ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Analýza trhu - prenos televízneho a rozhlasového vysielania koncovým užívateľom

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
17.05.2006 | Čítalo: 7488 | Diskusia: 2

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na http://www.teleoff.gov.sk/sk/Sutaz/Analyza/vot11.html výsledky analýzy veľkoobchodného trhu č. 11 - prenos televízneho a rozhlasového vysielania koncovým užívateľom. Úrad na základe výsledkov analýzy trhu skonštatoval, že na predmetnom trhu nie je efektívna súťaž a spoločnosť Slovak Telekom (ST) má na tomto veľkoobchodnom trhu významný vplyv a také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov.

TÚ SR navrhuje po skončení národných a medzinárodných konzultácií a po kladnom vyjadrení Európskej komisie rozhodnutím uložiť ST tieto povinnosti:
transparentnosť prístupu, nediskriminácia prístupu, oddelená evidencia, povinnosť včas a za primeraných a objektívnych podmienok splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov a povinnosť nákladovej orientácie cien. Cieľom uložených povinností bude podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu.

Písomné pripomienky k tomuto materiálu je možné zasielať najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa jeho zverejnenia na internetovej stránke na adresu úradu. Vyjadrenia a pripomienky doručené po tomto termíne úrad nebude akceptovať.

Prenos televízneho a rozhlasového vysielania koncovým užívateľom je služba prenosu analógového alebo digitálneho televízneho a rozhlasového vysielania prostredníctvom elektronických komunikačných sietí ku koncovým užívateľom. Zjednodušene ide o poskytovanie rádiokomunikačných služieb (vybudovanie vysielačov a technické zabezpečenie vysielania) pre rozhlasové a televízne stanice.

Späť | Domov