ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Povinnosti ST pri poskytovaní služby prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
05.04.2007 | Read: 12613 | Discussion: 0

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Branislav Máčaj rozhodnutím o rozklade zo 4.4. 2007 potvrdil rozhodnutie TÚ SR, ktorým úrad určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na veľkoobchodnom trhu služby prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti (veľkoobchodný trh č. 3) a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutie je konečné.

ST musí na základe právoplatného rozhodnutia plniť povinnosti nediskriminácie a transparentnosti prístupu, povinnosť viesť oddelenú evidenciu, povinnosť umožniť prístup k určitým sieťovým prostriedkom a povinnosť nákladovej orientácie. ST je povinná stanoviť ceny za prenos tak, aby tieto ceny obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním tejto služby a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré s touto službou nesúvisia. Ceny za prenos budú stanovené metódou dlhodobých prírastkových nákladov (Long Run Incremental Costs - LRIC).

Európska komisia (EK), ako garant pre dodržiavanie regulačného rámca, nemala výhrady voči uloženiu a zdôvodneniu jednotlivých povinností. Úrad, ako národný regulátor, určil tieto povinnosti podľa zákona o elektronických komunikáciách, a z toho dôvodu, aby na predmetnom veľkoobchodnom relevantnom trhu prioritne zabezpečil vytvorenie a udržanie konkurenčného prostredia a skutočnú podporu súťaže na tomto trhu.

Rozhodnutiu predchádzala analýza trhu podľa kritérií stanovených zákonom. K výsledkom sa v rámci národných konzultácií mali možnosť vyjadriť subjekty na území Slovenska a v rámci medzinárodných konzultácií regulačné orgány krajín EÚ a na záver Európska komisia (EK). TÚ SR na základe vyjadrenia EK viedol správne konanie voči ST a vydal rozhodnutie, ktorým ST určil ako významný podnik a uložil povinnosti. ST podala voči rozhodnutiu rozklad, o ktorom rozhodoval predseda TÚ SR, ako správny orgán 2. stupňa.

Veľkoobchodný relevantný trh č. 3 - Služba prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti je prenos volania alebo volania do siete Internet medzi dvoma bodmi prepojenia toho istého prevádzkovateľa pevnej verejnej telefónnej siete.

Back | Home