ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Tlačové správy ATO

Blokovanie uvoľnenia miestnych vedení bývalým monopolom vylučuje konkurenciu z internetovej televízie

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
25.01.2007 | Čítalo: 7523 | Diskusia: 1

[Stanovisko Asociácie telekomunikačných operátorov] Problematika uvoľnenia prístupu k miestnym (účastníckym) vedeniam, tzv. ULL rezonuje na Slovensku už pekných pár rokov (od roku 2002). Tento inštitút sa stal predmetom právnej úpravy (zákon o elektronických komunikáciách č.610/2003) i predmetom nariadenia EK a rady č. 2887/2000 zo dňa 18.decembra 2000 o uvoľnenom prístupe k účastníckemu vedeniu, ktoré na Slovensku platí odo dňa vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Problematika miestnych vedení sa stala v minulosti predmetom rozhodnutí Telekomunikačného úradu SR a konania Protimonopolného úradu SR ukončeného pokutou pre Slovak Telekom za zneužívanie dominantného postavenia v oblasti miestnych vedení, ktoré sú unikátnym zariadením vlastneným touto spoločnosťou.


Stanovisko ATO k vyjadreniam odstupujúceho predsedu TÚ SR pre agentúry TASR a SITA dňa 11.12.2006

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
14.12.2006 | Čítalo: 7390 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov konštatuje, že Telekomunikačný úrad SR v uplynulom období nevytvoril podmienky pre rozvoj konkurenčného prostredia v oblasti telekomunikácií na Slovensku. Preto tvrdenie odstupujúceho predsedu TÚ SR, pána Milana Luknára, cit.: „Za pozitívum považujem podmienky, ktoré teraz majú pre svoj biznis alternatívni telekomunikační operátori“ koniec cit.: považujeme za nepravdivé a demagogické.


Tlačová správa Asociácie telekomunikačných operátorov

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
07.12.2006 | Čítalo: 7444 | Diskusia: 0

Ako každoročne aj v tomto roku sa konala výročná schôdza Asociácie telekomunikačných operátorov. Na jej rokovaní dňa 7.12.2006 bol ukončený proces zlučovania s Asociáciou poskytovateľov internetu/API. Tým sa problematika poskytovania internetových služieb stala agendou Asociácie telekomunikačných operátorov a to v rámci sekcie API, ktorej predsedom je doterajší predseda API, p.Peter Máčaj. Taktiež na rokovaní prebehla voľba vedenia a orgánov Asociácie telekomunikačných operátorov. Staronovým predsedom ATO sa stal Ing. Vladimír Ondrovič a podpredsedom Prof. Pavol Horváth, PhD. zo spoločnosti Sanet.


Stanovisko Asociácie telekomunikačných operátorov k vyhláseniam ETNO

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
13.11.2006 | Čítalo: 7484 | Diskusia: 0

V poslednom období boli medializované vyhlásenia združenia ETNO s požiadavkou obmedziť reguláciu telekomunikačných trhov z dôvodu, že takáto regulácia má údajne blokovať investície veľkých operátorov (t.j. bývalých monopolov) do nových sietí a služieb. Asociácia telekomunikačných operátorov, ako aj slovenskí členovia ECTA (Európskej asociácie pre konkurenčné telekomunikácie), považujú za svoju povinnosť zaujať stanovisko k týmto jednostranným a účelovým vyhláseniam.


Konkurenčné prostredie v oblasti telekomunikačných služieb dva roky po zákonnom ukončení (neukončení) analýz relevantných trhov

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
11.07.2006 | Čítalo: 7859 | Diskusia: 0

V zmysle zákona č. 610/2003 o elektronických komunikáciách, § 76 odst.7, Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) mal vykonať prvú analýzu relevantných trhov podľa § 16 do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. V tomto prípade je zákon platný od 1.1.2004. Zoznam relevantných trhov mal úrad určiť do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Z uvedeného zákona taktiež vyplýva povinnosť úradu najmenej raz za dva roky analýzu relevantných trhov opakovať.


Tlačová konferencia ATO

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
04.07.2006 | Čítalo: 7551 | Diskusia: 0

Pozývame vás na tlačovú konferenciu Asociácie telekomunikačných operátorov, ktorá sa uskutoční v utorok, 11. 7. o 10.00 hod. v Hoteli Danube. Jej témou bude „Konkurenčné prostredie v oblasti telekomunikačných služieb dva roky po zákonnom ukončení (neukončení) analýz relevantných trhov“.

Vyhlásenie Asociácie telekomunikačných operátorov politickým subjektom so zastúpením v NR SR

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
22.06.2006 | Čítalo: 7601 | Diskusia: 0

Od formálneho otvorenia telekomunikačného trhu si slovenskí občania sľubovali najmä lacnejšie telefonovanie a modernejšie služby. Napriek miernemu pokroku v modernizácii platia slovenskí občania za telefonovanie najvyššie ceny oproti porovnateľným krajinám Európskej únie a v internetizácií domácností je naša krajina naďalej na posledných miestach. Tento stav zákonite vedie k nadmernému vyťahovaniu peňazí z vreciek občanov, blokuje dynamiku rastu slovenských firiem a odporuje potrebnému presadzovaniu znalostnej ekonomiky.


Operátori odmietajú viazanie ADSL internetu s telefónnymi službami Slovak Telecomu

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
15.02.2006 | Čítalo: 59798 | Diskusia: 13732

Asociácia telekomunikačných operátorov protestuje proti pokračujúcej snahe Slovak Telecomu blokovať otvorenie trhu a rozšírenie konkurencie. Neprijateľné sú najmä pokračujúce praktiky vyberania poplatkov za telefónne služby od užívateľov ADSL internetu, náznaky zvýšenia cien ADSL prípojok a predkladanie neakceptovateľných ponúk pre uvoľnenie prístupových vedení.


Stanovisko k začatiu konania voči SR zo strany EÚ v oblasti elektronických komunikácií

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
16.04.2005 | Čítalo: 7972 | Diskusia: 1

Skutočnosť, že Európska komisia ohlásila začatie konania voči Slovenskej republike vo veci nedostatočného implementovania regulačného rámca EÚ v oblasti elektronických komunikácií, je len potvrdením toho, že upozornenia Asociácie telekomunikačných operátorov v tomto zmysle neboli nepodložené a naše obavy neopodstatnené tak ako to viackrát uviedol Telekomunikačný úrad SR.


Stanovisko ATO k podpisu zmlúv o prepojení sietí

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
07.03.2005 | Čítalo: 8054 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov víta netrpezlivo očakávaný podpis prvých zmlúv o prepojení sietí medzi alternatívnymi operátormi a Slovak Telecomom. Tieto zmluvy sú prvým predpokladom pre príchod konkurencie na trh hlasových služieb na pevných sieťach, kde je stále monopolným poskytovateľom Slovak Telecom. Očakávania, ktoré má priniesť konkurencia na trh sú však závislé od ďalších faktorov. Týmito sú ukončenie analýz relevantných trhov (zákonná lehota 30.6.2004 je Telekomunikačným úradom porušená), určenie podnikov s významným vplyvom na týchto trhoch (spravidla je to Slovak Telecom), povinnosť uvoľnenia miestnych vedení a pod. Všetky tieto úlohy musí zabezpečiť Telekomunikačný úrad, ktorý je podľa zákona o elektronických komunikáciách zodpovedný za reguláciu trhu a podporu tvorby konkurenčného prostredia, čo dlhodobo nevykonáva na potrebnej úrovni.


Stanovisko k Desiatej správe Európskej komisie o stave regulácie a trhu v oblasti elektronických komunikácií

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
14.12.2004 | Čítalo: 8937 | Diskusia: 0

Dokument Európskej komisie Desiata správa o stave európskej regulácie a trhoch elektronických komunikácií popisuje aj situáciu na trhu elektronických komunikácií v Slovenskej republike. Komisia prakticky vo všetkých kľúčových oblastiach liberalizácie – prepojenie, výber podniku, prístup k miestnym vedeniam, prenositeľnosť čísel - konštatuje, že tieto prvky trhu nie sú v Slovenskej republike prítomné. Konkurencia je potláčaná najmä v oblasti pevnej hlasovej siete, čo sa negatívne odráža aj na ďalších trhoch, vrátane prístupu do internetu.


Tlačová správa

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
04.10.2004 | Čítalo: 8798 | Diskusia: 0

Prinášame vám tlačovú správu k tlačovej konferencii ATO konanej dňa 4.10. 2004 v hoteli Danube v Bratislave. Správu prezentoval predseda ATO Vladimír Ondrovič.


Zdraženie pripojenia na internet

Tlačové správy ATO | Tlačová služba ATO
12.08.2004 | Čítalo: 8705 | Diskusia: 0

ST začiatkom júla 2004 ohlásil zmenu tarify pre pripojenie na internet cez prístupové čísla 019xy a zavedenie paušálneho modelu spoplatnenia. Operátori združení v Asociácii telekomunikačných operátorov, ktorí poskytujú okrem iného aj služby dialup pripojenia na internet podrobili svoje štatistické podklady o pripojeniach a nový cenový model porovnaniu a na základe výsledkov oslovili Telekomunikačný úrad SR so žiadosťou o zablokovanie zmeny tarify.


Asociácia telekomunikačných operátorov vyzýva Telekomunikačný úrad SR a Slovak Telecom a.s. na spoločné rokovania o prepojení sietí

Tlačové správy ATO | TS ATO
19.07.2004 | Čítalo: 8179 | Diskusia: 1

Vstupom Slovenska do EÚ platia u nás nové pravidlá v poskytovaní telekomunikačných služieb, ktorých základným motívom je vytvorenie konkurenčného prostredia. Konkurenčné prostredie by malo vytvárať tlak na ceny, kvalitu a širší sortiment poskytovaných telekomunikačných služieb vrátane telefónnej služby na pevnej sieti s cieľom zabezpečenia väčšieho komfortu pre zákazníkov. Všetci budúci konkurenti vrátane spoločnosti Slovak Telecom (predtým Slovenské telekomunikácie) v minulosti deklarovali, že vítajú proces liberalizácie telekomunikačného trhu.


Stanovisko k žalobe Európskej komisie na niektoré členské štáty pre nedostatočnú implementáciu nového regulačného rámca

Tlačové správy ATO | TS ATO
26.04.2004 | Čítalo: 8244 | Diskusia: 1

Európska komisia v týchto dňoch žaluje šesť členských štátov Európskej únie (Belgicko, Nemecko, Grécko, Francúzsko, Luxembursko a Holandsko) na Európskom súdnom dvore za nedostatočnú implementáciu nových pravidiel pre elektronické komunikácie. Tento krok posiela jasný signál všetkým členským i pristupujúcim krajinám, že ich občania a podnikateľské subjekty majú právo na využívanie výhod plynúcich z týchto dôležitých reforiem.


Neformálne stretnutie mimovládnych organizácií slovenského info-komunikačného sektora

Tlačové správy ATO | ATO
01.04.2004 | Čítalo: 8183 | Diskusia: 1

Začiatkom tohto týždňa (v pondelok 29. marca 2004) sa v sídle Asociácie telekomunikačných operátorov uskutočnilo neformálne stretnutie mimovládnych organizácií slovenského info-komunikačného (ICT) sektora. Toto stretnutie bolo v poradí už druhým takýmto podujatím v tomto roku. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 11. februára a prítomní zástupcovia združení sa zhodli na potrebe pravidelnej diskusie o problémoch, ktoré trápia firmy ako aj spotrebiteľov v oblasti informatiky a telekomunikácií na Slovensku. Pozvanie prijal tiež podpredseda Telekomunikačného úradu SR Juraj Michňa.


Stanovisko k medializovaným vyhláseniam ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Tlačové správy ATO |
04.03.2004 | Čítalo: 8524 | Diskusia: 2

Asociácia telekomunikačných operátorov je znepokojená stanoviskami, ktoré v poslednej dobe prezentuje v médiách minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič. Jeho názory na liberalizáciu telekomunikačného prostredia sú zavádzajúce a mnohokrát nepravdivé.


Stanovisko k medializovanému problému avízovaného zamedzenia poskytovania služby VoIP prostredníctvo

Tlačové správy ATO |
30.01.2004 | Čítalo: 9851 | Diskusia: 1

Asociácia telekomunikačných operátorov v záujme vnesenia svetla do celej problematiky a zamedzenia niektorých nenáležitých vyjadrení a stanovísk predkladá laickej i odbornej verejnosti nasledovné stanovisko:


Stanovisko k zrušeniu smerovania volaní na čísla 019xy

Tlačové správy ATO |
26.01.2004 | Čítalo: 8223 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov protestuje proti snahám Slovak Telecomu zrušiť smerovanie volaní na čísla 019xy, ktoré operátori používajú pre pripojenie svojich zákazníkov do siete internet, pod rúškom prechodu na nový produkt ISP Dialup.


Stanovisko k rokovaniam o prepojení sietí so Slovenskými telekomunikáciami

Tlačové správy ATO |
20.11.2003 | Čítalo: 8098 | Diskusia: 1

Asociácia telekomunikačných operátorov so sklamaním prijala správu, že mnohí z operátorov pôsobiacich na slovenskom trhu bez úspechu ukončili rokovania o prepojení s doposiaľ stále monopolným poskytovateľom hlasových telefónnych služieb na pevnej sieti – spoločnosťou Slovenské telekomunikácie.


Stanovisko k procesu prijímania vládneho návrhu zákona o elektronických komunikáciách

Tlačové správy ATO |
13.11.2003 | Čítalo: 8327 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov privítala iniciatívu Komisie pre transformáciu dopravy, pôšt a telekomunikácií, ktorá pracuje v rámci Výboru Národnej rady SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, prerokovať na svojej pôde pozmeňovacie návrhy dotknutých subjektov k vládnemu návrhu zákona o elektronických komunikáciách.


Stanovisko k rozhodnutiu Legislatívnej rady vlády SR o návrhu zákona o elektronických komunikáciách

Tlačové správy ATO |
21.08.2003 | Čítalo: 8204 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov víta rozhodnutie Legislatívnej rady vlády SR, v ktorom odporučila predložiť na rokovanie vlády zákon o elektronických komunikáciách.


Stanovisko k rozhodnutiu TÚ SR o operátorovi s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu

Tlačové správy ATO |
12.08.2003 | Čítalo: 8126 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov so zadosťučinením prijala rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR), podľa ktorého Slovenské telekomunikácie a.s. (ST) majú významný vplyv na trhu verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete.


Stanovisko k hlasovaniu poslancov Národnej rady SR o novele telekomunikačného zákona

Tlačové správy ATO |
03.07.2003 | Čítalo: 8186 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov je sklamaná z rozhodnutia poslancov Národnej rady SR, ktorí nepodporili prezidentom vrátenú novelu zákona o telekomunikáciách. Slovenská republika si tým pripravila ďalšiu blamáž vo vzťahu k Európskej únii, keď ani po veľmi kritických vyjadreniach predstaviteľov EÚ neboli poslanci schopní prekročiť svoj vlastný tieň a podporiť rozvoj konkurenčného prostredia v telekomunikačnom prostredí na Slovensku. Je to o to smutnejšie, že sa tak udialo hneď po vyslovení súhlasu Národnej rady SR so Zmluvou o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Pozvánka na tlačovú besedu

Tlačové správy ATO |
26.06.2003 | Čítalo: 8143 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov už po niekoľkýkrát upozorňuje širokú verejnosť na neutešený stav telekomunikačného prostredia v Slovenskej republike. Liberalizácia trhu, ktorá sa de iure mala uskutočniť od 1. januára 2003, nezabezpečila vytvorenie konkurenčného prostredia. Predstavitelia Európskej komisie takisto veľmi ostro kritizujú Slovenskú republiku za nedostatky v legislatíve v oblasti telekomunikácií.


Stanovisko ATO k situácii v schvaľovacom procese novely zákona o telekomunikáciách

Tlačové správy ATO |
17.06.2003 | Čítalo: 8054 | Diskusia: 2

„Kde nie je vôľa, tam nie je cesta.“

Takto možno charakterizovať posledný vývoj v procese prijímania novely telekomunikačného zákona. Slovenská republika ústami všetkých ústavných činiteľov, členov vlády SR, politických lídrov, poslancov NR SR a v neposlednom rade aj obyvateľov Slovenska v úspešnom referende, deklaruje vôľu vstúpiť do Európskej únie v očakávaní jej kladného vplyvu na ďalší rozvoj Slovenska a jeho prosperitu. Bez kvalitne fungujúcich telekomunikačných služieb, čo možno dosiahnuť iba vybudovaním spravodlivého konkurenčného prostredia, a ktoré sú jedným z motorov rozvoja ekonomiky každého štátu, očakávaný pozitívny rozvoj nedosiahneme.


Stanovisko k vráteniu novely Telekomunikačného zákona prezidentom republiky na opätovné prerokovanie

Tlačové správy ATO |
12.06.2003 | Čítalo: 8320 | Diskusia: 0

V Ústave Slovenskej republiky v článku 55 v bode (2) sa hovorí:
Slovenská republika chráni a podporuje hospodársku súťaž. Podrobnosti ustanoví zákon.

Podrobnosti v oblasti telekomunikácií definuje Zákon č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení zákona č.308/2000 Z.z. platný od 1. 7. 2000. Tento zákon, a to uznávajú všetci odborníci, je nedokonalý a skôr brzdí rozvoj konkurenčného prostredia ako ho podporuje. Z toho dôvodu vznikajú rôzne iniciatívy, či v parlamente alebo vo vláde SR, ktoré sa snažia nedostatky zákona o telekomunikáciách odstrániť. Všetky tieto iniciatívy Asociácia telekomunikačných operátorov vždy podporovala. Bol to poslanecký návrh novely vo februári 2002, vládny návrh novely v priebehu roka 2002, ako aj poslanecký návrh novely, dokonca v dvoch variantoch, začiatkom roka 2003. Posledný návrh novely schválila NR SR 21. mája 2003. Očakávali sme, že prezident republiky podporí schválenie novely svojím podpisom, a tým prispeje k urýchleniu rozvoja konkurenčného prostredia v oblasti telekomunikácií, čo očakávajú všetci občania nášho štátu.


ATO vyzýva poslancov NR SR, aby na májovej schôdzi ukončili faktický monopol v poskytovaní telekomun

Tlačové správy ATO |
20.05.2003 | Čítalo: 8101 | Diskusia: 0

Výsledky referenda o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie vyjadrujú vôľu Slovákov zaradiť sa medzi vyspelé krajiny Európy. Vyspelosť týchto štátov je daná aj stupňom rozvoja informatizácie spoločnosti, ktorý je spravidla na vysokej úrovni. Všetky štúdie spracované EÚ v tejto oblasti dokumentujú nízku úroveň rozvoja informatiky v pristupujúcich štátoch vrátane Slovenska. V rámci prístupových rokovaní kládli zástupcovia Európskej únie veľký dôraz na rozvoj informatiky a telekomunikačných služieb na Slovensku a mnohokrát konštatovali pomalý postup Slovenska a to hlavne v oblasti legislatívy a majetkových vzťahov v najväčšom telekomunikačnom podniku na Slovensku, Slovenských telekomunikáciách a.s.


Stanovisko k návrhu novely

Tlačové správy ATO |
14.05.2003 | Čítalo: 7930 | Diskusia: 1

Súčasný stav na telekomunikačnom trhu za viac ako štyri mesiace od skončenia monopolu Slovenských telekomunikácií dávajú za pravdu vyhláseniam Asociácie telekomunikačných operátorov, v ktorých upozorňovala na nedostatočnú pripravenosť slovenskej legislatívy na liberalizáciu telekomunikačného prostredia a potrebu prijať novelu zákona o telekomunikáciách. Aj podľa skorších vyjadrení Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií „prijatie novely telekomunikačného zákona je potrebné, aby sa zvýšilo tempo liberalizácie hlasovej služby“. Asociácia telekomunikačných operátorov už vyzvala všetkých zainteresovaných na hľadanie spoločného postoja k riešeniu danej problematiky. Myslíme si, že je na to ešte stále čas. Neprijatie minuloročnej novely zákona o telekomunikáciách parlamentom značne pribrzdilo ambície sektora prehĺbiť nastupujúcu úplnú liberalizáciu. Uvádza sa to vo vyhodnotení telekomunikačnej politiky SR v rokoch 2000 až 2002, ktoré na rokovanie vlády predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič.


Stanovisko k návrhu novely zákona o telekomunikáciách

Tlačové správy ATO |
03.04.2003 | Čítalo: 7934 | Diskusia: 0

Telekomunikácie v súčasnosti na celom svete prechádzajú dynamickým rozvojom. Od kvality i kvantity telekomunikačných činností závisí rozvoj hospodárstva, kvalita práce i života každej spoločnosti. Aby tieto ciele mohli byť naplnené, je potrebná kvalitná legislatíva. Preto v roku 2002 bol za aktívnej účasti Asociácie telekomunikačných operátorov pripravený, predložený do NR SR a vzápätí aj schválený návrh novely zákona o telekomunikáciách. Tento však prezident SR vrátil Národnej rade s tromi pripomienkami nezásadného charakteru. Na opätovné schválenie chýbali len 4 hlasy poslancov NR SR a v platnosti ostal zákon v pôvodnom znení.


Asociácia telekomunikačných operátorov a Slovenské telekomunikácie, a.s., majú spoločný záujem

Tlačové správy ATO |
12.03.2003 | Čítalo: 8021 | Diskusia: 0

Dňa 11.3.2003 sa na pôde Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO) uskutočnilo stretnutie zástupcov tejto profesnej asociácie a predstaviteľov Slovenských telekomunikácií, a.s., ktorého témou bola príprava nového Zákona o elektronických komunikáciách.


Otvorený list predsedovi Národnej rady SR

Tlačové správy ATO |
17.12.2002 | Čítalo: 8151 | Diskusia: 0

Otvorený list Asociácie telekomunikačných operátorov predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, schválený jednohlasne všetkými riadnymi členmi asociácie. Tento list je v zmysle Stanov ATO „Stanoviskom asociácie“. Riadni členovia sú všetci prevádzkovatelia združení v ATO.


Otvorený list poslancom NR SR - Podpora novely telekomunikačného zákona

Tlačové správy ATO |
15.08.2002 | Čítalo: 8190 | Diskusia: 1

Predstavitelia piatich občianskych združení dnes v bratislavskom Dome novinárov podpísali symbolický otvorený list poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, ktorých v ňom vyzvali, aby podporili novelu telekomunikačného zákona.


Vyhlásenie k zvýšeniu prenosových kapacít ÚV SR

Tlačové správy ATO |
09.08.2002 | Čítalo: 8072 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov - ATO a Asociácia poskytovateľov internetu - API so znepokojením sleduje postup Úradu vlády SR pri návrhu finančného zabezpečenia operatívneho zvýšenia prenosových kapacít dátových okruhov ÚV SR.


Telekomunikačné prostredie alebo čo sa sleduje vrátením telekomunikačného zákona

Tlačové správy ATO |
26.07.2002 | Čítalo: 8667 | Diskusia: 0

Uvoľnený prístup k miestnemu vedeniu (unbundling) by mal podľa Novely zákona o telekomunikáciách platiť od 1.1.2003. Spory a nepriaznivú odozvu ST, a.s. vyvolala najmä účinnosť § 21 a § 21a, ktoré zaviedli inštitút „uvoľneného prístupu k miestnemu vedeniu“ a s tým súvisiace definície. Sú tam zadefinované aj nové opatrenia a práva a povinnosti pre relevantné subjekty tak, aby bolo možné unbundling uviesť do praxe. De facto je to vlastne len vytvorenie legislatívnych podmienok, aby bolo možné od 1.1.2003 pracovať na všetkých súvisiacich veciach, ako sú zmluvy, ceny apod. Existuje množstvo takýchto problémov, ktoré je nevyhnutné doriešiť aj zo strany regulátora pred tým, než bude možné realizovať prístup k miestnemu vedeniu.


Vyhlásenie k vráteniu novely zákona o telekomunikáciách

Tlačové správy ATO |
25.07.2002 | Čítalo: 8914 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov - ATO sa zasadzuje o vytvorenie regulárneho a transparentného telekomunikačného prostredia. ATO spolupracovala aj na novele telekomunikačného zákona a k vládnej novele, ktorú schválila NR SR 20.6.2002 (tlač 1470) podala viacero pozmeňujúcich návrhov, z väčšej časti prijatých, ktoré skvalitňujú danú novelu. Táto novela bola schvaľovaná v rámci balíka eurozákonov. Jej osud je teda pod drobnohľadom EÚ, teda jej neprijatie by malo z hľadiska hodnotenia integračného procesu nepriaznivý dopad. ATO pozorovala už v priebehu schvaľovacieho procesu veľké tlaky zo strany ST, a.s. na ovplyvnenie niektorých § a najmä o posunutie účinnosti vo veci tzv. uvoľnenia miestnych vedení na 1.1.2004, čím by sa táto novela stala prakticky bezcenným dokumentom. Vrátením novely možno dospejeme k rovnakému záveru, pretože ak sa nezíde dostatočný počet poslancov je neprijatím novely TZ posunutie účinnosti (resp. nenadobudnutie účinnosti) zabezpečené.


Vyhlásenie k prijatiu novely zákona o telekomunikáciách

Tlačové správy ATO |
20.06.2002 | Čítalo: 8236 | Diskusia: 0

Dňa 20. júna 2002 NR SR schválila Novelu zákona o telekomunikáciách č. 195/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. Snahou predkladateľa tejto vládnej novely bolo na obdobie cca 1 roka, dokedy bude musieť byť implementovaná legislatíva EÚ v tejto oblasti aj u nás, umožniť skutočnú liberalizáciu a konkurenčné prostredie pre telekomunikačno-informačné služby.


Správa k určeniu metodiky cien za prepojenie

Tlačové správy ATO |
11.06.2002 | Čítalo: 8212 | Diskusia: 0

Podľa zákona o telekomunikáciách č. 195/2000 Z. z. je liberalizácia hlasových služieb de jure k 1.1.2003. Aby sa dal zákon v praxi k tomuto dátumu realizovať, je potrebné pre umožnenie liberalizácie hlasových služieb de facto urobiť konkrétne kroky.


ADSL - Nová príležitosť pre likvidáciu konkurencie?

Tlačové správy ATO |
05.06.2002 | Čítalo: 8197 | Diskusia: 1

Asociácia telekomunikačných operátorov - ATO a Asociácia poskytovateľov internetu na Slovensku - API usporiadali 5. júna 2002 o 14.00 hod. v zasadačke STU na Vazovovej ul. 5, tlačovú konferenciu k problematike zavedenia služby ADSL.


Vyhlásenie o pôsobení ATO

Tlačové správy ATO |
22.01.2002 | Čítalo: 8458 | Diskusia: 0

Asociácia telekomunikačných operátorov sa zasadzuje o vytvorenie konkurenčného prostredia na telekomunikačnom trhu a rovnosť podmienok pre všetkých účastníkov trhu. Na vytvorenie rovných konkurenčných podmienok je nevyhnutný proces liberalizácie.