ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Podporní členovia

Podporným členom Asociácie môže byť právnická osoba, nepodnikateľský subjekt ktorá sa podieľa na rozvoji telekomunikačného prostredia, na rozvoji vzdelania v oblasti telekomunikácií, IT, služieb a ekonomiky týchto oblastí a na rozvoji vedeckovýskumnej a vývojovej základne v tejto oblasti.

Podporným členom môžu byť najmä výskumné ústavy, SAV, univerzity - fakulty, fóra, združenia.

Podporné členstvo vzniká rozhodnutím Predstavenstva Asociácie na základe odporúčania ktoréhokoľvek člena Predstavenstva ATO.

Podporní členovia ATO: