ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Až 339 podnikom hrozí od TÚ SR pokuta do 10 mil. Sk

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
11.05.2007 | Read: 12254 | Discussion: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) verejne upozorňuje podniky, ktoré napriek písomnej výzve nezaslali úradu údaje potrebné na vydanie platobného výmeru za poskytovanie sietí a služieb, aby tak bezodkladne urobili. Podnikom, ktoré tak neurobia hrozí za porušenie zákona pokuta až do výšky 10 mil. Sk. TÚ SR voči 59 podnikom, ktoré si v minulom roku napriek písomnej výzve a výzve prostredníctvom masmédií nesplnili povinnosť, vedie správne konania, ukladá pokuty a v niektorých prípadoch ukladá zákaz poskytovať siete a služby.

K 9. máju 2007 si 520 podnikov z celkového počtu 859 podnikov splnilo povinnosť a zaslalo na TÚ SR údaje potrebné na vydanie platobného výmeru za poskytovanie sietí a služieb. Z 339 podnikov, ktoré si zatiaľ nesplnili povinnosť, sú niektoré povinné vykonať audit, a preto majú túto povinnosť posunutú do 10. júla. Z 520 podnikov, ktoré si splnili povinnosť, 238 podnikov reagovalo až na základe písomnej výzvy úradu. K 30.4. 2007 uhradilo administratívne úhrady 154 podnikov.

Podľa článku 1 ods. 1 písm. c) všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb sú podniky v termíne do 10. apríla každého roku povinné zasielať úradu podklady potrebné na vydanie platobného výmeru a následne zaplatiť administratívne úhrady. Podniky, ktoré sú povinné vykonať audit majú túto povinnosť posunutú do 10. júla. TÚ SR za neplnenie povinnosti uloží podľa § 71 ods. 2 písm. b) zákona o elektronických komunikáciách pokutu až do výšky 10 mil. Sk.

Back | Home