ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Na veľkoobchodnom trhu širokopásmového prístupu nie je efektívna súťaž

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
01.06.2006 | Čítalo: 7415 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojej stránke výsledky analýzy veľkoobchodného trhu č. 5 - trh veľkoobchodného širokopásmového prístupu. TÚ SR skonštatoval, že na veľkoobchodnom trhu č. 5 nie je efektívna súťaž a spoločnosť Slovak Telekom (ST) má na tomto trhu významný vplyv a také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov.

TÚ SR navrhuje po skončení národných a medzinárodných konzultácií uložiť ST tieto povinnosti: transparentnosť prístupu (ST bude povinná zverejniť do 60 dní referenčnú ponuku na veľkoobchodný širokopásmový prístup), nediskriminácia prístupu, oddelená evidencia (ktorá musí poskytnúť úradu objektívne a prehľadné informácie o štruktúre nákladov, výnosoch a vloženom kapitále, ktoré súvisia s veľkoobchodným širokopásmovým prístupom.), povinnosť včas a za primeraných a objektívnych podmienok splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov, regulácia cien (ST bude povinná stanoviť ceny za veľkoobchodný širokopásmový prístup tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s týmto prístupom a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré s týmto prístupom nesúvisia.).

Úlohou navrhovaných povinností bude podpora efektívne súťaže a rozvoj vnútorného trhu.

Úplné výsledky analýzy a bližšie informácie o navrhovaných povinnostiach, vrátane ich zdôvodnenia sú prístupné na http://www.teleoff.gov.sk/sk/Sutaz/Analyza/vot5.html.

Trh veľkoobchodného širokopásmového prístupu, ktorým je sprístupnenie elektronických komunikačných sietí umožňujúcich prenos signálu rýchlosťou vyššou ako 256 kbit/s.

Vykonávanie analýz podľa kritérií stanovených zákonom a ukladanie povinností pre významné podniky sú jednou z úloh TÚ SR, ktoré smerujú k podpore efektívnej súťaže.

Späť | Domov