ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Technická komisia ATO

Členská schôdza na návrh ktoréhokoľvek člena zriaďuje Odborné komisie a menuje ich predsedov.

Odborné komisie sú dočasné projektové tímy zodpovedajúce za riešenie konkrétnych úloh podľa programu Asociácie. Na práci Odborných komisií sa budú zúčastňovať členovia Asociácie, ktorí majú o výsledky práce Odbornej komisie záujem a o členstvo v nej sa explicitne prihlásia. Výsledky práce Odborných komisií sú predkladané na prerokovanie predstavenstvu a Členskej schôdzi na schválenie a využitie v činnosti Asociácie a jej členov.

Činnosť Technickej komisie ATO je zameraná najmä na riešenie technickej problematiky súvisiacej s liberalizáciou telekomunikačného trhu v oblasti poskytovania hlasových služieb. Poskytuje členom ATO podporu v technickej oblasti, participáciou na úlohách v oblasti číslovania, pripojenia, prístupu a vzájomného prepojenia verejných telekomunikačných sietí.