ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

TÚ SR rozhodol vo veci určenia podmienok prepojenia sietí

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
18.06.2004 | Čítalo: 7581 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dnes zaslal účastníkom správneho konania svoje rozhodnutie vo veci určenia podrobných technických a prevádzkových podmienok prepojenia a metodiky výpočtu ceny. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Každý účastník konania má právo podať opravný prostriedok – rozklad, o ktorom rozhodne predseda úradu.

TÚ SR listom zo 4. mája oznámil spoločnostiam eTel Slovensko s.r.o., GlobalTel Slovakia s.r.o., GTS Slovakia s.r.o. a Slovak Telecom, a.s., že začína z vlastného podnetu správne konanie vo veci určenia podrobných technických a prevádzkových podmienok prepojenia a metodiky výpočtu ceny alebo podielu na výnosoch za prepojenie a ako účastníci konania majú v súlade so správnym poriadkom právo vyjadriť sa k veci, navrhovať dôkazy a ich prípadné doplnenie. Správne konanie bolo neskôr rozšírené o ďalšieho účastníka konania spoločnosť Dial Telecom, a.s.

TÚ SR v polovici februára vyzval spoločnosti, aby začali rokovania o prepojení sietí. Vzhľadom na to, že v krátkej dobe nedošlo k prepojeniu sietí, úrad vstúpil do prebiehajúcich rokovaní medzi operátormi. Prvé rokovania sa konali s každým operátorom zvlášť a následne sa konali rokovania medzi alternatívnym operátorom a Slovak Telcomom za účasti TÚ SR. Počas rokovaní bolo dohodnutých niekoľko kompromisných riešení, ale napriek tomu dohody podpísané neboli a preto úrad z vlastného podnetu začal správne konanie vo veci určenia podrobných technických a prevádzkových podmienok prepojenia a metodiky výpočtu ceny alebo podielu na výnosoch za prepojenie.

Späť | Domov