ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

TÚ SR uložil ST povinnosti na trhu prenosu TV a R vysielania

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
02.10.2006 | Čítalo: 7195 | Diskusia: 0

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím z 29.9. 2006 určil spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST), ako významný podnik na veľkoobchodnom trhu služby prenosu televízneho a rozhlasového vysielania koncovým užívateľom (veľkoobchodný trh č. 11) a uložil jej povinnosti, ktorých cieľom je podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. ST má zákonnú možnosť podať do 15 dní opravný prostriedok - rozklad.

TÚ SR rozhodnutiami uložil ST povinnosť transparentnosti a nediskriminácie prístupu, povinnosť oddelenej evidencie, povinnosť umožniť prístup k určitým sieťovým prostriedkom a povinnosť nákladovej orientácie. ST bude povinná do 30.6. 2007 stanoviť ceny za prístup k službám prenosu televízneho resp. rozhlasového vysielania tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním týchto služieb a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, ktoré s ich poskytovaním nesúvisia. Ceny budú stanovené metódou plne alokovaných historických nákladov a budú vychádzať zo stavu, ktorý bol platný k 31.12.2006. Ceny budú stanovené podľa výkonu vysielačov. Do času, keď ST začne uplatňovať ceny podľa tohto modelu, budú ceny stanovované podľa iného postupu, ktorý dočasne stanovil TÚ SR.

Rozhodnutiu predchádzali analýzy trhu podľa kritérií stanovených zákonom. K výsledkom sa v rámci národných konzultácií mali možnosť vyjadriť subjekty na území Slovenska a v rámci medzinárodných konzultácií regulačné orgány krajín EÚ a na záver Európska komisia (EK). TÚ SR na základe kladného vyjadrenia EK viedol správne konanie voči ST a vydal rozhodnutie, ktorým ST určil ako významný podnik a uložil povinnosti.

Späť | Domov