ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Legislatívna komisia ATO

Členská schôdza na návrh ktoréhokoľvek člena zriaďuje Odborné komisie a menuje ich predsedov.

Odborné komisie sú dočasné projektové tímy zodpovedajúce za riešenie konkrétnych úloh podľa programu Asociácie. Na práci Odborných komisií sa budú zúčastňovať členovia Asociácie, ktorí majú o výsledky práce Odbornej komisie záujem a o členstvo v nej sa explicitne prihlásia. Výsledky práce Odborných komisií sú predkladané na prerokovanie predstavenstvu a Členskej schôdzi na schválenie a využitie v činnosti Asociácie a jej členov.

Potreba vytvorenia Legislatívnej komisie ATO vyplynula z analýzy problémov slovenského telekomunikačného trhu a pôsobenia Telekomunikačného úradu SR ako regulátora telekomunikačného trhu. Činnosť Legislatívnej komisie je zameraná najmä na spoluprácu s exekutívou, regulátorom a všetkými účastníkmi telekomunikačného trhu v oblasti novelizácie a tvorby novej telekomunikačnej legislatívy, ako aj príprava podmienok pre uplatnenie liberalizácie a pôsobenie na činnosť regulátora.