ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Predstavenstvo ATO

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Asociácie. Má min. 7 členov, vrátane Predsedu Asociácie a Predsedu Poradného výboru.

Predstavenstvo je zložené zo zástupcov riadnych členov Asociácie, ktorí sú volení Členskou schôdzou, na návrh ktorékoľvek riadneho člena. Asociácie. Členom Predstavenstva je ďalej aj Predseda Asociácie a Predseda Poradného výboru. Členom predstavenstva nemôže byť člen dozornej rady, člen sekretariátu a výkonný riaditeľ.

Predstavenstvo rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú vyhradené Členskej schôdzi alebo Dozornej rade. Predstavenstvo najmä:

  • zvoláva Členskú schôdzu,
  • pripravuje návrhy na prijatie a vylúčenie riadnych členov,
  • rozhoduje o prijatí a vylúčení pridružených členov,
  • pripravuje a po prerokovaní s Dozornou radou predkladá Členskej schôdzi Výročnú správu, správu o hospodárení, účtovnú uzávierku, rozpočet a návrh výšky členských príspevkov,
  • organizuje a riadi činnosť Asociácie,
  • hospodári s majetkom Asociácie,
  • menuje a odvoláva Výkonného riaditeľa Asociácie,
  • kontroluje prácu Výkonného riaditeľa a sekretariátu,
  • navrhuje odborné komisie, plán ich činnosti vrátane rozpočtu a ich predsedov,
  • zverejňuje stanoviská Asociácie prijaté v súlade s Článkom III a prezentuje ich voči tretím osobám.