ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Výkonný riaditeľ ATO

Na zabezpečenie riadneho a efektívneho plnenia všetkých svojich funkcií a administratívy zriaďuje Asociácia sekretariát. Rozpočet sekretariátu vrátane počtu pracovných miest a mzdových nákladov schvaľuje Členská schôdza.

Sekretariát je riadený Výkonným riaditeľom, ktorý môže byť zamestnancom Asociácie. Výkonného riaditeľa menuje a odvoláva Predstavenstvo.

Výkonný riaditeľ:

  • zodpovedá za chod Asociácie,
  • vedie archív, dokumentáciu a administratívu Asociácie,
  • zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva Asociácie,
  • zodpovedá za prípravu materiálov na rokovanie Predstavenstva a Členskej schôdze,
  • zabezpečuje pracovnoprávne vzťahy so zamestnancami Asociácie,
  • zodpovedá za prípravu materiálov nevyhnutných pre riadne plnenie úloh pre členov Predstavenstva, Dozornej rady a Odborných komisií,
  • zodpovedá za finančné a materiálne zabezpečenie činnosti odborných komisií podľa schválených projektov.