ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

O2 hrozí pokuta za porušenie zákona

Info from Slovakia | Telekomunikačný úrad SR
21.03.2007 | Read: 13387 | Discussion: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vedie správne konanie voči spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. (O2) z dôvodu, že nezverejnila včas tarifu (cenník). O2 hrozí za porušenie zákona pokuta až do výšky 3 mil. Sk. TÚ SR kontrolou zistil, že O2 zhromažďuje a eviduje osobné údaje všetkých účastníkov v súlade so zákonom. TÚ SR ďalej zistil, že O2 uviedla vlastnú mobilnú sieť GSM do prevádzky v lehote do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia, čím splnila svoj záväzok z výberového konania.

TÚ SR vykonal z vlastného podnetu kontroly v O2. Prvou kontrolou vo februári preveroval, či O2 vydala a zverejnila včas všeobecné podmienky a tarifu, či eviduje osobné údaje všetkých účastníkov podniku (osobné údaje „zákazníkov“ O2) v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách. Druhou kontrolou 9.3. 2007 preveroval, či O2 uviedla vlastnú mobilnú sieť GSM do prevádzky v lehote do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Tento záväzok na seba O2 vzala počas výberového konania na tretieho mobilného operátora. Záväzok je súčasťou podmienok povolenia.

Back | Home