ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Vymenovaný predseda Barroso predstavuje svoj tím, Viviane Reding nominovaná za komisárku pre informačnú spoločnosť a médiá

Info zo zahraničia | www.europa.eu.int
16.08.2004 | Čítalo: 7290 | Diskusia: 0

Vymenovaný predseda Európskej komisie, José Manuel Barroso, dnes zverejnil politickú agendu, ktorú pridelil každému členovi svojho tímu. Jeho rozhodnutiu predchádzali podrobné konzultácie s každým nominovaným kandidátom na post komisára s cieľom vybudovať silného tímového ducha. Nová Komisia je stabilná a politicky skúsená. Spája ľudí z celého politického spektra a je v nej viac žien ako kedykoľvek predtým. Všetci komisári budú mať ako členovia Kolégia rovnaké právomoci. Barroso predstavil isté organizačné úpravy, ktorých cieľom je dosiahnutie kľúčových politických priorít.

Vysoká kvalita a politický tím

Prideľovanie agendy bolo založené na vysokokvalitných politických skúsenostiach a profesionálnej odbornosti rôzneho typu menovaných komisárov. „Zostavil som tento silný tím tak, aby som zabezpečil efektivitu jeho práce a dosiahnutie cieľov, ktoré sme si stanovili. Pripisujem nesmiernu dôležitosť jednotlivým tímovým hráčom, ktorí sa cítia zaviazaní európskemu všeobecnému záujmu. Komisári budú spolupracovať a prinášať skutočný osoh občanom EÚ” vyhlásil José Manuel Barroso. Barrosovo rozhodnutie opäť spojiť kancelárie všetkých komisárov pod jednou strechou budovy Berlaymont zdôrazňuje jeho vôľu, aby Komisia pracovala ako tím.

Nová Komisia pozostáva z osobností, ktoré majú rozsiahle skúsenosti v rôznych oblastiach politiky. Jej členovia nadobudli dôkladné znalosti o politikách EÚ a jej inštitúciách. Sú medzi nimi bývalí premiéri, ministri a súčasní komisári. Niektorí z nich boli poverení rokovaním o pristúpení ich krajiny k Európskej únii. Iní zas boli členmi ústavného Konventu.

Nová Komisia je veľmi vyvážený tím. Ženy v nej tvoria najvyšší podiel, aký bol zaznamenaný v histórii Európskej komisie a spája skúsenosti celého politického spektra.

Úloha jednotlivých komisárov sa nezameriava len na organizáciu agendy. Komisia jedná ako Kolégium a spoločne rozhoduje o všetkých otázkach. Komisári si v procese kolektívneho rozhodovania budú rovní. Nebude existovať delegácia právomocí na isté skupiny komisárov. „Nechcem, aby sa komisári delili na prvostupňových a druhostupňových. Všetci komisári sú rovnako dôležití. Chcem, aby moja autorita bola založená na pevnej tímovej práci.” tvrdí Barroso.

S cieľom posilniť kolegialitu a vzájomnú spoluprácu sa Komisia bude stretávať na menej formálnych tvorivých zasadnutiach venovaných diskusii, čím sa zlepší spolupráca medzi oddeleniami a súkromnými kanceláriami komisárov. Komisia v záujme flexibility a rýchlosti pri plnení programu, potrebuje pružnú organizáciu. Ak to bude vhodné, prácu Komisie pripravia vopred tematické skupiny a pracovné skupiny. V týchto sa budú stretávať komisári, ktorých agenda sa týka určitej politickej otázky.

Zmeny vedúce k dosiahnutiu politických priorít

Nová Komisia bola navrhnutá s cieľom dosiahnuť výsledky jasné pre ľudí žijúcich v Európskej únii a získať pre Európu silnejšie postavenie vo svete. Jej organizácia v mnohých častiach vychádza z organizácie súčasnej Komisie. Barroso necíti potrebu revolučných zmien oddelení Komisie. Tam, kde zmeny v oddeleniach a v agendách urobil, bolo jeho cieľom zlepšiť výkonnosť, aby tak splnil program politík a dosiahol politické priority.

„Prikladám veľkú dôležitosť komunikujúcej Európe. Apatia, ktorá sa prejavila v posledných európskych voľbách je znepokojivá. Požiadal som podpredsedníčku Komisie, aby pracovala na špeciálnej komunikačnej stratégii. Ľuďom sa musí oznamovať jasnejšie akým spôsobom Európa funguje a prečo robí to, čo robí” vyhlásil Barroso. Tá istá podpredsedníčka bude tiež zodpovedná za inštitucionálne vzťahy. Bude spolupracovať priamo s národnými parlamentmi a občanmi.

Lisabonská stratégia, ktorej cieľom je urobiť z Európy najkonkurencieschopnejšiu ekonomiku do roku 2010 sa potýka s nedostatkom implementácie. Komisia a členské štáty musia dosahovať lepšie výsledky. Barroso bude osobne koordinovať všetky snahy o obnovenie Lisabonskej stratégie. Vymenoval podpredsedu, ktorý bude zastupovať jednotné stanovisko Komisie v Rade pre hospodársku súťaž.

Barroso sa rozhodol posilniť rovnosť šancí tým, že priamo poveril touto úlohou komisára zodpovedného za prácu a sociálne veci, ktorý bude predsedať Skupine komisárov pre rovnosť šancí.

V oblasti zahraničnej politiky Barroso zdôrazňuje potrebu efektívnej koordinácie. Bude predsedať skupine komisárov pre vonkajšie vzťahy. Susedskej politike EÚ bola pridelená dôležitosť tak, že zodpovednosťou za ňu je poverený komisár pre vonkajšie vzťahy. Jedným z cieľov Skupiny komisárov je aj príprava Komisie na príchod nového ministra zahraničných vecí a implementovať Európsku diplomatickú službu. Minister zahraničných vecí bude po príchode do Komisie poverený vonkajšími vzťahmi.

Reforma riadenia Komisie je dlhodobý proces, nie jednorázová akcia. Barroso sa rozhodol nominovať podpredsedu, ktorý bude dohliadať na “správu, audit a boj proti podvodu”. Tento podpredseda zabezpečí stabilné riadenie a jasnú komunikáciu s Európskym parlamentom.

Ďalšie kroky

Tím sa prvýkrát stretne na neformálnom zasadnutí v piatok 20. augusta v Bruseli. Do 1. novembra si musí získať dôveru a súhlas Európskeho parlamentu. Komisári predstúpia na samostatné vypočutie pred parlamentnými výbormi. Tento proces začne 27. septembra a potrvá dva týždne. Keď Parlament vyjadrí svoj súhlas, tím začne pracovať na vytvorení svojej politickej vízie a podrobného programu na nasledujúcich päť rokov.

Medzi hlavné zmeny súčasného stavu, ktoré zavádza José Manuel Barosso, patria tieto:

  • Predseda osobne predsedá skupine komisárov pre vonkajšie vzťahy a Lisabonskú stratégiu;
  • Vytvorenie nového postu podpredsedu pre inštitucionálne vzťahy a komunikačnú stratégiu;
  • Podpredseda zabezpečuje prezentáciu jednotného prístupu Komisie v Rade pre hospodársku súťaž;
  • Najvyšší počet komisárok v histórii Komisie;
  • Rozdelenie súčasnej agendy : doprava a energia ; poľnohospodárstvo a rybolov ; vnútorný trh a dane;
  • Väčšie využívanie pracovných skupín na predvídanie politických propblémov;
  • Zoskupenie komisárov v tej istej budove (Berlaymont);
  • Oddelenie finančnej kontroly od rozpočtových záležitostí a vymenovanie podpredsedu pre dozor nad stabilným riadením.

Nová Komisia sa ujme svojho úradu 1. novembra, za predpokladu, že ju schváli Európsky parlament. Ten môže hlasovať len o Komisii ako celku, nie o jednotlivých komisároch.

Podľa Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu sa minister zahraničných vecí EÚ začlení do Komisie ako podpredseda po ratifikácii Ústavy.

Zmluva dáva predsedovi právomoci vymedziť a rozdeliť zodpovednosti za jednotlivé politiky. V nasledujúcom texte je uvedený v súčasnosti platný článok 217:

1. Komisia pracuje pod politickým vedením svojho predsedu, ktorý rozhoduje o jej vnútornej organizácii v snahe zabezpečiť jej harmonické a výkonné pôsobenie na báze kolegiality.

2. Zodpovednosti zverené Komisii rozvrhne a vymedzí predseda medzi jej členov. Predseda môže prerozdeliť tieto zodpovednosti počas funkčného obdobia Komisie. Členovia Komisie vykonávajú povinnosti zverené predsedom na základe jeho právomoci.

3. Po získaní súhlasu Kolégia predseda vymenuje podpredsedu spomedzi jeho členov.

4. Člen Komisie odstúpi, ak o to požiada predseda po získaní súhlasu Kolégia.

Fotografie 25 členov Barrosovej Komisie sú k dispozícii v audiovizuálnej knižnici Komisie:

http://europa.eu.int/comm/mediatheque/photo/barroso/commission_en.htm

Späť | Domov