ATO

Medzinárodné telekomunikačné fórum ATO 2007 | 20.november 2007, Primaciálny palác - Zrkadlová sieň, Bratislava | Motto: Nové technológie, nové služby, nové trendy, nové príležitosti

Pokuta pre Slovak Telekom

Info z domova | Telekomunikačný úrad SR
21.06.2006 | Čítalo: 7441 | Diskusia: 1

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutím zo 16. júna 2006 uložil pokutu vo výške 2 mil. Sk spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) za neplnenie povinností, ktoré jej boli uložené rozhodnutiami predsedu TÚ SR a to za bezdôvodné a neoprávnené viazanie služby ST DSL na poskytovanie verejnej telefónnej služby, alebo verejnej telekomunikačnej služby ISDN ako pre bytových tak aj nebytových zákazníkov. TÚ SR ďalej ST uložil, aby do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia zabezpečila ukončenie bezdôvodného a neoprávneného viazania poskytovania služieb. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné ST má možnosť do 15 dní od doručenia rozhodnutia podať opravný prostriedok - rozklad.

TÚ SR kontrolou z 26. januára 2006 zistil, že ST bezdôvodne a neoprávnene viaže služby. ST mala následne podľa zákonom stanoveného termínu vykonať nápravu, čo neurobila. TÚ SR na základe tejto skutočnosti začal správne konanie, ktorého výsledkom bolo uloženie pokuty a nápravné opatrenie.

Späť | Domov