ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Stanovisko ATO k podpisu zmlúv o prepojení sietí

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
07.03.2005 | Čítalo: 8053 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov víta netrpezlivo očakávaný podpis prvých zmlúv o prepojení sietí medzi alternatívnymi operátormi a Slovak Telecomom. Tieto zmluvy sú prvým predpokladom pre príchod konkurencie na trh hlasových služieb na pevných sieťach, kde je stále monopolným poskytovateľom Slovak Telecom. Očakávania, ktoré má priniesť konkurencia na trh sú však závislé od ďalších faktorov. Týmito sú ukončenie analýz relevantných trhov (zákonná lehota 30.6.2004 je Telekomunikačným úradom porušená), určenie podnikov s významným vplyvom na týchto trhoch (spravidla je to Slovak Telecom), povinnosť uvoľnenia miestnych vedení a pod. Všetky tieto úlohy musí zabezpečiť Telekomunikačný úrad, ktorý je podľa zákona o elektronických komunikáciách zodpovedný za reguláciu trhu a podporu tvorby konkurenčného prostredia, čo dlhodobo nevykonáva na potrebnej úrovni.

Mnohokrát diskutované uvoľnenie prístupu k účastníckej prípojke nariaďuje „Nariadenie o uvoľnení účastníckych vedení (2887/2000/ES z decembra 2000)“ a „Zákon o elektronických komunikáciách“.

Prístupová sieť zostáva jedným z najmenej konkurenčných segmentov na liberalizovanom telekomunikačnom trhu. Nové subjekty vstupujúce na trh nemajú k dispozícii rozsiahle alternatívne sieťové infraštruktúry a pri použití tradičných technológií nemôžu mať úžitok z úspor a združených výhod, ktoré majú prevádzkovatelia s významným vplyvom na trhu pevných verejných telefónnych sietí. Títo prevádzkovatelia budovali svoje infraštruktúry metalického účastníckeho prístupu v priebehu dlhších časových období, boli chránení výhradnými právami a investičné náklady dokázali financovať z monopolných príjmov a boli podporovaní štátnou politikou.

Pre nové subjekty vstupujúce na trh je ekonomicky neúnosné, aby v celom rozsahu a v primeranom čase vytvorili duplikát infraštruktúry metalického účastníckeho prístupu jestvujúceho prevádzkovateľa.

Uvoľnený prístup k účastníckej prípojke umožňuje subjektom vstupujúcim na trh konkurovať prevádzkovateľom s významným vplyvom na trhu v ponuke vysokorýchlostných služieb dátového prenosu určených na nepretržitý prístup k internetu, na prácu s multimediálnymi aplikáciami založenými na technológii digitálnej účastníckej prípojky (DSL) a na služby hlasovej telefónie. Primeraná požiadavka na uvoľnený prístup naznačuje, že prístup je pre oprávneného poskytovateľa nevyhnutný na poskytovanie služieb, a že odmietnutie tejto požiadavky by zabránilo hospodárskej súťaži v tomto sektore alebo ju obmedzilo alebo skreslilo.

Preto je potrebné uvoľniť prístup k metalickým účastníckym vedeniam výhradne vlastnených prevádzkovateľom s významným vplyvom na trhu. V našom prípade Slovak Telecomu. Telekomunikačný úrad musí zabezpečiť, aby ceny za uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu podporovali čestnú a udržateľnú hospodársku súťaž.

Nariadenie sleduje efektívne využívanie vybudovaných sietí. Tieto v mnohých prípadoch ostali nevyužité, pretože Slovak Telekom ako prevádzkovateľ pevných sietí vplyvom konkurencie zo strany mobilných operátorov prišiel o množstvo zákazníkov. Počet liniek na 100 obyvateľov z bezmála 32 v roku 1995 klesol na necelých 24 v roku 2005, čo predstavuje 25% kapacity miestnych vedení.

V tejto situácii, ktorá je mimochodom podobná v celej Európe, by bolo luxusom budovať nové siete, nech je investorom ktokoľvek. A predstava počtu zásuviek v bytoch rovnajúci sa počtu operátorov poskytujúcich služby vyvoláva úsmev.

Čiastočnou alternatívou metalických účastníckych vedení sú bezdrôtové technológie. Tu však je potrebné hospodárenie s frekvenciami, za ktoré je znovu zodpovedný Telekomunikačný úrad. Pre riešenia miestnych bezdrôtových prípojok sú určené licencované frekvencie v oblasti 26 a 3,5 GHz. Od roku 2002 očakávame od Telekomunikačného úradu vypísanie súťaže na pridelenie frekvencií v oblasti 3,5 GHz. Do dnešného dňa sa tak nestalo. Úrad pripravoval súťažné podmienky ešte v rokoch 2002 a 2003, kedy platil Telekomunikačný zákon. Súťaž však nevypísal. V roku 2004 prebiehala súťaž, avšak tá nebola v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách a úrad ju logicky zrušil. Bolo potrebné zmeniť zákon, čo NR SR v decembri 2004 urobila. Napriek tomu súťaž do dnešného dňa vypísaná nebola a operátori márne čakajú na možnosť využívať bezdrôtové technológie vo frekvenčnom pásme 3,5 GHz. Z tohto pohľadu je Telekomunikačný úrad brzdou rozvoja trhu a je načase, aby sa táto situácia zmenila. Inak Slovensko zostane na chvoste vo všetkých rebríčkoch uvádzaných v správach o implementácii regulačného rámca.

V Bratislave, 7. marca 2005

Ing. Vladimír Ondrovič
predseda ATO

Späť | Domov