ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Členská schôdza ATO

Členská schôdza je najvyšším orgánom Asociácie.

Na rokovaniach Členskej schôdze majú právo zúčastňovať sa riadni a pridružení členovia, čestný a podporný člen má právo zúčastniť sa Členskej schôdze ako hosť.

Riadny člen musí byť na Členskej schôdzi zastúpený členom svojho štatutárneho orgánu alebo zástupcom výslovne písomne splnomocneným štatutárnym orgánom riadneho člena na zastupovanie na Členskej schôdzi. Každý riadny člen má jeden hlas. Členská schôdza je uznášaniaschopná pokiaľ je prítomných viac ako 50 % riadnych členov.

Členská schôdza najmä:

 • schvaľuje stanovy Asociácie a ich zmeny,
 • schvaľuje výročnú správu Asociácie predkladanú Predstavenstvom,
 • schvaľuje správu Dozornej rady Asociácie,
 • schvaľuje hospodárenie, účtovnú uzávierku a rozpočet Asociácie,
 • schvaľuje dlhodobé ciele Asociácie a jej plán práce na nasledujúce obdobie,
 • schvaľuje plán medzinárodných aktivít Asociácie,
 • volí a odvoláva Predsedu Asociácie, Predstavenstvo a Dozornú radu,
 • schvaľuje prijatie nových riadnych členov,
 • rozhoduje o vylúčení členov,
 • rozhoduje o výške zápisného a o výške členských príspevkov riadnych členov a pridružených členov na návrh Predstavenstva Asociácie
 • schvaľuje členstvo Asociácie v iných záujmových zduženiach a v medzinárodných organizáciách,
 • rozhoduje o zániku Asociácie a volí likvidátora,
 • schvaľuje zriadenie odborných komisií, schvaľuje ich predsedov, program, časový harmonogram a rozpočet,
 • schvaľuje závery odborných komisií vo forme stanovísk podľa č. III.,
 • schvaľuje Etický kódex Asociácie,
 • rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré si vyhradí na rozhodnutie,
 • rozhoduje o ďalších otázkach, uvedených v stanovách.