ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Za prevádzku bezdrôtového obecného rozhlasu sa už neplatí

| Telekomunikačný úrad SR
01.08.2005 | Čítalo: 6168 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil vo svojom vestníku a na internete všeobecné povolenie, ktoré oprávňuje fyzické a právnické osoby prevádzkovať „bezdrôtový obecný rozhlas“ (BOR). BOR slúži na jednosmerné informovanie občanov a organizácií vo vlastnom zastavanom území obcí a miest. Za využívanie frekvencií 447,6375 MHz, 447,3250 MHz, 447,3125 MHz, 447,3750 MHz a 441,4750 MHz určených všeobecným povolením na prevádzkovanie BOR sa neplatí žiadna úhrada. Za využívanie iných frekvencií na základe individuálneho povolenia sa platí aj naďalej.

Všeobecné povolenie oprávňuje prevádzkovať uvedené zariadenia na území Slovenskej republiky pri dodržaní podmienok stanovených uvedeným povolením. Napr. technické vlastnosti zariadení musia byť v súlade s požiadavkami príslušnej európskej normy. Prevádzka s trvalým vysielaním nie je povolená. Pre zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra a predchádzania škodlivému rušeniu je prevádzkovateľ povinný vopred informovať úrad o termíne začatia prevádzkovania rádiového zariadenia. Túto informáciu zašle na vyplnenom tlačive, ktoré je uvedené v prílohe tohoto všeobecného povolenia.

Bezdrôtový obecný rozhlas je modernou alternatívou voči existujúcim drôtovým obecným rozhlasom. Drôtový obecný rozhlas môže byť z rôznych príčin (rozľahlosť obce, lazy, finančné nároky na jeho zriadenie a udržiavanie) v niektorých mestách a obciach nevhodným riešením, v takýchto prípadoch je situáciu možné riešiť bezdrôtovým obecným rozhlasom.

Späť | Domov