ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Komerčná komisia ATO

Členská schôdza na návrh ktoréhokoľvek člena zriaďuje Odborné komisie a menuje ich predsedov.

Odborné komisie sú dočasné projektové tímy zodpovedajúce za riešenie konkrétnych úloh podľa programu Asociácie. Na práci Odborných komisií sa budú zúčastňovať členovia Asociácie, ktorí majú o výsledky práce Odbornej komisie záujem a o členstvo v nej sa explicitne prihlásia. Výsledky práce Odborných komisií sú predkladané na prerokovanie predstavenstvu a Členskej schôdzi na schválenie a využitie v činnosti Asociácie a jej členov.

Asociácia telekomunikačných operátorov zastupujúc záujmy svojich členov, bola a je nevyhnutne dotknutá všetkými krokmi TÚ SR a nielen jeho. Preto musí aj s pomocou legislatívnej a technickej komisie ATO zaujímať stanoviská a prichádzať s návrhmi riešení problémov, ktoré život prináša. Cieľom komerčnej komisie je analyzovať a popísať reálnu situáciu telekomunikačného trhu SR, načrtnúť očakávaný stav - budúcu víziu trhu a navrhnúť vhodné opatrenia, ktoré by ju mohli pomôcť naplniť.

Aktivity komerčnej komisie rovnako pokrývajú prípravu stanovísk a reakcie na aktuálne otázky, ktoré vyplynú z konkrétnej situácie alebo konania jednotlivých hráčov na trhu resp. regulátora trhu, tématicky spadajúce do jej pôsobnosti.

Z obsahového hľadiska sa komerčná komisia zaoberá nasledujúcimi problematikami:

  • vývoj slovenského telekomunikačného trhu, trhových podielov a konkurencie na ňom

  • kompetencie a fungovanie Telekomunikačného Úradu SR – výsledky, dopady, návrhy riešení

  • definície a analýzy relevantných trhov - trhy jednotlivých služieb, ich vývoj, ceny a užívateľské preferencie

  • kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov – nákladové modely

  • ekonomická regulácia trhu všeobecne

  • hospodárska súťaž na telekomunikačnom trhu SR, jej ochrana a zneužívanie dominantného postavenia na trhu

  • veľko- a maloobchodné ceny telekomunikačných služieb – zrkadlenie trhových trendov vo veľkoobchodných cenách (napr. paušál vs. prepojovacie poplatky)

  • protisúťažné praktiky - prenášanie dominantného postavenia z maloobchodného na veľkoobchodný trh a naopak

  • porovnania so zahraničím – vybrané prípadové štúdie zahraničných telekomunikačných trhov (regulačné zásahy, vývoj cenových hladín, užívateľské preferencie a pod.)

  • požiadavky trhu na novelu zákona o elektronických komunikáciách