ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

O Asociácii telekomunikačných operátorov

Vznik ATO vyplynul z vývoja a reforiem, ktoré formujú nové telekomunikačné prostredie. Najvýraznejší dopad na tieto zmeny majú najmä privatizačný proces, formovanie regulačného rámca a konkurenčného prostredia. Liberalizácia v telekomunikáciách, s výnimkou základnej hlasovej služby, umožnila vznik viacerých spoločností, ktoré poskytujú telekomunikačné služby najmä v oblasti internetu, prenájmu okruhov a dátových služieb. Dlho očakávaná úplná liberalizácia od 1. januára 2003 vnáša konkurenciu do doposiaľ monopolnej telekomunikačnej oblasti. Preto je potrebná existencia organizácie, ktorá dohliada na čistotu v regulačnej oblasti, jednoznačnosť postupu administratívy najmä v licenčnej oblasti, otvoreného prístupu k sieti, zásad pre prepojenie, princípov cenotvorby a ďalších súvisiacich náležitostí.

Tieto skutočnosti boli základom pre tvorbu cieľov Asociácie telekomunikačných operátorov, ktoré sa premietli aj do predmetu činnosti ATO, najmä:

  • Zasadzovanie sa o vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj slovenského telekomunikačného trhu so zreteľom na kvalitu a cenovú dostupnosť telekomunikačných služieb širokej spotrebiteľskej verejnosti a to tvorbou vhodných podmienok pre činnosť poskytovateľov telekomunikačných služieb v Slovenskej republike.
  • Asociácia prispieva k tvorbe vhodného podnikateľského prostredia pre rozvoj zdravej hospodárskej súťaže a chráni spoločný záujem svojich členov a pridružených členov ako aj individuálny záujem svojich členov pokiaľ nie je v rozpore so záujmom spoločným.
  • Vzhľadom na to, že optimálne podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít členov Asociácie sú založené na otvorenej súťaži, je základným cieľom Asociácie podpora a ochrana otvoreného telekomunikačného trhu v Slovenskej republike.

1. januára 2003 sa otvoril telekomunikačný trh v Slovenskej republike voľnej súťaži vo všetkých oblastiach telekomunikácií. Členovia ATO podnikajú všetky nevyhnutné aktivity pre dodržiavanie základných spravodlivých a rovných podmienok pre hospodársku súťaž v oblasti telekomunikácií.

ATO je založená na demokratických princípoch. Berie ohľad aj na odlišné stanoviská a individuálne záujmy svojich členov. Zasadzuje sa o vytváranie pák pre etablovanie a ochranu jasných, zreteľných a nemenných pravidiel pre fungovanie liberálneho telekomunikačného trhu.

Založenie Asociácie bolo len prvým krokom. ATO sa postupne úspešne etablovala vo vytýčených oblastiach, najmä v oblasti spolupráce na tvorbe novej telekomunikačnej legislatívy a dohliadania na čistotu konkurenčného prostredia. Asociácia má tiež ambície byť partnerom pri vytýčení stratégie rozvoja telekomunikácií v SR, a tvorbe Národnej stratégie informačnej spoločnosti.

Asociácia je otvorená aj pre ďalších záujemcov z radov telekomunikačných operátorov, pôsobiacich na slovenskom telekomunikačnom trhu, ako aj pre spoločnosti s nimi spolupracujúce ako pridružení členovia.