanie volaní v sieti významného podniku.

TÚ SR vydal rozhodnutie, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby ukončovania volaní v sieti podniku, ktorý bol rozhodnutím úradu určený ako významný podnik na veľkoobchodnom relevantnom trhu poskytovania služby ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení, a ktorému bola uložená povinnosť nákladovej orientácie. Významný podnik je povinný najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým úrad uloží významnému podniku povinnosť nákladovej orientácie prepojenia, predložiť úradu výpočet ceny na základe modelu rešpektujúceho princípy uvedené v rozhodnutí, pričom všetky vstupné údaje musia vychádzať zo stavu, ktorý bol k 31.12.2004. Údaje, ktoré významný podnik úradu v stanovenej lehote nepredloží budú v modeli nahradené údajmi, ktoré sú v modeli prednastavené resp. údajmi, získanými na základe porovnávania s inými podnikmi.

Úrad bude pri stanovovaní ceny za ukončovanie volaní v sieti podniku, ktorý bol rozhodnutím úradu určený ako významný podnik a ktorému bola uložená povinnosť nákladovej orientácie vychádzať z porovnania nákladového modelu LRIC top-down predloženého významným podnikom a adaptabilného modelu nákladov FL LRAIC bottom-up. Adaptabilný model nákladov na prepojenie FL LRAIC bottom-up slúži na overenie nákladového modelu LRIC top-down, a teda nákladov, ktoré sú spojené so službami ukončovania volaní v sieti významného podniku.

Roman Vavro, hovorca TÚ SR

Späť | Domov