ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

TÚ SR začal správne konanie vo veci určenia podmienok prepojenia sietí

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
07.05.2004 | Čítalo: 7819 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci určenia podrobných technických a prevádzkových podmienok prepojenia a metodiky výpočtu ceny alebo podielu na výnosoch za prepojenie. Účastníkmi konania sú spoločnosti eTel Slovensko s.r.o., GlobalTel Slovakia s.r.o., GTS Slovakia s.r.o. a Slovak Telecom, a.s.

TÚ SR listom zo 4. mája oznámil menovaným spoločnostiam, že začína správne konanie a ako účastníci konania majú v súlade so správnym poriadkom právo vyjadriť sa k veci, navrhovať dôkazy a ich prípadné doplnenie.

TÚ SR v polovici februára vyzval spoločnosti, aby začali rokovania o prepojení sietí. Vzhľadom na to, že v krátkej dobe nedošlo k prepojeniu sietí, úrad vstúpil do prebiehajúcich rokovaní medzi operátormi. Prvé rokovania sa konali s každým operátorom zvlášť a následne sa konali rokovania medzi alternatívnym operátorom a Slovak Telcomom za účasti TÚ SR. Počas rokovaní bolo dohodnutých niekoľko kompromisných riešení, ale napriek tomu dohody podpísané neboli a preto úrad z vlastného podnetu začal správne konanie vo veci určenia podrobných technických a prevádzkových podmienok prepojenia a metodiky výpočtu ceny alebo podielu na výnosoch za prepojenie.

TÚ SR bude poskytovať akékoľvek bližšie informácie až po vydaní rozhodnutia vo veci.

Späť | Domov