ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Konkurenčné prostredie v oblasti telekomunikačných služieb dva roky po zákonnom ukončení (neukončení) analýz relevantných trhov

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
11.07.2006 | Čítalo: 7560 | Diskusia: 0

V zmysle zákona č. 610/2003 o elektronických komunikáciách, § 76 odst.7, Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) mal vykonať prvú analýzu relevantných trhov podľa § 16 do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. V tomto prípade je zákon platný od 1.1.2004. Zoznam relevantných trhov mal úrad určiť do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Z uvedeného zákona taktiež vyplýva povinnosť úradu najmenej raz za dva roky analýzu relevantných trhov opakovať.

Uvedené ustanovenia sú kľúčovými pre vytvorenie podmienok hospodárskej súťaže na jednotlivých relevantných trhoch. Účelom analýz relevantných trhov je zistenie, či na danom trhu existuje efektívna súťaž alebo nie. V prípade, že takáto súťaž neexistuje, úrad určí tzv. významný podnik, ktorý potom reguluje v zmysle zákona tak, aby čo najskôr na danom relevantnom trhu vznikli podmienky pre efektívnu súťaž.

Napriek skutočnosti, že tento proces považujeme za náročný, je potrebné konštatovať, že úrad tieto povinnosti nesplnil a nevytvoril tým podmienky pre vznik konkurencie, čo je jeho prvou a zásadnou povinnosťou.

Úrad vydal dňa 10.7.2006 tlačovú správu, v ktorej oznámil ukončenie analýz všetkých relevantných trhov. Je to dva roky a desať dní od zákonného termínu. Tiež je potrebné uviesť na pravú mieru skutočnosť, čo vlastne úrad ukončil.

Asociácia telekomunikačných operátorov považuje analýzy relevantných trhov za ukončené vtedy, keď sú vydané právoplatné rozhodnutia úradu a tento vyžaduje ich plnenie. V uvedenej správe úrad zabudol uviesť, že ukončil vydávanie tzv. prvostupňových rozhodnutí, ktoré nie sú právoplatné a dotknuté podniky majú právo, voči týmto rozhodnutiam podať opravný prostriedok, čo hlavne spoločnosť Slovak Telekom v značnej miere využíva.

Podľa nariadení Európskej Komisie, povinnosťou úradu je dvojročné mapovanie maloobchodných a veľkoobchodných trhov, pričom telekomunikačné služby na Slovenskom trhu boli zaradené do siedmych maloobchodných a jedenástich veľkoobchodných relevantných trhov.

Úrad vydal spolu viac ako 20 rozhodnutí, ktoré pozostávajú z analýz a rozhodnutí o určení relevantných trhov, významného podniku a určení povinností z toho vyplývajúcich; rozhodnutia sporov medzi podnikmi a ochranou koncových užívateľov; vymedzenie frekvencií na prevádzkovanie rádiových zariadení a poskytovanie elektronických komunikačných sietí.

Podľa vyjadrenia hovorcu úradu, zo dňa 7.7.2006, v súčasnej dobe úrad pracuje na dokončení poslednej analýzy a to veľkoobchodného trhu č. 10, ktorý sa týka medzinárodného roamingu vo verejných mobilných telefónnych sieťach. Momentálne sa čaká na ukončenie koordinovaného postupu, ktorý sa týka aktivít Európskej regulačnej skupiny a Európskej komisie.

Zároveň sú stále otvorené procesy týkajúce sa analýzy maloobchodného trhu č. 7 a veľkoobchodných trhov č. 5 a 11, ku ktorým sa Slovak Telekom ohradil, keďže nesúhlasil s uloženými povinnosťami. Tieto výhrady boli úradu doručené len nedávno, preto doteraz ešte neboli zaslané Európskej komisii.

K doteraz všetkým prvostupňovým rozhodnutiam k analýzam relevantných trhov a k povinnostiam z nich vyplývajúcich pre Slovak Telekom, sa spoločnosť ohradila, pričom po preskúmaní pripomienok úradom, niektoré povinnosti boli upravené a to najmä v bodoch, ktoré sa týkali notifikačných lehôt, alebo posudzovania neprimeranosti cien. Na záver je nutné dodať, že vo všetkých prípadoch (okrem veľkoobchodného trhu č. 9, kde pôsobí T-mobile a Orange) bola spoločnosť Slovak Telekom uznaná za spoločnosť s významným vplyvom na trhu, pričom vďaka svojmu postaveniu nečelí efektívnej súťaži a môže sa správať nezávisle od konkurentov a užívateľov.

Počas uplynulého obdobia, úrad vydal 6 druhostupňových rozhodnutí, ktoré sa týkali:

1. Rozhodnutia o rozklade – povinnosť nákladovej orientácie cien pre ST – v.t. č. 2
2. Rozhodnutia o rozklade – maloobchodný trh č. 1
3. Rozhodnutia o rozklade – maloobchodný trh č. 2
4. Rozhodnutia o rozklade – veľkoobchodný trh č. 1
5. Rozhodnutia o rozklade – veľkoobchodný trh č. 2
6. Rozhodnutia o rozklade – veľkoobchodný trh č. 4


Priložené súbory:

 Prehľad rozhodnutí a analýz Telekomunikačného úradu SR

 Európska regulácia elektronickej komunikácie a trhov 2005 (11. správa) - časť Slovensko

Späť | Domov