ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Info from Slovakia

TÚ SR uložil ST pokutu 1 mil. Sk za neprenesenie čísel

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
14.05.2007 | Read: 1283637 | Discussion: 38527

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) uložil spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) pokutu vo výške 1 mil. Sk z dôvodu neumožnenia ponechania si čísla pri zmene operátora. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. ST má zákonnú možnosť podať do 15 dní od doručenia rozhodnutia opravný prostriedok - rozklad. Rozhodnutie bolo doručené 2.5. 2007.


Až 339 podnikom hrozí od TÚ SR pokuta do 10 mil. Sk

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
11.05.2007 | Read: 12284 | Discussion: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) verejne upozorňuje podniky, ktoré napriek písomnej výzve nezaslali úradu údaje potrebné na vydanie platobného výmeru za poskytovanie sietí a služieb, aby tak bezodkladne urobili. Podnikom, ktoré tak neurobia hrozí za porušenie zákona pokuta až do výšky 10 mil. Sk. TÚ SR voči 59 podnikom, ktoré si v minulom roku napriek písomnej výzve a výzve prostredníctvom masmédií nesplnili povinnosť, vedie správne konania, ukladá pokuty a v niektorých prípadoch ukladá zákaz poskytovať siete a služby.


Uložené povinnosti zlepšia podmienky na poskytovanie širokopásmového prístupu

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
05.04.2007 | Read: 12708 | Discussion: 0

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Branislav Máčaj rozhodnutím o rozklade z 2.4. 2007 upravil rozhodnutie TÚ SR z 2.11. 2006, ktorým úrad určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na veľkoobchodnom trhu širokopásmového prístupu (veľkoobchodný trh č. 5) a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Uložené povinnosti prispejú k zlepšeniu podmienok pre rozvoj konkurencie napr. pri poskytovaní vysokorýchlostného internetu prostredníctvom technológie ADSL, čo vyvolá tlak na ďalšie zvyšovanie kvality a znižovanie cien služieb. Rozhodnutie je konečné.


Povinnosti ST pri poskytovaní služby prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
05.04.2007 | Read: 12613 | Discussion: 0

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Branislav Máčaj rozhodnutím o rozklade zo 4.4. 2007 potvrdil rozhodnutie TÚ SR, ktorým úrad určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na veľkoobchodnom trhu služby prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti (veľkoobchodný trh č. 3) a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutie je konečné.


Nová organizačná štruktúra TÚ SR umožní jeho efektívne riadenie

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
02.04.2007 | Read: 12742 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) má od apríla 2007 novú organizačnú štruktúru, ktorá umožní jeho efektívne riadenie. Nová organizačná štruktúra redukuje počet odborov na úrade a znižuje počet riaditeľov podriadených predsedovi úradu na tretinu z pôvodného počtu. Odbor štátneho dohľadu je už len jeden, ktorý má krajské pracoviská v každom krajskom meste. Na krajských pracoviskách boli zrušené oddelenia a miesta vedúcich oddelení. Predseda úradu bude s riaditeľmi odborov spolupracovať na prípadnom dolaďovaní zmien.


TÚ SR v minulom roku vybavil 288 prípadov rušenia rozhlasu a televízie

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
26.03.2007 | Read: 15264 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) v roku 2006 vybavil v rámci ochrany proti rušeniu 288 prípadov rušenia rozhlasového a televízneho príjmu. Z uvedeného počtu bolo 16 prípadov rušenia rozhlasového príjmu a 272 prípadov rušenia televízneho príjmu. TÚ SR riešil aj 56 hlásení rušenia rádiových sietí a 43 prípadov iného, napr. priemyselného rušenia. Najčastejšia príčina rušenia, resp. nekvalitného príjmu rozhlasového a televízneho vysielania je chyba prijímacieho zariadenia, ktorá bola zaznamenaná v až 102 prípadoch.


O2 hrozí pokuta za porušenie zákona

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
21.03.2007 | Read: 13387 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vedie správne konanie voči spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. (O2) z dôvodu, že nezverejnila včas tarifu (cenník). O2 hrozí za porušenie zákona pokuta až do výšky 3 mil. Sk. TÚ SR kontrolou zistil, že O2 zhromažďuje a eviduje osobné údaje všetkých účastníkov v súlade so zákonom. TÚ SR ďalej zistil, že O2 uviedla vlastnú mobilnú sieť GSM do prevádzky v lehote do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia, čím splnila svoj záväzok z výberového konania.


Predseda TÚ SR nevyhovel protestu prokurátora

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
21.03.2007 | Read: 13078 | Discussion: 0

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Mgr. Branislav Máčaj konštatuje, že napadnutým rozhodnutím (povolenie pre Telefónica O2 Slovakia s.r.o.) zákon porušený nebol a že rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom. Predseda TÚ SR sa rovnako, ako predtým TÚ SR, Odbor správy frekvenčného spektra nestotožnil s právnym názorom prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava, že výberové konanie na tretieho mobilného operátora prebehlo nezákonne, a preto protestu prokurátora nevyhovel. TÚ SR v tomto momente považuje záležitosť výberového konania na pôde úradu za ukončenú.


ST hrozia sankcie za neprenesenie čísel

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
19.03.2007 | Read: 10670 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vedie z dôvodu neumožnenia ponechania si čísla pri zmene operátora správne konanie voči spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST). Traja žiadatelia, fyzické a právnická osoba, z Trenčianskeho, Nitrianskeho a Bratislavského kraja sa obrátili s podnetom na TÚ SR z dôvodu neprenesenia čísla. Všetci traja žiadatelia chceli zmeniť operátora a ponechať si svoje doterajšie čísla. Nový operátor urobil kroky potrebné k preneseniu čísla, ale napriek tomu ST neumožnil prenesenie čísla. ST hrozí pokuta až do výšky 3 mil. Sk.


TÚ SR upozorňuje dovozcov a predajcov na chyby pri predaji telekomunikačných zariadení

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
12.03.2007 | Read: 7474 | Discussion: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pri kontrolách dodržiavania podmienok uvádzania koncových telekomunikačných zariadení a rádiových zariadení na trh sa neustále stretáva s tým, že výrobcovia, dovozcovia, distribútori, dodávatelia a predajcovia týchto zariadení sa dopúšťajú opakujúcich sa chýb a porušujú tým zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a príslušné nariadenie vlády. Toto nie je len slovenský problém, s podobnými problémami sa stretávajú aj orgány ostatných členských štátov EÚ. TÚ SR sa snaží informovaním prispieť k tomu, aby spoločnosti, ktoré uvádzajú zariadenia na trh neporušovali zákon a nevystavovali sa tak hrozbe sankcií zo strany štátnych orgánov.


Predseda TÚ SR potvrdil povinnosti ST pri poskytovaní minimálneho súboru prenajatých okruhov

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
08.03.2007 | Read: 7057 | Discussion: 0

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Mgr. Branislav Máčaj rozhodnutím o rozklade z 1.3. 2007 potvrdil rozhodnutie TÚ SR zo 16.10. 2006, ktorým úrad určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na maloobchodnom trhu služby poskytovania minimálneho súboru prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mb/s a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutie predsedu je konečné.


TÚ SR uložil ST povinnosť znížiť ceny za prepojenie

Info from Slovakia | Tlačová správa TÚ SR
27.02.2007 | Read: 38445 | Discussion: 1570

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím z 26.2. 2007 uložil spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významnému podniku, upraviť referenčnú ponuku na prepojenie tak, aby priemerné minútové ceny za zostavenie a ukončovanie volaní nepresiahli úradom vypočítané ceny. TÚ SR k cenám dospel metódou, ktorou overoval ceny vypočítané ST. V praxi to bude znamenať zníženie cien za prepojenie pevných sietí a vytvorí to predpoklady pre zníženie cien pre koncových užívateľov. TÚ SR ďalej stanovil ST predložiť úradu upravenú referenčnú ponuku do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. ST má zákonnú možnosť podať do 15 dní opravný prostriedok - rozklad.


Očakávané udalosti v roku 2007 z pohľadu Telekomunikačného úradu SR

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
19.12.2006 | Read: 7394 | Discussion: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) očakáva v roku 2007 významné zmeny v oblasti elektronických komunikácií.


Predseda TÚ SR potvrdil povinnosti pre ST na trhoch medzinárodných volaní

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
05.12.2006 | Read: 7907 | Discussion: 1

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) rozhodnutiami z 28. novembra 2006 zamietol opravný prostriedok – rozklad spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) voči rozhodnutiam TÚ SR, ktorými úrad určil spoločnosť ST, ako významný podnik na maloobchodných trhoch verejnej telefónnej služby medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými, resp. bytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete (trh č. 6 a trh č. 4), a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutia predsedu sú konečné.


Obchodovanie s frekvenciami

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
21.11.2006 | Read: 7837 | Discussion: 1

Zákon o elektronických komunikáciách umožní od 1.1. 2007 po súhlase Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) „obchodovanie s frekvenciami". Podmienky a postupy stanovil všeobecne záväzný právny predpis - Opatrenie, ktoré vydal TÚ SR. Opatrenie TÚ SR http://www.teleoff.gov.sk/sk/Opatrenia/o11.html nadobudne účinnosť 1.1. 2007. Návrh opatrenia prešiel pripomienkovým konaním a prerokovala ho stála pracovná skupina pri LRV.


TÚ SR dáva do pozornosti, prenositeľnosť telefónneho čísla aj v pevnej sieti

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
14.11.2006 | Read: 7575 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dáva do pozornosti zákonnú povinnosť podnikov poskytujúcich verejnú telefónnu službu umožniť záujemcom, ponechať si svoje telefónne číslo pri prechode ku konkurencii. Záujemcovia o túto možnosť sa obrátia so žiadosťou na podnik, ku ktorému si chcú preniesť svoje telefónne číslo. Podmienky prenesenia čísla sú uvedené vo všeobecných podmienkach, ktoré je podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu a prenositeľnosť čísla povinný vydať a zverejniť. V prípade, že podnik odmietne prenesenie čísla, je nutné podať podnet na TÚ SR, ktorý začne okamžite konať. Podnet je možné podať aj elektronicky.


Uložené povinnosti podporia súťaž pri poskytovaní vysokorýchlostného internetu

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
06.11.2006 | Read: 7297 | Discussion: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím z 2.11. 2006 určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na veľkoobchodnom trhu širokopásmového prístupu (veľkoobchodný trh č. 5) a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Uložené povinnosti vytvoria podmienky pre konkurenciu napr. pri poskytovaní vysokorýchlostného internetu prostredníctvom technológie ADSL. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. ST má zákonnú možnosť podať do 15 dní opravný prostriedok - rozklad.


TÚ SR uložil ST povinnosti pri poskytovaní minimálneho súboru prenajatých okruhov

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
18.10.2006 | Read: 7249 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím zo 16.10. 2006 určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na maloobchodnom trhu služby poskytovania minimálneho súboru prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mb/s (maloobchodný trh č. 7) a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. ST má zákonnú možnosť podať do 15 dní opravný prostriedok - rozklad.


TÚ SR uložil ST povinnosti na trhu prenosu TV a R vysielania

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
02.10.2006 | Read: 7212 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím z 29.9. 2006 určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na veľkoobchodnom trhu služby prenosu televízneho a rozhlasového vysielania koncovým užívateľom (veľkoobchodný trh č. 11) a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. ST má zákonnú možnosť podať do 15 dní opravný prostriedok - rozklad.


3. mobilný operátor musí začať prevádzkovať vlastnú sieť GSM do 6 mesiacov

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
11.09.2006 | Read: 7752 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojej stránke http://www.teleoff.gov.sk/sk/Povolenia/gsm-umts.html právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia spoločnosti Telefónica O2 Slovakia s.r.o. (Telefónica O2). Povolenie obsahuje záväzky, ktoré na seba prevzal držiteľ povolenia v priebehu výberového konania. Telefónica O2 je povinná uviesť do prevádzky vlastnú mobilnú sieť GSM do 6 mesiacov a mobilnú sieť UMTS do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Rozhodnutie TÚ SR o udelení povolenia nadobudlo právoplatnosť 7.9. 2006.


TÚ SR zverejnil zoznam možností bezplatného prístupu na internet

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
15.08.2006 | Read: 7875 | Discussion: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojej internetovej stránke v časti „Informácie pre užívateľov“ http://www.teleoff.gov.sk/sk/Internet/Zdarma/index.html zoznam možností bezplatného prístupu na internet. Zoznam obsahuje hotspoty, infokiosky, počítače v materských centrách a na úradoch, prostredníctvom, ktorých je možné bezplatné vyhľadávanie informácií na internete. TÚ SR bude informácie uvedené na stránke naďalej dopĺňať.


Víťazom výberového konania na tretieho operátora je Telefónica 02 Slovakia

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
02.08.2006 | Read: 7519 | Discussion: 0

Dňa 2.8. 2006 deväťčlenná výberová komisia predložila Telekomunikačnému úradu SR (TÚ SR) poradie účastníkov výberového konania a správu o priebehu a výsledku výberového konania. Víťazom výberového konania je spoločnosť Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., ďalšími v poradí sú spoločnosti Mobilkom Austria a B Four, a.s. TÚ SR víťazovi výberového konania vydá do štyroch týždňov rozhodnutie o pridelení frekvencií v pásmach GSM 900 a 1800 MHz, v pásme UMTS a FS 29 GHz. Úrad bude informovať o vydaní povolenia a konkrétnych podmienkach, ku ktorým sa víťaz zaviazal, až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia.


Vstup tretieho operátora: prispenie k posilneniu konkurencie je najvýznamnejšie kritérium výberu

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
28.07.2006 | Read: 7521 | Discussion: 0

Podľa kritérií, ktoré stanovil Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pred zverejnením výzvy na predkladanie ponúk do výberového konania na tretieho mobilného operátora má váhu až 50 % kritérium „prispenie účastníka k posilneniu konkurenčného trhu v oblasti elektronických komunikácií“ a naopak najmenšiu váhu len 5 % „ponúkaná výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvenčných blokov“.


Povinnosti na trhu ukončovacích častí prenajatých okruhov

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
24.07.2006 | Read: 7451 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím z 19. júla 2006 určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na trhu veľkoobchodných ukončovacích častí prenajatých okruhov (veľkoobchodný trh č. 6) a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. ST má zákonnú možnosť podať do 15 dní opravný prostriedok - rozklad.


Ponuku podali: B Four, a.s., Telefónica O2 Slovakia s.r.o. a MOBILKOM - Austria

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
17.07.2006 | Read: 7242 | Discussion: 0

V pondelok 17.7. 2006 v poobedných hodinách deväťčlenná výberová komisia prevzala od Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) neotvorené a nepoškodené ponuky a začala posudzovať, či žiadatelia splnili stanovené podmienky. Ponuku do výberového konania predložili: B Four, a.s., Telefónica O2 Slovakia s.r.o. a MOBILKOM – Austria. TÚ SR predpokladá, že výberová komisia stanoví poradie v termíne cca 14 dní.


Vstup tretieho operátora: ponuky predložili traja záujemcovia

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
14.07.2006 | Read: 7594 | Discussion: 0

Do stanoveného termínu 14.7. 2006 do 13,30 hod. predložili na Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) traja záujemcovia ponuku do výberového konania na tretieho mobilného operátora. Vzhľadom na to, že nie je možné jednoznačne identifikovať mená záujemcov úrad zverejní ich mená až po zasadnutí výberovej komisie. Predložené ponuky vyhodnotí deväťčlenná výberová komisia, ktorej členov vymenoval predseda TÚ SR. Výberová komisia určí poradie uchádzačov. TÚ SR udelí najúspešnejšiemu uchádzačovi, t.j. budúcemu tretiemu mobilnému operátorovi, povolenie na využívanie frekvencií v pásmach GSM 900 a 1800 MHz, v pásme UMTS a FS 29 GHz.


Predseda TÚ SR potvrdil povinnosti pre Orange a T-Mobile

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
12.07.2006 | Read: 7740 | Discussion: 2

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR), ako správny orgán 2. stupňa, potvrdil rozhodnutia TÚ SR, ktorými boli spoločnosti Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko určené za významné podniky na veľkoobchodnom trhu ukončenia volania v mobilných telefónnych sieťach. Predseda TÚ SR svojimi rozhodnutiami spresnil povinnosti, ktoré týmto podnikom uložil úrad. Úlohou povinností je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutia predsedu nadobudli právoplatnosť a sú konečné.


TÚ SR ukončil analýzy relevantných trhov

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
10.07.2006 | Read: 7201 | Discussion: 1

V závere júna 2006 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) ukončil analýzy všetkých relevantných trhov s výnimkou veľkoobchodného národného trhu medzinárodného roamingu, kde je analýza pozastavená až do ukončenia príprav regulácie zo strany Európskej komisie. TÚ SR ukončil prvé analýzy už pred dvoma rokmi a postupne ukončoval ďalšie. Rýchlosť vykonávania analýz nezáležala len od TÚ SR, ale aj od schopnosti telekomunikačných podnikov včas, úplne a kvalitne predkladať požadované údaje. TÚ SR ďakuje všetkým podnikom, ktoré včas a úplne predkladali požadované údaje a dúfa, že vďaka doteraz získaným skúsenostiam bude vzájomná komunikácia v budúcnosti ešte lepšia.


Analýza veľkoobchodného trhu služba prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
27.06.2006 | Read: 7186 | Discussion: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojich stránkach výsledky analýzy veľkoobchodného trhu č. 3 - služba prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti. TÚ SR dospel k záveru, že na trhu nie je efektívna súťaž, nakoľko na predmetnom relevantnom trhu pôsobí len jeden podnik - Slovak Telekom (ST), ktorý vlastní celoplošnú pevnú verejnú telefónnu sieť spájajúcu všetky existujúce body prepojenia. Na základe výsledkov analýzy, ktorú úrad musel vykonať podľa zákona o elektronických komunikáciách skonštatoval, že na trhu nie je efektívna súťaž. ST má významný vplyv a také postavenie, že nie je vystavený efektívnej súťaži a ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov.


Pokuta pre Slovak Telekom

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
21.06.2006 | Read: 7451 | Discussion: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím zo 16. júna 2006 uložil pokutu vo výške 2 mil. Sk spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) za neplnenie povinností, ktoré jej boli uložené rozhodnutiami predsedu TÚ SR a to za bezdôvodné a neoprávnené viazanie služby ST DSL na poskytovanie verejnej telefónnej služby, alebo verejnej telekomunikačnej služby ISDN ako pre bytových tak aj nebytových zákazníkov. TÚ SR ďalej ST uložil, aby do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia zabezpečila ukončenie bezdôvodného a neoprávneného viazania poskytovania služieb. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné ST má možnosť do 15 dní od doručenia rozhodnutia podať opravný prostriedok - rozklad.


Nemíňajte čas a peniaze a vybavujte situácie v pôsobnosti TÚ SR elektronicky

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
20.06.2006 | Read: 8532 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vyzýva verejnosť, aby nemíňala svoj čas a peniaze návštevou úradu, alebo zasielaním dokumentov tradičnou poštou, ale komunikovala s úradom elektronicky. TÚ SR v rámci elektronizácie štátnej správy a približovania sa potrebám občanom a podnikom sústredil na svoju internetovú stránku http://www.teleoff.gov.sk/sk/eGovernment/index.html situácie, ktoré sú v kompetencii TÚ SR a je ich možné riešiť elektronicky bez potreby využitia elektronického podpisu a zároveň bezplatne.


ST znižuje mesačné poplatky za ULL

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
16.06.2006 | Read: 7359 | Discussion: 0

16.6. 2006 Telekomunikačný úrad SR dostal od spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) list, v ktorom informuje o tom, že s účinnosťou od 1. augusta 2006 znižuje ceny za používanie prístupu k účastníckemu vedeniu uvedené v referenčnej ponuke uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu (RUO).


TÚ SR uložil ST, ako významnému podniku, ďalšie povinnosti

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
09.06.2006 | Read: 8000 | Discussion: 4

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutiami z 5. júna a 6. júna 2006 určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na maloobchodných trhoch verejnej telefónnej služby miestnych, medzimestských alebo miestnych a medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými, resp. nebytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete (trh č. 5 a trh č. 3) a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. ST má zákonnú možnosť podať do 15 dní opravný prostriedok - rozklad.


Na veľkoobchodnom trhu širokopásmového prístupu nie je efektívna súťaž

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
01.06.2006 | Read: 7527 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojej stránke výsledky analýzy veľkoobchodného trhu č. 5 - trh veľkoobchodného širokopásmového prístupu. TÚ SR skonštatoval, že na veľkoobchodnom trhu č. 5 nie je efektívna súťaž a spoločnosť Slovak Telekom (ST) má na tomto trhu významný vplyv a také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov.


Súťaž na trhu prístupu a zostavenia volania v mobilnej sieti nie je možné posúdiť

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
26.05.2006 | Read: 7535 | Discussion: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) skonštatoval, že efektívnosť súťaže na veľkoobchodnom trhu č. 8 - trh poskytovania služby prístupu a zostavenia volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti nie je možné posúdiť. Súťaž na tomto trhu nie je možné posúdiť v zmysle zákona o elektronických komunikáciách preto, lebo na uvedenom trhu neprebieha súťaž – niet súťažiacich a taktiež na predmetnom trhu nie je zákazník, t.j. mobilný operátor alebo mobilný virtuálny operátor, ktorý by požadoval poskytnutie predmetných služieb. TÚ SR vzhľadom na zistené skutočnosti neurčil významný podnik na tomto trhu a neuložil povinnosti v zmysle zákona. Úrad situáciu na trhu naďalej monitoruje.


TÚ SR ukončil analýzy všetkých maloobchodných trhov

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
24.05.2006 | Read: 7799 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) ukončil analýzu posledného, v poradí siedmeho, maloobchodného trhu. Na základe výsledkov analýz je spoločnosť Slovak Telekom (ST) na všetkých maloobchodných trhoch významný podnik. Posledným analyzovaným maloobchodným trhom je trh č. 7 - prenájom minimálneho súboru prenajatých okruhov s kapacitou do 2 Mb/s. - http://www.teleoff.gov.sk/sk/Sutaz/Analyza/mot7.html


Analýza trhu - prenos televízneho a rozhlasového vysielania koncovým užívateľom

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
17.05.2006 | Read: 7655 | Discussion: 2

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na http://www.teleoff.gov.sk/sk/Sutaz/Analyza/vot11.html výsledky analýzy veľkoobchodného trhu č. 11 - prenos televízneho a rozhlasového vysielania koncovým užívateľom. Úrad na základe výsledkov analýzy trhu skonštatoval, že na predmetnom trhu nie je efektívna súťaž a spoločnosť Slovak Telekom (ST) má na tomto veľkoobchodnom trhu významný vplyv a také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov.


TÚ SR zverejnil informácie o medzinárodnom roamingu

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad
16.05.2006 | Read: 7560 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na základe odporúčania Európskej komisie (EK) a v nadväznosti na blížiacu sa letnú dovolenkovú sezónu zverejnil na svojej internetovej stránke http://www.teleoff.gov.sk/ informácie o medzinárodnom roamingu. Stránka TÚ SR odkazuje na všeobecné informácie a platnú tarifu (cenník), ktoré majú zverejnené na svojich stránkach spoločnosti Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko ďalej na odkaz na všeobecné informácie v slovenčine zverejnené na stránke EK a ďalšie informácie EK v angličtine. Informácie boli zverejnené v záujme zvýšenia transparentnosti a zabezpečenia lepšej informovanosti.


Oficiálne stanovisko TÚ SR k legálnosti postupu spoločností Orange Slovensko, a.s. a T-Mobile Slovensko, a.s. pri výstavbe UMTS základňových staníc

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
27.04.2006 | Read: 7730 | Discussion: 2

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v súvislosti s množiacimi sa sťažnosťami občanov voči výstavbe základňových staníc mobilných sietí 3. generácie UMTS spoločností Orange Slovensko, a.s. (Orange) a T-Mobile Slovensko, a.s. (T-Mobile) vydáva toto oficiálne stanovisko:


ST ma významný vplyv na veľkoobchodnom trhu prenajatých okruhov

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
21.04.2006 | Read: 7605 | Discussion: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na základe vykonaného šetrenia a výsledkov analýzy veľkoobchodného trhu č. 7 (Veľkoobchodné prenosové časti prenajatých okruhov) skonštatoval, že na tomto trhu nie je efektívna súťaž a spoločnosť Slovak Telekom (ST) má významný vplyv a také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov.


Do verejnej diskusie k podmienkam pre tretieho operátora sa zapojilo 17 subjektov

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
18.04.2006 | Read: 7266 | Discussion: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) do 15. apríla 2006 dostal 17 vyplnených dotazníkov, ktoré obsahujú odpovede na otvorené otázky k podmienkam pre vstup tretieho mobilného operátora na trh. Medzi subjektmi, ktoré zaslali vyplnený dotazník sú slovenské aj zahraničné telekomunikačné podniky, poradenské spoločnosti, odborná verejnosť a slovenský novinár. TÚ SR vyplnené dotazníky vyhodnotí a verí, že mu to pomôže vytvoriť solídny základ pre vyhlásenie výberového konania a jeho úspešné zavŕšenie.


Priebežné vyhodnotenie plnenia Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v SR za rok 2005

Info from Slovakia | www.rokovania.sk
10.04.2006 | Read: 7673 | Discussion: 1

Uznesením vlády bola dňa 13. apríla 2005 schválená „Národná stratégia pre širokopásmový prístup v Slovenskej republike“. V bode B.4. tohto uznesenia bola ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií uložená úloha v termíne do 30. marca 2006 predložiť na rokovanie vlády SR priebežné vyhodnotenie plnenia Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v Slovenskej republike. Národná stratégia pre širokopásmový prístup v Slovenskej republike stanovuje ciele a postupy budúceho rozvoja širokopásmového prístupu v SR a konkrétne opatrenia na jeho podporu. Zohľadňuje požiadavku na celoplošnú dostupnosť pre všetky skupiny obyvateľstva, komerčný sektor a verejnú správu vrátane vidieckych a odľahlých oblastí. Identifikuje možnosti jeho zlepšenia pri zachovaní princípu technologickej neutrality a bez narušenia pravidiel hospodárskej súťaže tak, aby sa SR v tejto oblasti dostala počas najbližších 5 až 8 rokov na úroveň vyspelých európskych krajín.


Predseda TÚ SR definitívne určil poskytovateľa univerzálnej služby

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
05.04.2006 | Read: 7457 | Discussion: 0

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) rozhodnutím zo 4. apríla 2006 http://www.teleoff.gov.sk/sk/Rozhodnutia/univerzalna-sluzba.html s konečnou platnosťou uložil spoločnosti Slovak Telekom (ST) povinnosť poskytovať univerzálnu službu na celom území Slovenskej republiky v kvalite určenej opatrením TÚ SR http://www.teleoff.gov.sk/sk/Opatrenia/kvalita.html. ST zároveň musí svojim užívateľom poskytnúť služby na kontrolu ich výdavkov. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 4. apríla 2006. Toto rozhodnutie je konečné.


O verejnú diskusiu k podmienkam pre tretieho operátora má záujem 78 subjektov

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
03.04.2006 | Read: 7274 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) od 23. marca do 31. marca 2006 vybavil 78 žiadostí o zaslanie dotazníka, ktorý obsahuje otvorené otázky k podmienkam pre vstup tretieho mobilného operátora na trh. Medzi žiadateľmi o dotazník sú slovenské telekomunikačné podniky, poradenské spoločnosti, právne kancelárie, dodávatelia technológií, laická i odborná verejnosť, masmédiá a anonymní žiadatelia. Vyplnené dotazníky je potrebné doručiť najneskôr do 15. apríla 2006 na adresu TÚ SR. TÚ SR vyplnené dotazníky vyhodnotí a verí, že mu to pomôže vytvoriť solídny základ pre vyhlásenie výberového konania a jeho úspešné zavŕšenie.


Zmena všeobecného povolenia

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
03.04.2006 | Read: 7620 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) oznamuje, že na základe novely zákona http://www.teleoff.gov.sk/sk/Pojmy/2.%20novela%20610.pdf vykonal zmeny vo všeobecnom povolení na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb http://www.teleoff.gov.sk/sk/Vpovolenia/sas.html. Novela zákona aj zmena všeobecného povolenia nadobudli účinnosť 1. apríla 2006.


TÚ SR otvára verejnú diskusiu k podmienkam pre vstup tretieho operátora

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
21.03.2006 | Read: 7417 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v rámci prípravy na vyhlásenie výberového konania na pridelenie frekvencií pre tretieho mobilného operátora (GSM a UMTS) otvára verejnú diskusiu. Záujemcovia o účasť vo verejnej diskusii môžu požiadať úrad o zaslanie dotazníka, ktorý obsahuje otvorené otázky určené pre účastníkov telekomunikačného trhu a potenciálnych záujemcov o povolenie. Spôsob vyžiadania dotazníka a doplňujúce informácie budú prístupné v slovenskom a v anglickom jazyku na www.teleoff.gov.sk.


Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v roku 2005 vyriešil 54 z 55-tich nahlásených prípadov rušenia rádiových sietí

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
09.03.2006 | Read: 7302 | Discussion: 0

Stálou činnosťou úradu v rámci štátneho dohľadu je vykonávanie ochrany proti rušeniu. Držitelia individuálnych povolení na prevádzku rádiového zariadenia telefonicky nahlasujú rušenie prevádzky rádiových zariadení na TÚ SR, odbor štátneho dohľadu v kraji, kde prišlo k rušeniu. TÚ SR vyhľadá zdroj rušenia a v prípade potreby uloží prevádzkovateľovi rušiaceho zariadenia urobiť také opatrenie, aby nedochádzalo k ďalšiemu rušeniu. Prevádzkovatelia rádiových zariadení na základe niektorého zo všeobecných povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení malého výkonu nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na rovnakých frekvenciách.


Postupné znižovanie prepojovacích poplatkov

Info from Slovakia | Roman Vavro, TÚ SR
06.03.2006 | Read: 7519 | Discussion: 0

Podľa údajov zo zmlúv o prepojení, ktoré podniky predkladajú Telekomunikačnému úradu SR (TÚ SR) prichádza k postupnému znižovaniu prepojovacích poplatkov. Prepojovacie poplatky predstavujú čiastku, ktorú je povinný uhradiť prevádzkovateľ zo siete, ktorého odchádza volanie prevádzkovateľovi siete, v ktorej je volanie ukončené. Uvedený poplatok teda predstavuje náklad, ktorý sa v konečnom dôsledku odzrkadľuje v cene pre koncového zákazníka.


Výsledky analýzy veľkoobchodného trhu č. 6

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
28.02.2006 | Read: 8357 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojej stránke výsledky analýzy trhu veľkoobchodných ukončovacích častí prenajatých okruhov, ktoré spájajú koncové body siete s bodom prepojenia.


Občania by nemali akceptovať nevhodné správanie podnikateľov

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
09.02.2006 | Read: 7725 | Discussion: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zastáva názor, že občania – koncoví užívatelia služieb by sa nemali spoliehať len konanie štátnych orgánov, ale aj oni by nemali akceptovať neetické alebo iným spôsobom nevhodné konania podnikateľov. Aj väčšie spoločnosti by si takto uvedomili, že strata dôvery zo strany koncových užívateľov a následne obchodných partnerov sa negatívne prejaví na hospodárskych výsledkoch spoločnosti. Vzhľadom na zložitosť postupov štátnych orgánov trvá napravovanie takéhoto konania podnikateľov veľmi dlho a v niektorých prípadoch vo veci nemôžu konať žiadne štátne orgány s výnimkou súdu. TÚ SR teší, že občania v niektorých prípadoch jasne prejavili a aj prejavujú podporu štátnym orgánom a aj oni sami neakceptujú nevhodné správanie podnikateľov.


TÚ SR zverejnil výsledky analýzy maloobchodného trhu č. 5

Info from Slovakia | Roman Vavro, TÚ SR
18.01.2006 | Read: 7355 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dnes zverejnil na svojej stránke výsledky analýzy maloobchodného trhu miestne, medzimestské alebo miestne a medzimestské odchádzajúce volania uskutočnené nebytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete. Výsledky potvrdili, že na predmetnom maloobchodnom trhu nie je efektívna súťaž. Spoločnosť Slovak Telecom (ST) ma na tomto trhu významný vplyv a také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomicky vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov.


TÚ SR zverejnil výsledky analýzy maloobchodného trhu č. 3

Info from Slovakia | Roman Vavro, TÚ SR
13.01.2006 | Read: 7379 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dnes zverejnil na http://www.teleoff.gov.sk/Sutaz/Analyza/mot3.html výsledky analýzy maloobchodného trhu miestne, medzimestské alebo miestne a medzimestské odchádzajúce volania uskutočnené bytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete.


Predseda TÚ SR potvrdil povinnosť nákladovej orientácie cien pre ST

Info from Slovakia | Roman Vavro, TÚ SR
12.01.2006 | Read: 7370 | Discussion: 1

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) rozhodnutím o rozklade spresnil povinnosti pre spoločnosť Slovak Telecom, a.s. (ST), ktoré súvisia so stanovením ceny za ukončovanie volaní v jej sieti tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním prepojenia podľa úradom určenej metódy kalkulácie cien. ST podľa rozhodnutia nemôže do cien započítavať náklady, ktoré s poskytovaním prepojenia nesúvisia, čím sa vytvárajú podmienky pre rozvoj konkurencie na trhu verejnej telefónnej služby poskytovanej prostredníctvom pevnej siete. Rozhodnutie je konečné a právoplatné dňom doručenia ST.


Niektoré očakávané udalosti v roku 2006 z pohľadu TÚ SR

Info from Slovakia | Roman Vavro, TÚ SR
23.12.2005 | Read: 7230 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad zverejnil tlačovú správu, v ktorej zhrnul očakávané udalosti na trhu elektronických komunikácií v blížiacom sa roku 2006.


Telekomunikačný úrad poveril ST poskytovaním univerzálnej služby

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
22.12.2005 | Read: 7225 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TU SR) rozhodnutím určil spoločnosť Slovak Telecom, a.s. na poskytovanie univerzálnej služby a zároveň jej uložil povinnosť poskytovať univerzálnu službu podľa zákona o elektronických komunikáciách (§ 50) na celom území Slovenskej republiky a v kvalite podľa zákona (§ 51) a príslušného záväzného predpisu (O-5/2004). Spoločnosť Slovak Telecom je zároveň podľa zákona (§ 52) povinná poskytovať svojmu užívateľovi služby na kontrolu ich výdavkov. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Účastníci konania, t.j. záujemcovia o poskytovanie univerzálnej služby spoločnosti Slovak Telecom a Orange Slovensko majú právo podať opravný prostriedok - rozklad voči rozhodnutiu v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia.


Novela VP zefektívni kontrolu a zníži rušenie v pásme 2,4 GHz

Info from Slovakia | Roman Vavro, TÚ SR
20.12.2005 | Read: 7306 | Discussion: 3

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil zmenu vo všeobecnom povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení (RLAN) v pásme 2,4 GHz, ktoré sa využívajú aj na budovanie lokálnych sietí umožňujúcich prístup na internet. Prevádzkovatelia zariadení s externou anténou alebo zariadenia umiestneného na streche príp. fasáde výškovej budovy alebo inej stavby majú povinnosť informovať úrad o termíne uvedenia zariadení do prevádzky. Nová povinnosť pomôže zefektívniť kontrolu dodržiavania stanovených podmienok. Kontroly pomôžu odstrániť problém s rušením iných služieb, ktoré prednostne pracujú v tomto pásme alebo s rušením zariadení RLAN, ktoré spôsobujú prevádzkovatelia nedodržiavaním podmienok. Zmena nadobudla účinnosť 20. decembra 2005.


Slovak Telecom má významný vplyv na ďalšom maloobchodnom trhu

Info from Slovakia | Roman Vavro, TÚ SR
19.12.2005 | Read: 7240 | Discussion: 0

Podľa výsledkov analýzy maloobchodného trhu medzinárodné odchádzajúce volania uskutočnené nebytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete, ktorú Telekomunikačný úrad SR (TU SR) zverejnil na http://www.teleoff.gov.sk/Sutaz/Analyza/medzinarodne-nebyt.html (rovnako ako v predchádzajúcom prípade u bytových zákazníkoch) na predmetnom maloobchodnom trhu nie je efektívna súťaž. TÚ SR skonštatoval, že Slovak Telecom (ST) má významný vplyv a také postavenie, že nie je vystavený efektívnej súťaži a ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov.


NÁVRH ZÁKONA O INFORMAČNÝCH SYTÉMOCH VEREJNEJ SPRÁVY

Info from Slovakia | Informačný servis vlády SR
09.11.2005 | Read: 7346 | Discussion: 0

Vláda SR na svojej 152. schôdzi prerokovala a schválila Návrh zákona o informačných sytémoch verejnej správy. Návrh zákona o informačných systémoch verejnej správy nadväzuje na obsah dvoch vládnych dokumentov, a to na dokument Politika informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike a na dokument Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach Slovenskej republiky a Akčný plán. Návrh zákona je koncipovaný v súlade so stavom a vývojom informačných a komunikačných technológií, reflektuje zmeny v organizácii štátnej správy a územnej samosprávy a reaguje na výsledky analýzy uplatňovania doterajšieho zákona v praxi.


Predseda TU SR potvrdil, že ST nesmie viazať služby a musí umožniť výber podniku

Info from Slovakia | Roman Vavro, TÚ SR
02.11.2005 | Read: 7495 | Discussion: 1

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) svojimi rozhodnutiami z 20. októbra 2005 potvrdil rozhodnutia TÚ SR, že Slovak Telecom (ST) je významný podnik na maloobchodných trhoch pripojenia bytových, resp. nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete a zároveň upresnil niektoré uložené povinnosti. ST podľa rozhodnutí napr. nesmie nenáležito uprednostňovať určitú skupinu bytových a nebytových zákazníkov, bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie služieb bytovým a nebytovým zákazníkom a musí umožniť výber podniku aj priamou voľbou čísla. ST na základe zmlúv o prepojení umožňuje užívateľom výber podniku zatiaľ len predvoľbou čísla. Rozhodnutia sú právoplatné doručením spoločnosti ST.


Počas pilotného projektu DVB-T bude prichádzať k zmenám a výpadkom

Info from Slovakia | Roman Vavro, TÚ SR
17.10.2005 | Read: 8188 | Discussion: 3

Zodpovedné štátne orgány aj prevádzkovatelia pilotného projektu zavádzania pozemského digitálneho TV vysielania (DVB-T) na Slovensku v snahe predchádzať nedorozumeniam s verejnosťou upozorňujú, že v priebehu pilotného projektu je možné očakávať zmeny v počte prenášaných TV a rozhlasových programov, zmeny kvality prijímaného signálu, jeho úplné výpadky atď., ktoré súvisia s testovaním technológie, rôznymi meraniami a ďalšími skúškami. Zmeny a výpadky tohto charakteru je možné úplne vylúčiť až po začatí riadneho vysielania. Na priame financovanie pilotného projektu zároveň neboli zo štátneho rozpočtu vyčlenené žiadne finančné prostriedky. Vysielanie je financované priamo prevádzkovateľmi, ktorí boli vybraní vo výberovom konaní.


TÚ SR vydal nové všeobecné povolenia

Info from Slovakia | Roman Vavro
12.10.2005 | Read: 7468 | Discussion: 3

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal dve nové všeobecné povolenia na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom. Obe všeobecné povolenie oprávňujú prevádzkovať na území SR zariadenia, ktoré spĺňajú podmienky uvedené vo všeobecných povoleniach, bez akéhokoľvek ohlasovania, či registrácie a zároveň sa za využívanie frekvencií neplatí žiadna úhrada. Napr. na prevádzku automobilových imobilizérov, bezdotykových identifikátorov tovaru, osôb alebo zvierat, alarmy, detektory kýblových vedení, zariadenia na koktrolu prístupu, atď je možné využiť ďalších 5 nových frekvenčných pásiem.


TÚ SR a ČTÚ si vymieňali skúsenosti z oblasti regulácie

Info from Slovakia | Roman Vavro, TÚ SR
12.10.2005 | Read: 7318 | Discussion: 0

Na tohotoročnom pracovnom stretnutí predstaviteľov Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) a Českého telekomunikačného úradu (ČTÚ) rezonovali najmä témy analýza relevantných trhov v Slovenskej republike, monitoring frekvenčného spektra v Českej republike a prípravy spustenia UMTS a prenositeľnosti čísla v oboch krajinách.


Založenie Asociácie pre prenositeľnosť čísla

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
28.09.2005 | Read: 7413 | Discussion: 0

Dňa 28. septembra 2005 sa na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky uskutočnila ustanovujúca členská schôdza, na ktorej bola založená Asociácia pre prenositeľnosť čísla (Number Portability Association – skrátene NPA). Zakladajúcimi členmi NPA sú spoločnosti Amtel Slovensko, s. r. o., eTel Slovensko, s. r. o., GTS Slovakia, s. r. o., Nextra, s. r. o., Orange Slovensko, a. s., Slovanet, a. s., Slovak Telecom, a. s., T-Mobile Slovensko, a. s., Unient Communications SK, s. r. o. a Železnice Slovenskej republiky – Železničné komunikácie Bratislava.


Záujem o poskytovanie univerzálnej služby majú dvaja operátori

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
13.09.2005 | Read: 7218 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR oznámil, že na základe oznamu, ktorý zverejnil vo svojom vestníku a na internete prejavili záujem o poskytovanie univerzálnej služby podľa zákona o elektronických komunikáciách dve spoločnosti, Orange Slovensko a Slovak Telecom. TÚ SR určí podnik alebo podniky na poskytovanie univerzálnej služby a uloží mu/im z toho vyplývajúce povinnosti.


TÚ SR chce zabrániť rušeniu v pásme 2,4 GHz

Info from Slovakia | www.teleoff.gov.sk
05.09.2005 | Read: 7071 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil vo Vestníku TÚ SR č. 6 z 31. augusta 2005 a na svojej stránke návrh zmeny vo všeobecnom povolení na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich na princípe rozprestretého spektra (RLAN). TÚ SR navrhuje, aby prevádzkovatelia zariadení RLAN v pásme 2,4 GHz mali povinnosť informovať úrad o termíne uvedenia zariadení do prevádzky. Nová povinnosť pomôže odstrániť problém so vzájomným rušením, keď sa pri vzniku rušenia prevádzkovatelia nedokázali dohodnúť, kto zariadenie uviedol do prevádzky skôr a má tak prednosť. Rušenie vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz, ktoré sa využíva na budovanie lokálnych sietí, predstavuje problém najmä pre lokálnych poskytovateľov pripojenia na internet. Tento problém majú prevádzkovatelia aj v zahraničí. TÚ SR tento problém chce pomôcť riešiť tak, aby bolo možné pásmo naďalej využívať pre stanovené účely.


Vláda SR schválila Národnú tabuľku frekvenčného spektra

Info from Slovakia | TASR
17.08.2005 | Read: 8007 | Discussion: 0

Vláda SR na svojom ostatnom rokovaní schválila návrh Národnej tabuľky frekvenčného spektra (NTFS) na rok 2005. Tabuľka určuje, na aké účely je možné využívať jednotlivé frekvenčné pásma rádiovej komunikácie, tak pre civilný, ako aj bezpečnostný sektor.


Reference Offers of Slovak Telecom (RIO and RUO)

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
15.08.2005 | Read: 7991 | Discussion: 0

Slovak Telecom, a.s. má v zmysle rozhodnutí Telekomunikačného úradu SR povinnosť vydať a predložiť úradu na zverejnenie referenčnú ponuku na prepojenie a referenčnú ponuku uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu. Rozhodnutia TÚ SR boli publikované vo Vestníku. Dňa 12.8. 2005 Slovak Telecom, a.s. predložil úradu obe referenčné ponuky v tlačenej aj elektronickej podobe.


Nové všeobecné povolenie na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
29.07.2005 | Read: 7197 | Discussion: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na internete a zverení vo svojom vestníku z 1. augusta 2005 nové všeobecné povolenie (VP) na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb. Nové VP je jednoduchšie a prehľadnejšie, zároveň zavádza niekoľko zmien, ktoré sa opierajú o doterajšie skúsenosti a požiadavky operátorov.


TÚ SR určil metódu kalkulácie cien za ukončovanie volaní v pevnej sieti

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
28.07.2005 | Read: 7420 | Discussion: 0

Významný podnik bude mať povinnosť nákladovej orientácie cien za službu ukončovania volaní v jeho sieti, pričom na overenie nákladov bude slúžiť model, ktorý určil Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR). TÚ SR zverejnil na internete http://www.teleoff.gov.sk/Rozhodnutia/fllraic.html a zverejní vo svojom vestníku z 1. augusta 2005 rozhodnutie z 15. júla 2005, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby ukončovania volaní v sieti významného podniku. TÚ SR už dávnejšie určil rozhodnutím Slovak Telecom (ST) ako významný podnik, zároveň mu uložil viaceré povinnosti a ďalším pripravovaným rozhodnutím mu uloží povinnosť nákladovej orientácie.


Záujemcovia o poskytovanie univerzálnej služby budú môcť poslať svoj návrh

Info from Slovakia | Roman Vavro, TÚ SR
27.07.2005 | Read: 7345 | Discussion: 0

Dňa 1.8. 2005 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejní vo svojom vestníku a na internete oznam podnikom oprávneným poskytovať sieť, službu alebo sieť a službu v oblasti elektronických komunikácií, že začne konanie so záujemcami na poskytovanie univerzálnej služby podľa zákona o elektronických komunikáciách pred určením takéhoto podniku, príp. podnikov. Vzhľadom na to, že z možnosti poskytovať univerzálnu službu nesmie byť žiadny podnik vylúčený, záujemcovia o jej poskytovanie môžu úradu písomne podať svoje návrhy do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia na adresu TÚ SR.


ST nesmie viazať služby a musí umožniť výber podniku

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
18.07.2005 | Read: 7043 | Discussion: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutiami z 13.7. 2005, resp. z 18.7. 2005 určil Slovak Telecom (ST) ako významný podnik na maloobchodných trhoch pripojenia bytových, resp. nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete a zároveň mu určil povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutia ešte nie sú právoplatné. ST má možnosť podať opravný prostriedok – rozklad.


Budovať bezdrôtové prístupové siete v pásme 3,5 GHz chce 14 záujemcov

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
14.07.2005 | Read: 7417 | Discussion: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na základe poradia účastníkov výberového konania, ktoré určila výberová komisia, udelí spoločnostiam Amtel Slovensko, GlobalTel, Telenor Networks a WiMax telecom individuálne povolenie na používanie frekvencií v pásme 3,5 GHz. Úrad týmto vytvára lepšie podmienky najmä pre ďalší rozvoj vysokorýchlostného internetu a verejnej telefónnej služby. TÚ SR v zmysle zákona oznámi neúspešným žiadateľom výsledok výberového konania písomne spolu s uvedením dôvodov.


TÚ SR uložil povinnosti Orange a T – Mobile, ktoré podporia súťaž na trhu

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
12.07.2005 | Read: 7362 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutiami určil spoločnosti Orange Slovensko a T – Mobile Slovensko ako významné podniky na veľkoobchodnom trhu ukončenia volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach a zároveň im uložil povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutia ešte nie sú právoplatné. Oba podniky majú možnosť podať opravný prostriedok – rozklad.


Výnos o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb

Info from Slovakia | MDPT SR
04.07.2005 | Read: 7398 | Discussion: 1

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vydalo s účinnosťou od 1. júla 2005 výnos o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb. Výnos ustanovuje možnosť poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva na financovanie projektov výskumu a vývoja v oblasti rozvoja elektronických komunikácií a poštových služieb. V rozpočtovom roku 2005 sa žiadosti o poskytnutie dotácie predkladajú najneskôr do 31. augusta.


Internetizácia na Slovensku
Internet využíva viac ako štvrtina obyvateľov Slovenska

Info from Slovakia | www.gfk.sk
30.06.2005 | Read: 8616 | Discussion: 0

Spoločnosť GfK Slovakia zaktualizovala voľnopredajnú štúdiu na tému „Slovak Internet Monitor 2005“. Prieskum sa uskutočnil v máji tohto roku na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov nad 15 rokov. Voľnopredajná štúdia sa okrem iného venuje postoju Slovákov k technológiám, rozsahu a dôvodom využívania internetu na Slovensku

Podľa výsledkov prieskumu spoločnosti GfK Slovakia, internet využíva na Slovensku takmer 40% obyvateľov vo veku nad 15 rokov. Vo vekovej kategórii 15 až 30 rokov je rozsah internetizácie najsilnejší, aktuálne počet užívateľov internetu v danej vekovej kategórii dosahuje až 65%. Vo viac ako 90-tich percentách prípadov sa jedná o aktívnych užívateľov internetu, ktorí za posledný mesiac pred dopytovaním aspoň raz využili internet.


Pevné linky strácajú na atraktivite pre hlasové služby

Info from Slovakia | www.tns-global.sk
23.06.2005 | Read: 8025 | Discussion: 0

V priebehu nasledujúcich 6 mesiacov si plánujú zriadiť pevnú telefónnu linku 3% domácností. O odhlásení pevnej linky uvažujú 4% domácností. Vyplýva to z výsledkov omnibusového prieskumu, ktorý v máji tohto roku realizovala spoločnosť TNS SK na reprezentatívnej vzorke 1034 respondentov. Z výsledkov ďalej vyplýva, že o možnosti vybrať si z viacerých telekomunikačných operátorov, ktorý ponúkajú hlasové služby v pevnej sieti, vie viac ako polovica respondentov. Viac ako tretina respondentov o tejto možnosti nevie a každý desiaty opýtaný sa nevedel vyjadriť.


Podľa analýzy sú Orange a T – Mobile významné podniky

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
22.06.2005 | Read: 7701 | Discussion: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) po skončení analýzy veľkoobchodného trhu prístupu a zostavenia volania v mobilnej sieti konštatuje, že spoločnosti T - Mobile a Orange majú na tomto trhu významný vplyv a také postavenie, že nie sú vystavené efektívnej súťaži a ekonomický vplyv im v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov. TÚ SR finalizuje rozhodnutie (k inému trhu), ktorým určí Orange a T – Mobile ako významné podniky a zároveň im uloží povinnosti na veľkoobchodnom trhu ukončenia volania v mobilných telefónnych sieťach, ktorého analýzu ukončil koncom roku 2004. TÚ SR uloží obom podnikom rozhodnutiami povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu.


ST je definitívne významný podnik zatiaľ na troch veľkoobchodných trhoch

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
21.06.2005 | Read: 7276 | Discussion: 0

Dňa 21. júna 2005 predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) doručil rozhodnutie o opravnom prostriedku (o rozklade), ktorý podala spoločnosť Slovak Telecom (ST) voči rozhodnutiu TÚ SR o uložení povinností významnému podniku na veľkoobchodnom trhu zostavenia volania v pevnej telefónnej sieti. Predseda TÚ SR zmenil rozhodnutie TU SR so zámerom spresniť uložené povinnosti pre ST, s cieľom zabezpečenia právnej istoty pre všetkých účastníkov trhu. Je to už v poradí tretie rozhodnutie, ktorým sú ST, ako významnému podniku, s konečnou platnosťou uložené povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu.


Predseda TÚ SR rozhodnutiami spresnil povinnosti pre Slovak Telecom

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
14.06.2005 | Read: 7364 | Discussion: 0

Dňa 14. júna 2005 predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) vydal dve rozhodnutia o opravných prostriedkoch (o rozkladoch), ktoré podala spoločnosť Slovak Telecom (ST) voči rozhodnutiam TÚ SR o uložení povinností významnému podniku na veľkoobchodných trhoch ukončovania volania v pevných sieťach a uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu. Predseda TÚ SR zmenil rozhodnutia TU SR so zámerom spresniť uložené povinnosti pre ST, s cieľom zabezpečenia právnej istoty pre všetkých účastníkov trhu. Rozhodnutia predsedu TÚ SR sú konečné. Rozhodnutia budú zverejnené vo Vestníku TÚ SR a na internete.


Návrh na vytvorenie spoločného regulačného úradu pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb

Info from Slovakia | www.rokovania.sk
04.06.2005 | Read: 8872 | Discussion: 1

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila návrh na vytvorenie spoločného regulačného úradu pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb. V súvislosti so zabezpečením nezávislosti regulačného úradu v plnom rozsahu a s ohľadom na vývoj trhu v SR bol pripravený návrh na vytvorenie spoločného regulačného úradu pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb. Návrh spoločného regulačného úradu je založený na pružnom systéme regulácie elektronických komunikácií a poštových služieb, pohotovej výmene informácií medzi regulačným úradom, účastníkmi trhu a všetkými zainteresovanými subjektmi.


Návrh cestovnej mapy zavádzania elektronických služieb verejnej správy

Info from Slovakia | www.telecom.gov.sk
03.06.2005 | Read: 8087 | Discussion: 1

Návrh cestovnej mapy zavádzania elektronických služieb verejnej správy je iniciatívny návrh Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, ktorý však plne korešponduje so strategickými cieľmi informatizácie verejnej správy sformulovanými v dokumente Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a Akčný plán, ako aj so závermi vládou schválenej Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010. Cieľom informatizácie verejnej správy je uľahčiť a rozšíriť účasť občanov na správe vecí verejných a ich styk s orgánmi verejnej správy. Navrhovaná cestovná mapa má zefektívniť riadiace a administratívne procesy vo verejnej správe prechodom na digitálnu administratívu, a tak pripraviť verejnú správu na plynulú integráciu do administratívnych štruktúr Európskej únie.


Budovať bezdrôtové prístupové siete v pásme 3,5 GHz chce 14 záujemcov

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
20.05.2005 | Read: 7443 | Discussion: 2

V stanovenom termíne 19.5. 2005 do 13,30 hod. doručili na Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) ponuky 14 - ti záujemcovia o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej siete (FWA) v pásme 3,5 GHz. O pridelenie frekvencií majú záujem: Amtel Slovensko, spol. s r.o., Clearwire sk, s.r.o., eTel Slovensko s.r.o., GlobalTel a.s., IS/ING s.r.o., NOX Comunnications, s.r.o., Orange a.s., Slovanet a.s., Slovenské rádiokomunikácie, s.r.o., Telenor Networks, a.s., T – Mobile Slovensko, a.s., UPC Slovensko s.r.o., V – NET a WiMax telecom s.r.o. Poradie určí výberová komisia v zmysle hodnotiacich kritérií stanovených vo výzve. Úspešní účastníci výberového konania získajú frekvencie, ktoré využijú na vybudovanie prístupových sietí, t.j. pre pripojenie svojich zákazníkov do siete prostredníctvom ktorej poskytujú služby.


FAQ - najčastejšie kladené otázky k výberovému konaniu FWA 3,5 GHz

Info from Slovakia | www.teleoff.gov.sk
13.05.2005 | Read: 8242 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR včera v neskorých poobedných hodinách zverejnil na svojej webovej stránke odpovede na najčastejšie otázky k výberovému konaniu FWA 3,5 GHz.


Opatrenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla

Info from Slovakia | Roman Vavro
11.05.2005 | Read: 7629 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR dnes zverejnil na svojich stránkach a zaslal na skrátené pripomienkovacie konanie (7 pracovných dní) vybraným orgánom štátnej správy, najväčším podnikateľom v oblasti elektronických komunikácií, občianskym a profesijným združeniam návrh zmeny opatrenia TÚ SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla.


Národná stratégia pre širokopásmový prístup v Slovenskej republike

Info from Slovakia | www.rokovania.sk
14.04.2005 | Read: 8470 | Discussion: 0

Vláda SR na svojej 127. schôdzi prerokovala a schválila Národnú stratégia pre širokopásmový prístup v Slovenskej republiky. Uvedený materiál nadväzuje na Národnú politiku pre elektronické komunikácie, schválenú uznesením vlády SR č. 196 zo dňa 19.3.2003 a Stratégiu informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a Akčný plán, schválené uznesením vlády SR č. 43 z 21.1.2004 a na úlohy vyplývajúce z členstva v Európskej únii, z medzinárodných zmlúv a z členstva v medzinárodných organizáciách, ako aj na ďalšie úlohy súvisiace s rozvojom medzištátnych vzťahov a medzinárodnej spolupráce vrátane programu e-Europe 2005.


Úspešní operátori získajú ďalšiu možnosť budovať bezdrôtové prístupové siete

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
06.04.2005 | Read: 7251 | Discussion: 2

V piatok 8.4. 2005 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejní vo svojom vestníku, v Národnej obrode a na svojej internetovej stránke výzvu na predloženie ponúk na pridelenie frekvencií na poskytovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej siete (FWA) vo frekvenčnom pásme 3,5 GHz. Záujemcovia zašlú úradu svoje ponuky, o ktorých poradí rozhodne výberová komisia. Úspešní účastníci výberového konania získajú frekvencie, ktoré využijú na vybudovanie prístupových sietí, t.j. pre pripojenie svojich zákazníkov do siete prostredníctvom ktorej poskytujú služby.


Rekordný rast zákazníkov i užívateľov internetu bude pokračovať

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
24.03.2005 | Read: 7584 | Discussion: 0

Podľa štatistického zisťovania odvetvia telekomunikácií bol na Slovensku v roku 2004 zaznamenaný rekordný nárast užívateľov i zákazníkov pripojených na internet. Počet užívateľov internetu medziročne narástol o 86% a počet zákazníkov pripojených na internet narástol až o 106%. Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), vzhľadom na nedávne a v blízkej budúcnosti očakávané udalosti predpokladá, že v tomto roku nastane ešte prudší rozvoj internetu na Slovensku.


ST zatiaľ nemusí plniť úradom uložené povinnosti

Info from Slovakia | Roman Vavro
22.03.2005 | Read: 7299 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dostal od spoločnosti Slovak Telecom (ST) opravný prostriedok – rozklad voči rozhodnutiu, ktorým ST určil ako významný podnik na veľkoobchodnom trhu ukončovania volania v pevných sieťach a zároveň jej uložil povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutie TÚ SR tak nenadobudlo právoplatnosť, t.j. ST zatiaľ nemusí plniť úradom uložené povinnosti.


Novela zákona o ochrane osobných údajov

Info from Slovakia | Patrik Krauspe
15.03.2005 | Read: 8001 | Discussion: 0

V Zbierke zákonov SR bola uverejnená novela zákona o ochrane osobných údajov, ktorá sprehľadňuje základné povinnosti prevádzkovateľov pri spracúvaní osobných údajov. Parlament ju schválil začiatkom februára, účinnosť nadobudne 1. mája 2005. Zákon bol pripravený v súlade so smernicou EÚ o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorú sa Slovensko zaviazalo implementovať do národnej legislatívy. Kladie sa dôraz na skutočnosť, že na prenos osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľmi v rámci členských štátov Európskej únie nesmú platiť žiadne obmedzenia s výnimkou národných zákonov na ochranu osobných údajov. Posilňuje sa nezávislosť úradu na ochranu osobných údajov, ktorý bude disponovať vyšetrovacími právomocami a vykonávať svoje funkcie úplne nezávisle, a nemyslí sa tým len nezávisle od výkonnej moci, ale od vplyvov akýchkoľvek iných štátnych orgánov. Novela umožňuje úradu vstupovať do informačných systémov na úrovni správcu systému v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly a spresňuje proces konania a prijímania oznámení fyzických osôb.


Správa o stave plnenia úloh Akčného plánu informatizácie spoločnosti za rok 2004 a aktualizácia úloh Akčného plánu v ďalších rokoch

Info from Slovakia | www.telecom.gov.sk
16.02.2005 | Read: 7768 | Discussion: 1

Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyplýva z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2004 z 21. januára 2004 úloha každoročne (vždy v termíne do 28. februára) predkladať na rokovanie vlády priebežnú informáciu o stave plnenia úloh Akčného plánu za predchádzajúci rok a zároveň doplniť o nové úlohy Akčný plán na nasledujúci rok. Akčný plán predstavuje konkrétny a záväzný harmonogram činností súvisiacich s procesom informatizácie spoločnosti. Akčný plán obsahuje záväzky týkajúce sa plnenia jednotlivých úloh ako aj zoznam inštitúcií zodpovedných za ich plnenie. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zabezpečuje monitorovanie plnenia jednotlivých čiastkových úloh ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.


TÚ SR chce podporiť poskytovanie prístupu k internetu

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
15.02.2005 | Read: 7284 | Discussion: 0

Dňa 15. februára 2005 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil vo svojom vestníku a na stránke http://www.teleoff.gov.sk/Diskusie/sas.html návrh znenia všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb. Úrad navrhuje oslobodiť podniky s obratom nižším ako 1 mil. Sk od platenia pohyblivej zložky administratívnej úhrady, zmeniť pevnú čiastku úhrady a poskytovateľom internetu podstatne znížiť výšku pevnej čiastky úhrady. Navrhovanými úpravami sa vo všeobecnosti zníži finančné zaťaženie podnikov poskytujúcich siete a služby. TÚ SR vyzýva na predkladanie pripomienok k návrhu, ktoré je možné v lehote do 30 dní zasielať na adresu úradu.


ST má významný vplyv na dvoch najdôležitejších maloobchodných trhoch

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
08.02.2005 | Read: 7627 | Discussion: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na výsledky analýz dvoch najdôležitejších maloobchodných trhov - pripojenie bytových a pripojenie nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete. Analýzy potvrdili, že na oboch trhoch nie je efektívna súťaž a že na nich pôsobí podnik (ST), ktorý nie je vystavený efektívnej súťaži a ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov. Doručením výsledkov analýz začína plynúť 30 - dňová lehota na vyjadrenie.


Rádioamatéri získali ďalšie frekvencie a jednoduchšie povoľovacie podmienky

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
26.01.2005 | Read: 8457 | Discussion: 3

Slovenskí rádioamatéri majú na vysielanie k dispozícii ďalšie frekvencie, nemusia zapisovať údaje o uskutočnených spojeniach do denníka a nové povolenia na prevádzkovanie amatérskych staníc budú platiť až desať rokov. Tieto novinky a ďalšie zjednodušenie podmienok prinášajú nové všeobecné povoľovacie podmienky pre rádioamatérov, ktoré vydal Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na základe zákona o elektronických komunikáciách. V povoľovacích podmienkach sú zapracované najnovšie odporúčania Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administratív (CEPT), zmeny v národnej frekvenčnej tabuľke a odporúčania rádiokomunikačnej konferencie WRC 2003. Povoľovacie podmienky sú výsledkom spolupráce TÚ SR a Slovenského zväzu rádioamatérov (SZR).


VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV

Info from Slovakia | www.telecom.gov.sk
20.01.2005 | Read: 7966 | Discussion: 0

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie projektov pre nasledujúce priority. Žiadosti o dotácie a spracované projekty sa budú prijímať priebežne do 28. februára 2005


Výzva na predkladanie projektov – Blok A Poskytnutie lacného a bezpečného pripojenia na Internet v regiónoch

Info from Slovakia | www.build.gov.sk
14.01.2005 | Read: 7912 | Discussion: 0

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR výhlásilo výzvu na predkladanie projektov pre Operačný program Základná infraštruktúra, priorita č.3 - Lokálna infraštruktúra, opatrenie č. 3.2. - Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor, blok A Poskytnutie lacného a bezpečného pripojenia na Internet v regiónoch.


Slovensko prerokovalo so šiestimi štátmi návrhy digitálnych sietí (DVB-T)

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
14.01.2005 | Read: 7483 | Discussion: 0

V dňoch 10 – 13. januára 2005 sa na Telekomunikačnom úrade SR (TÚ SR) konalo mnohostranné koordinačné rokovanie k návrhom sietí terestriálneho digitálneho TV vysielania (DVB-T) na úrovni regulátorov v oblasti elektronických telekomunikácií. Okrem Slovenskej republiky, ktorú zastupoval TÚ SR sa na rokovania zúčastnili zástupcovia regulátorov z Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Poľska, Maďarska a Chorvátska. Zúčastnené krajiny prerokovali návrhy digitálnych sietí (DVB-T), ktoré v zmysle záverov Regionálnej rádiokomunikačnej konferencie RRC 04 predložia k prvému plánovaciemu cvičeniu Medzinárodnej telekomunikačnej únii (ITU).


Aké udalosti očakáva Telekomunikačný úrad SR na trhu elektronických komunikácií v roku 2005

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
03.01.2005 | Read: 7476 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) očakáva v roku 2005 udalosti, ktoré zmenia stav podnikania v oblasti elektronických komunikácií. Ponúkame zoznam niektorých z nich.


Vo využívaní niektorých frekvencií nastali zmeny

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
15.12.2004 | Read: 7449 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) oznamuje prevádzkovateľom sietí a služieb, že vo využívaní niektorých frekvencií nastali zmeny. Pozitívom je, že pre lokálnych poskytovateľov dátových a internetových sietí je určené nové pásmo, na ktorom môžu zriaďovať prístupové siete typu bod – multibod na základe individuálneho povolenia. TÚ SR bude povolenia udeľovať bez výberového konania. Zásadné zmeny sa dotknú napr. aj prevádzkovateľov systémov MMDS pre jednosmerné šírenie nezmenených TV programov, atď. K zmenám prichádza na základe novej Národnej tabuľky frekvenčného spektra, ktorú schválila Vláda SR.


TÚ SR začal na základe výsledkov analýz trhov správne konania voči ST

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
13.12.2004 | Read: 7502 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) na základe výsledkov analýz veľkoobchodných trhov zostavenie volania v pevnej sieti, ukončovanie volania v pevnej sieti a uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu oznámil spoločnosti Slovak Telecom (ST), že začína voči nej správne konanie. Účelom správnych konaní je rozhodnutím učiť ST, ako významný podnik na predmetných trhoch a uložiť mu povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu. ST majú v súlade so správnym poriadkom právo vyjadriť sa k veci, navrhovať dôkazy a ich prípadné doplnenie v termíne do 10 dní od doručenia oznámenia o začatí konania.


Výnos MDPT SR o poskytovaní dotácií na informatizáciu

Info from Slovakia | MDPT SR
08.12.2004 | Read: 7589 | Discussion: 0

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR po dohode s Ministerstvom financií SR podľa zákona o rozpočtových pravidlách vydalo výnos č. 2424/M-2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Výnos ustanovuje možnosť poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva na účely informatizácie spoločnosti. Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2004. Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 5/2004.


TÚ SR upozornil ST na nesúlad upraveného návrhu zmluvy

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
01.12.2004 | Read: 7250 | Discussion: 0

Telekomunikačný úradu SR (TÚ SR) v zmysle zákona o správnom konaní listom z 29. novembra 2004 upozornil spoločnosť Slovak Telecom, a.s. (ST) na nesúlad niektorých ustanovení návrhu zmluvy o prepojení verejných telefónnych sietí a zmluvy o prenájme spojovacích okruhov s právoplatným rozhodnutím úradu a zároveň ST vyzval na odstránenie nedostatkov v lehote do 10 dní. V prípade, že ST túto povinnosť v uvedenej lehote nesplní, úrad pristúpi k vymáhaniu rozhodnutím uloženej povinnosti.


Telecom už prepracoval zmluvy o prepojení podľa právoplatného rozhodnutia TÚ SR

Info from Slovakia | TASR
15.11.2004 | Read: 7718 | Discussion: 3

Slovak Telecom (ST), a. s., Bratislava, už upravil zmluvy o prepojení telekomunikačných sietí na prevádzku verejnej telefónnej služby.


Prevádzkovať telemetrické zariadenia bude možné na základe všeobecného povolenia

Info from Slovakia | Roman Vavro
15.11.2004 | Read: 7475 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil vo Vestníku TÚ SR č. 7 z 5. novembra 2004 návrh všeobecného povolenia na prevádzkovanie telemetrických rádiových zariadení. Zariadenia, ktoré sa využívané na prenos dát na krátke vzdialenosti, napr. bezpečnostné údaje, údaje o stavoch vodojemov, plynomerov, atď., bude možné prevádzkovať bez individuálneho povolenia a bez platenia úhrad za frekvencie. Úrad vyzýva na predkladanie pripomienok k návrhu, ktoré je možné v lehote do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia zasielať na Telekomunikačný úrad SR, Odbor správy frekvenčného spektra.


Výberové konanie na zabezpečenie pozemského digitálneho TV vysielania

Info from Slovakia | Roman Vavro
05.11.2004 | Read: 25231 | Discussion: 800

Od 5. novembra 2004 môžu záujemcovia o technické zabezpečenie pilotného projektu zavádzania digitálneho vysielania v Bratislave zasielať na Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) svoje ponuky. TÚ SR v tento deň zverejnil vo svojom vestníku a v jednom celoštátnom periodiku výzvu na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencie (TV kanál 66) na pozemské digitálne vysielanie v meste Bratislava, ktoré je časťou pilotného projektu zavádzania pozemského digitálneho vysielania na Slovensku.


Na poskytovanie internetu bude k dispozícii ďalšie „voľné“ pásmo

Info from Slovakia | Roman Vavro
25.10.2004 | Read: 7778 | Discussion: 1

Od 5. novembra 2004 budú poskytovatelia prístupu do internetu (ISP) a poskytovatelia iných dátových služieb môcť bez individuálneho povolenia a bez platenia úhrad za frekvencie využívať na poskytovanie služieb okrem pásma 2,4 GHz aj ďalšie pásmo 5,470 – 5,725 GHz. Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v tento deň vyhlási vo svojom vestníku všeobecné povolenie na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich na princípe rozprestretého spektra (HIPERLAN). Maximálny povolený vyžiarený výkon použitých zariadení bude až 1 W, čo je až 10 x vyšší výkon ako v pásme 2,4 GHz.


Definitívne rozhodnutie o prepojení sietí

Info from Slovakia | Roman Vavro
06.10.2004 | Read: 7822 | Discussion: 0

Predseda Telekomunikačného úradu SR (predseda) v týchto dňoch doručil spoločnostiam Dial Telecom, a.s., eTel Slovensko s.r.o., GlobalTel Slovakia s.r.o., GTS Slovakia s.r.o. a Slovak Telecom, a.s. rozhodnutie o rozklade, ktorým v ôsmych bodoch (z 13-tich) zmenil rozhodnutie TÚ SR, t.j. definitívne určil podrobné technické a prevádzkové podmienky prepojenia sietí a metodiky výpočtu ceny. Rozhodnutie ukladá spoločnosti Slovak Telecom "dať do súladu terminológiu použitú v návrhu zmluvy o prepojení s terminológiou používanou v zákone a upraviť návrh zmluvy podľa technických a prevádzkových podmienok prepojenia a metodiky výpočtu ceny za prepojenie určených úradom a to v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia." Rozhodnutie predsedu je konečné. Rozhodnutia (ich výroková časť) sú zverejnené na webovej stránke úradu a budú zverejnené vo Vestníku TÚ SR. Podpisovaniu zmlúv o prepojení medzi spoločnosťou Slovak Telecom a jej konkurenciou by nemalo už nič brániť.


Na informatizáciu a inštitucionalizáciu 4,2 mil. eur

Info from Slovakia | SITA
24.09.2004 | Read: 7821 | Discussion: 1

Na budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti a inštitucionálnej infraštruktúry môžu byť v tomto roku použité finančné prostriedky vo výške 4,2 mil. eur. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval generálny riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Július Slovák. Ako ďalej konkretizoval, na opatrenie 3.2 Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor z toho prináleží 3,2 mil. eur a na opatrenie 3.3 Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky 1 mil. eur. Celkovo je na opatrenie 3.2 pre roky 2004 až 2006 alokovaných 13,7 mil. eur a na opatrenie 3.3 je to 4,5 mil. eur.


EuroTel aj Orange majú podľa TÚ významné postavenie

Info from Slovakia | SITA
17.09.2004 | Read: 7481 | Discussion: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ) v utorok oficiálne zverejnil analýzu, v ktorej priznal obom slovenským mobilným operátorom tzv. významné postavenie na veľkoobchodnom trhu volaní do mobilných sietí. Ak sa toto postavenie potvrdí, úrad uloží operátorom najmenej jednu z piatich vopred definovaných povinností, pričom jednou z povinností pre ktorú sa môže rozhodnúť, je aj povinnosť poskytovať ostatným operátorom prepojenie do mobilných sietí len za nákladové ceny.


Konečné podmienky prepojenia asi v polovici septembra

Info from Slovakia | SITA
09.09.2004 | Read: 7787 | Discussion: 1

BRATISLAVA 8. septembra (SITA) - Konečná verzia rozhodnutia o podmienkach prepojenia sietí, ktorá by alternatívnym operátorom umožnila začať štandardné fungovanie a spoluprácu aj s dominantným operátorom hlasových služieb Slovak Telecom (ST), by mala byť známa možno už o týždeň. "Neviem presne odhadnúť termín vydania konečného rozhodnutia o podmienkach prepojenia sietí. Budem sa snažiť, aby to bolo čo najskôr. Predpokladám, že vzhľadom na zložitosť problematiky, by to mohlo byť niekedy okolo polovice septembra," uviedol pre agentúru SITA predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ) Milan Luknár.


Voľné pracovné miesta

Info from Slovakia | Roman Vavro
03.09.2004 | Read: 7726 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR si dovoľuje upozorniť odborníkov v oblasti elektronických komunikácií na obsadzovanie voľných pracovných miest v štátnej službe. TÚ SR ponuka úspešným absolventom výberového konania lukratívne miesto riaditeľa odboru technickej regulácie, ďalej miesto na odbore právnom, odbore štátneho dohľadu Bratislava, odd. štátneho dohľadu radiokomunikacií a dve miesta na odbore správy frekvenčného spektra. Žiadosti je potrebne podať do 17.9. 2004. Bližšie informácie o voľných miestach a požiadavkách na žiadateľa sú zverejnené na http://www.teleoff.gov.sk/


Vnímanie práce s internetom ako príliš nákladné malo v roku 2003 klesajúcu tendenciu

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
23.08.2004 | Read: 7687 | Discussion: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojej stránke užívateľský prieskum „Internet v Slovenskej republike z pohľadu regulátora – III. V dokumente sa uvádza, že v roku 2003 bol v porovnaní s rokom 2002 zaznamenaný prudší nárast užívateľov internetu i zákazníkov pripojených na internet. Podľa výskumu TNS SK z apríla 2004, je logicky najčastejšou bariérou nevyužívania internetu (ktorá má roky dominanciu) nevlastnenie počítača, druhým najčastejším dôvodom je nedostatočná znalosť o práci s internetom. Ďalšími uvádzanými dôvodmi sú: názor „nepotrebujem využívať internet“, nemožnosť prístupu na internet a cena. Vnímanie práce s internetom ako príliš nákladnej záležitosti malo v roku 2003 klesajúcu tendenciu – z 54,3% na 37,5 %. Výsledky štúdie "ISP Tracking" naznačujú, že tomuto stavu mohlo prispieť aj znižovanie cien poskytovaných služieb.


Nové „voľné“ pásmo pre poskytovateľov prístupu do internetu

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
28.07.2004 | Read: 7470 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) pripravil návrh všeobecného povolenia na základe ktorého budú, po stanovení konečných podmienok, alternatívni poskytovatelia prístupu do internetu (ISP) a iných dátových služieb môcť využívať okrem pásma 2,4 GHz aj ďalšie „voľné“ pásmo.


Zámer zabezpečenia spojenia systémom núdzových komunikácií

Info from Slovakia | MDPT SR
13.07.2004 | Read: 9850 | Discussion: 0

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR predložilo na pripomienkové konanie materiál “Zámer zabezpečenia spojenia systémom núdzových komunikácií”.Cieľom materiálu je vytvoriť podmienky na postupné vybudovanie národného systému núdzových komunikácií tak, aby bol kompatibilný so systémami iných, najmä európskych krajín v záujme vytvorenia fungujúceho systému medzinárodných núdzových komunikácií, vzhľadom na to, že doterajší spôsob riešenia spojenia v krízových situáciách na Slovensku, založený na redukcii bežných volaní vo verejných komunikačných sieťach nevyhovuje novej medzinárodne odporúčanej koncepcii núdzových prednostných volaní. Do praktického využívania na Slovensku je potrebné uviesť tie výsledky riešenia núdzových komunikačných služieb vo svete, ktoré sú už zavŕšené normami a odporúčaniami relevantných medzinárodných normalizačných inštitúcií. Zavedením týchto riešení v rámci Slovenska sa vytvoria predpoklady na integráciu systému núdzových komunikácií s obdobnými systémami iných (prednostne európskych) krajín, čo je v súlade aj so začlenením Slovenska do Európskej únie a Severoatlantickej Aliancie.


Na troch najdôležitejších veľkoobchodných trhoch nie je efektívna súťaž

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
01.07.2004 | Read: 8409 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil na svojich stránkach výsledky analýzy troch najdôležitejších trhov a začína konzultácie. Výsledky analýzy ďalších trhov bude zverejňovať postupne. Cieľom analýzy bolo zistiť, či na relevantnom trhu je efektívna súťaž. TÚ SR podľa ukončenej analýzy na troch najdôležitejších relevantných trhoch zistil, že na nich pôsobí podnik, ktorý nie je vystavený efektívnej súťaži a ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov. Úrad po skončení konzultácií určí rozhodnutím významný podnik a uloží mu aspoň jednu z povinností stanovených v zákone. Cieľom povinností bude podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu.


Ceny pripojenia na internet klesli za 4 mesiace v niektorých prípadoch o 17 %

Info from Slovakia | TASR
01.07.2004 | Read: 7909 | Discussion: 1

Spoločnosť TNS SK, s. r. o., Bratislava, ktorá sa zaoberá marketingovými výskumami a analýzami, očakáva v budúcnosti na Slovensku pokles cien internetového pripojenia.


Slovak Telecom musí odstrániť nútené spájanie ST DSL s telefónnou službou

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
23.06.2004 | Read: 7766 | Discussion: 0

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) svojim rozhodnutím o opravnom prostriedku, ktorý podal Slovak Telecom (ST) proti rozhodnutiu TÚ SR, de facto potvrdil rozhodnutie TÚ SR. Úrad napadnutým rozhodnutím uložil spoločnosti ST odstrániť nútené spájanie poskytovania verejnej telekomunikačnej služby ST DSL (prístup k širokopásmovým službám pomocou technológie ADSL pri využití metalického prístupového média) s poskytovaním verejnej telefónnej služby alebo verejnej telekomunikačnej služby ISDN. Rozhodnutie predsedu je právoplatné.


TÚ SR rozhodol vo veci určenia podmienok prepojenia sietí

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
18.06.2004 | Read: 7602 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dnes zaslal účastníkom správneho konania svoje rozhodnutie vo veci určenia podrobných technických a prevádzkových podmienok prepojenia a metodiky výpočtu ceny. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Každý účastník konania má právo podať opravný prostriedok – rozklad, o ktorom rozhodne predseda úradu.


Štrnásť záujemcov o FWA 3,5 GHz

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
08.06.2004 | Read: 7861 | Discussion: 0

Záujem o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) vo frekvenčnom pásme 3,5 GHz má 14 spoločností. Medzi žiadateľmi je tzv. veľká trojka operátorov, držitelia licencií FWA v pásme 26 GHz, významní alternatívni poskytovatelia a záujemca z Veľkej Británie. Telekomunikačný úrad SR môže prideliť frekvencie len štyrom žiadateľom pre celé územie Slovenskej republiky, a preto je potrebné uskutočniť výberové konanie. O víťazoch výberového konania rozhodne výberová komisia zložená zo zástupcov akademickej obce, ministerstiev a orgánov štátnej správy.


TREND Top Telecom

Info from Slovakia | TREND
07.06.2004 | Read: 8727 | Discussion: 0

Prinášame vám rebríčky ekonomických ukazovateľov firiem z oblasti ICT sektora, ktoré zverejnil týždenník Trend. Obsahuje tabuľky telekomunikačných operátorov, poskytovateľov internetových, dátových a hlasových služieb podľa tržieb za rok 2003.


www.liberalizacia.sk - čo prináša liberalizácia telekomunikačného trhu?

Info from Slovakia | Patrik Krauspe
01.06.2004 | Read: 8438 | Discussion: 2

Liberalizácia telekomunikačného trhu na Slovensku je často spomínaná téma, avšak zložitosť problematiky často spôsobuje, že verejnosť nemá možnosť vytvoriť si predstavu o konkrétnych výhodách, ktoré jej liberalizácia prinesie. Preto sa spoločnosť GTS Slovakia rozhodla vytvoriť internetovú stránku liberalizacia.sk, ktorá si kladie za úlohu jednoduchými slovami objasniť, aké kroky liberalizáciu sprevádzajú, čo prináša užívateľom a ako v skutočnosti prebieha či neprebieha na Slovensku v porovnaní s inými krajinami. Iniciatíva spoločnosti GTS Slovakia je vedená snahou začať poskytovať v Slovenskej republike v čo najkratšej dobe alternatívne telekomunikačné služby v hlasovej sieti podobne, ako to už dlhšie robí v ČR jej sesterská spoločnosť GTS Czech.


Čo Vy na to pán Murgaš? Ako to robíme?

Info from Slovakia | Vladimír Ondrovič
26.05.2004 | Read: 8476 | Discussion: 0

Príhovor predsedu ATO k k 140. výročiu narodenia, 75. výročiu úmrtia a 100. výročiu udelenia prvého patentu Jozefa Murgaša.
V tomto roku si pripomíname tri okrúhle výročia priekopníka bezdrôtovej telegrafie, maliara, botanika, národnokultúrneho pracovníka, kňaza, tajovského rodáka Jozefa Murgaša: 140-výročie narodenia, 100.výročie od udelenia prvého patentu a 75.výročie úmrtia.


Telekomunikačný úrad SR by mal doplniť počet pracovníkov o 12

Info from Slovakia | TASR
17.05.2004 | Read: 7928 | Discussion: 0

Základným predpokladom úspešného zvládnutia nových úloh Telekomunikačného úradu (TÚ) SR bude jeho personálne dobudovanie s využitím služieb poradensko-audítorských spoločností podľa vzoru krajín Európskej únie (EÚ).


TÚ SR začal správne konanie vo veci určenia podmienok prepojenia sietí

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
07.05.2004 | Read: 7843 | Discussion: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci určenia podrobných technických a prevádzkových podmienok prepojenia a metodiky výpočtu ceny alebo podielu na výnosoch za prepojenie. Účastníkmi konania sú spoločnosti eTel Slovensko s.r.o., GlobalTel Slovakia s.r.o., GTS Slovakia s.r.o. a Slovak Telecom, a.s.


Výzvy na predloženie ponúk - FWA 3,5 GHz

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
03.05.2004 | Read: 7907 | Discussion: 1

Telekomunikačný úrad SR ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách zverejnil 30. apríla 2004 vo svojom vestníku výzvu na predloženie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) vo frekvenčnom pásme 3 410 – 3600 MHz (3,5 GHz).


Všeobecné povolenie na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
07.04.2004 | Read: 8100 | Discussion: 3

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vo všeobecnom povolení na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb oslobodil malých poskytovateľov od administratívnych úhrad a súčasne znížil výšku úhrad pre ostatných poskytovateľov. Všeobecné povolenie výrazne zjednodušuje príchod konkurencie na trh a zároveň znižuje finančné zaťaženie poskytovateľov.


TÚ SR v minulom roku uložil pokuty v celkovej výške cca 8,3 mil. Sk

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
05.04.2004 | Read: 7800 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v roku 2003 uložil viac ako 260 pokút za porušenie zákona v celkovej výške cca 8,3 mil. Sk. Až 208 pokút v celkovej výške viac ako 5,3 mil. Sk bolo za poškodenie telekomunikačných zariadení. Ďalších 14 pokút v celkovej výške takmer 1,8 mil. Sk bolo za porušenie podmienok stanovených v licencii a 8 pokút v celkovej výške 854,5 tis. Sk úrad uložil poskytovateľom služieb káblovej TV.


Koncepcia vytvorenia portálu verejnej správy

Info from Slovakia | Infoservis vlády SR
01.04.2004 | Read: 7878 | Discussion: 0

Vláda na pripomienkové konanie predložila materiál "Koncepcia vytvorenia portálu verejnej správy". Predkladaný materiál je prvým krokom k implementovaniu plne funkčného portálu. Materiál ponúka základnú koncepciu, ktorá určuje strategické smerovania tohto úsilia.


e-komunikácie od A po Z

Info from Slovakia | www.telecom.gov.sk
23.03.2004 | Read: 7664 | Discussion: 0

V poradí 5.medzinárodná konferencia "e-komunikácie od A po Z" sa konala dňa 23.marca 2004 v hoteli Fórum.